Zasady etyki publikacyjnej


Załącznik nr  od Uchwały Zarządu FRSE nr 150 z 8 sierpnia 2019 r.

Zasady etyki publikacyjnej
Wydawnictwa FRSE

Wydawnictwo FRSE kieruje się zasadami określonymi przez Komitet ds. Etyki Publikacyjnej COPE (Committee on Publication Ethics, COPE), zawartymi w Kodeksie Postępowania COPE – vide: https://publicationethics.org/core-practices.

Wymienione poniżej zasady etyki wydawniczej są obowiązujące dla wszystkich publikacji z Serii Naukowej oraz czasopism naukowych wydawanych przez Wydawnictwo FRSE.

Wydawnictwo udostępnia na swojej stronie www wskazówki dla autorów i recenzentów. Wskazówki wyjaśniają poszczególne etapy toku wydawniczego i procesy redakcyjne oraz informują o prawach i obowiązkach autorów i recenzentów. Prawa i obowiązki autorów i wydawcy wyszczególnione są też w zawieranych umowach wydawniczych. W przypadku stwierdzenia nierzetelności naukowej dokumentuje wszelkie jej przejawy oraz informuje odpowiednie podmioty.

Autor, zgłaszając pracę do wydania w Wydawnictwie FRSE, jest zobowiązany do zagwarantowania pełnej oryginalności dzieła, a także do unikania takich zjawisk, jak:

  • plagiat, czyli przywłaszczenie cudzego utworu w całości bądź w części,
  • autoplagiat (zduplikowanie publikacji), czyli opublikowanie własnego utworu w całości lub w części w więcej niż jednym wydawnictwie.

Autor zgłaszający publikację do wydania w Wydawnictwie FRSE powinien precyzyjnie podać wkład poszczególnych osób w powstanie utworu, z określeniem ich afiliacji, informacji na temat autorstwa koncepcji, założeń metodycznych, merytorycznego opracowania wyników itp.

Dzięki opisanemu wyżej postępowaniu można uniknąć takich nieprawidłowości, jak:

  • autorstwo-widmo (ang. ghost authorship), czyli pominięcie w wykazie autorów osób, które przyczyniły do powstania pracy,
  • autorstwo gościnne lub grzecznościowe (ang. guest authorship), czyli przypisanie autorstwa osobom, które nie mają wkładu w przedłożone opracowanie.

Do innych zjawisk stojących w sprzeczności z zasadami etyki publikacyjnej należy sfabrykowanie danych, czyli oparcie pracy naukowej na nieprawdziwych wynikach badań. W przypadku podejrzenia występowania jednej z wymienionych form nieprzestrzegania zasad etyki publikacyjnej Wydawnictwo FRSE podejmuje następujące działania:

  • zwraca się do Autora z prośbą o wyjaśnienie zaistniałej sytuacji i rozstrzygnięcie, czy podejrzenia są uzasadnione i wymagają rewizji pracy lub jej odrzucenia. Decyzja o odrzuceniu pracy powinna być poprzedzona analizą całości utworu, której celem będzie wskazanie fragmentów nieoryginalnych, zduplikowanych lub zaczerpniętych z innego dzieła ze wskazaniem źródła ich pochodzenia. Taką analizę w uzasadnionych przypadkach Wydawnictwo FRSE przeprowadza z wykorzystaniem programu antyplagiatowego,
  • przekazuje informację o stwierdzeniu udokumentowanego naruszenia zasad etyki do przełożonego Autora w zatrudniającej go jednostce / instytucji naukowej i kończy współpracę nieprzyjęciem utworu do wydania.

W ten sposób Wydawnictwo FRSE gwarantuje Czytelnikom pewność, że jego publikacje są tworzone w sposób transparentny, uczciwy i z poszanowaniem autorstwa dzieła.