Wysoka jakoś kształcenia zawodowego


Jak powinna wyglą­dać mode­lowa współ­praca insty­tu­cji kształ­ce­nia zawo­do­wego i pra­co­daw­ców? Jak do tej współ­pracy włą­czać wyż­sze uczel­nie? to naj­waż­niej­sze pyta­nia wizyty stu­dyj­nej, która w dniach 19–23 wrze­śnia 2011 r. odbyła się w War­sza­wie.

Była to wizyta szcze­gólna, ponie­waż towa­rzy­szyła kon­fe­ren­cji Rozwi­ja­nie współ­pracy pomię­dzy kształ­ce­niem zawo­do­wym, szkol­nic­twem wyż­szym i ucze­niem się doro­słych w odpo­wie­dzi na wyzwa­nia ucze­nia się przez całe życie, orga­ni­zo­wa­nej w trak­cie pol­skiej pre­zy­den­cji. Zapro­sze­nie Kra­jo­wego Ośrodka Wspie­ra­nia Edu­ka­cji Zawo­do­wej i Usta­wicz­nej, orga­ni­za­tora wizyty stu­dyjnej, przy­jęło sied­miu uczest­ni­ków z Por­tu­ga­lii, Cypru, Sło­we­nii, Hisz­pa­nii, Gre­cji, Wiel­kiej Bry­ta­nii i Bel­gii. Ze względu na wagę dys­ku­to­wa­nego tematu, jak i rangę uczest­ni­ków w spo­tka­niu wzięła rów­nież udział przed­sta­wi­cielka Komi­sji Euro­pej­skiej – Joanna Basz­tura i eks­pertka z Euro­pej­skiego Cen­trum Rozwoju Kształ­ce­nia Zawo­do­wego w Salo­ni­kach (CEDEFOP) – Tina Bert­ze­le­tou.

Aby poka­zać uczest­ni­kom wizyty stu­dyj­nej jak naj­peł­niej­szy obraz kształ­ce­nia zawo­do­wego w Pol­sce, popro­szono różne insty­tu­cje dzia­ła­jące w śro­do­wi­sku edu­ka­cyj­nym o zapre­zen­to­wa­nie, na przy­kła­dzie War­szawy, dobrych prak­tyk oraz sys­te­mo­wych roz­wią­zań w tej dzie­dzi­nie. Nie zabra­kło rów­nież spoj­rze­nia na edu­ka­cję okiem pry­wat­nych przed­się­bior­ców, m.in. przed­sta­wi­cieli Pol­skiej Kon­fe­de­ra­cji Pra­co­daw­ców Pry­wat­nych LEWIATAN.

Duże zain­te­re­so­wa­nie wzbu­dziły przy­kłady poro­zu­mień zawar­tych mię­dzy Mini­ster­stwem Edu­ka­cji Naro­do­wej i Biu­rem Edu­ka­cji m. st. War­szawy a szko­łami zawo­do­wymi, dzięki któ­rym ucznio­wie mają moż­li­wość wziąć udział w prak­ty­kach zawo­do­wych u naj­lep­szych pra­co­daw­ców w regio­nie. Goście z cie­ka­wo­ścią słu­chali rów­nież o współ­pracy szkół zawo­do­wych z uczel­niami wyż­szymi, zwłasz­cza z Poli­tech­niką War­szaw­ską. Nato­miast pod­czas kon­fe­ren­cji uczest­nicy wizyty stu­dyj­nej mogli spoj­rzeć na współ­pracę róż­nych sek­to­rów edu­ka­cji i biznesu z szer­szej, euro­pej­skiej per­spek­tywy i porów­nać to, co zoba­czyli w War­sza­wie z osią­gnię­ciami innych kra­jów euro­pej­skich.