Zagraniczna mobilność nauczycieli i uczniów kluczem do podniesienia jakości w edukacji – 2015


7,6 mln osób, czyli 20% wszystkich Polaków, wzięło udział w projektach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki realizowanego w Polsce. 19 czerwca w hotelu Novotel w Warszawie odbędzie się konferencja Zagraniczna mobilność nauczycieli i uczniów kluczem do podniesienia jakości w edukacji, podsumowująca realizację projektów systemowych administrowanych w latach 2012-2015 przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji.

W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty, Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji realizowała następujące projekty:

Uczestnicy projektów mobilności podkreślają, jak cenne w procesie rozwoju zawodowego są doświadczenia i pomysły zaczerpnięte z innych krajów europejskich oraz możliwość dyskusji o różnorodnych rozwiązaniach z ekspertami zagranicznymi. Zagraniczne wyjazdy szkoleniowe umożliwiają nauczycielom wzrost praktycznych umiejętności w zakresie wykorzystywania innowacyjnych metod i technik nauczania, poznanie założeń innych systemów edukacji oraz wymianę doświadczeń z nauczycielami z innych krajów europejskich. Dyskusje na temat metod pedagogicznych, a także codzienna komunikacja w języku obcym sprzyjają podniesieniu kompetencji językowych i wielokulturowych. Nawiązanie kontaktu z przedstawicielami zagranicznych szkół staje się często początkiem owocnej współpracy w ramach międzynarodowych projektów edukacyjnych.

Zagraniczne praktyki i staże dla osób kształcących i szkolących zawodowo  to nie tylko motywacja do rozwoju zwaodowego, to również wzrost atrakcyjności na rynku pracy. Dodatkowe doświadczenie pracy w międzynarodowym środowisku to niewątpliwy atut, szczególnie w tych branżach, gdzie młody pracownik będzie miał częsty kontakt z obcokrajowcami (m.in. gastronomia, hotelarstwo, turystyka). Praktyki w krajach, w których konkretne gałęzie gospodarki są o wiele bardziej rozwinięte niż w Polsce, pozwalają nie tylko na zdobycie konkretnych umiejętności zawodowych, ale także dają dostęp do nowych rozwiązań, technologii, powalają poznać lepiej rozwinięty rynek, a często doświadczyć zupełnie innej, niejednokrotnie bardziej efektywnej organizacji pracy. Staż rozwija również kompetencje pozaformalne, które wpływają nie tylko na rozwój ucznia, ale mają także istotne znaczenie w procesie podnoszenia poziomu samooceny. W indywidualnych raportach wypełnianych po powrocie z praktyk do kraju ich uczestnicy często podkreślają, że udział w projekcie pomógł im w nabraniu pewności siebie, przełamaniu barier w kontaktach z innymi ludźmi, przede wszystkim z obcokrajowcami.

Podczas konferencji podsumowującej projekty systemowe realizowane przez FRSE zastanowimy się nad tym, jaki wpływ mają wyjazdy szkoleniowe uczniów i kadry edukacyjnej na poprawę jakości systemu edukacji i przedstawimy najlepsze przykłady dobrej praktyki. Ważnym punktem konferencji będzie debata „Jak korzystać z doświadczeń osób odbywających szkolenia i staże zagraniczne?” w której udział wezmą eksperci związani z edukacją oraz beneficjenci Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt systemowy bazował na zasadach programu “Uczenie się przez całe życie” z wykorzystaniem wieloletnich doświadczeń zebranych w trakcie realizacji programów Leonardo da Vinci i Comenius. Dzięki środkom przyznanym z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pojawiła się dodatkowa oferta dla nauczycieli i kadry edukacyjnej: możliwe stało się odbycie stażu lub szkolenia za granicą. Wśród różnorodnych form doskonalenia zawodowego dostępnych dla uczestników projektu największą popularnością cieszyły się dwa typy szkoleń: wizyty studyjne w regionach współpracujących z polskimi instytucjami i hospitacje lekcji w partnerskich szkołach.

Zainteresowanych tematyką dziennikarzy zapraszamy na to spotkanie. Uprzejmie prosimy o wcześniejszą akredytację: media@frse.org.pl.