Zapraszamy na Dzień Informacyjny Programu Erasmus+ w Poznaniu


Zapraszamy na Dzień Informacyjny Programu Erasmus+! 18 marca w Poznaniu odpowiemy na Wasze pytania, dowiecie się m.in.: jak zacząć realizować międzynarodowy projekt edukacyjny? W jaki sposób znaleźć partnerów i pomysł na działania? Kiedy można ubiegać się o dofinansowanie z programu Erasmus+ oraz kto może w nim uczestniczyć?

Zainteresowanych udziałem w programie Erasmus+ zapraszamy 18 marca br. (piątek) na spotkania z ekspertami Narodowej Agencji podczas Dnia Informacyjnego Programu Erasmus+ w Poznaniu. Wydarzenie towarzyszy 20. Targom Edukacyjnym (Pawilon 7, Międzynarodowe Targi Poznańskie, ul. Głogowska 14). Zapraszamy do rejestrowania się na wybrane warsztaty.

Wolontariat, zagraniczne staże i praktyki, studia na europejskich uczelniach, podnoszenie kwalifikacji zawodowych, rozwój pasji i zainteresowań, poznanie nowych możliwości, wzrost konkurencyjności na rynku pracy – to tylko niektóre z haseł towarzyszących programowi Erasmus+. Tylko w 2016 r. budżet programu wyniesie ok. 2,2 mld euro (w tym dla Polski na ten rok przeznaczono 102,9 mln euro). Dyrektorzy placówek edukacyjnych, nauczyciele, pedagodzy, osoby pracujące z młodzieżą i osobami dorosłymi, wszyscy, którzy zainteresowani są udziałem w programie Erasmus+ podczas organizowanego w Poznaniu spotkania znajdą nie tylko inspiracje, ale też użyteczne porady dotyczące wnioskowania.

Erasmus+ Młodzież

Wiedzę i kompetencje cenione na rynku pracy zdobywa się nie tylko w szkolnych ławach. Ogromne możliwości przed młodzieżą i osobami, które z nią pracują otwiera program Erasmus+. Dzięki uczestnictwu w nim można zdobywać doświadczenie za granicą, można wyjechać na Wolontariat Europejski, można wpływać na kształtowanie polityki młodzieżowej. Podczas tego spotkania zostaną przedstawione główne założenia dotyczące projektów realizowanych w sektorze Młodzież, w szczególności w ramach Akcji 1. Mobilność młodzieży i osób pracujących z młodzieżą. Ponadto omówiony zastanie charakter edukacji pozaformalnej oraz formalności, których dopełnić powinni wnioskujący. Uczestnicy spotkania będą mieli również okazję zapoznać się z podstawowymi założeniami Akcji 2. Partnerstwa strategiczne oraz Akcji 3. Wsparcie reform w obszarze edukacji.

Erasmus+ Edukacja szkolna

Jednym z celów działań podejmowanych w tym sektorze edukacji jest wprowadzanie długofalowych zmian, innowacji i dobrych praktyk wszędzie tam, gdzie jest to niezbędne do zapewnienia wysokiej jakości kształcenia. W ramach programu dofinansowane są zarówno Partnerstwa strategiczne (Akcja 2.) – międzynarodowa współpraca placówek edukacyjnych, władz oświatowych i innych instytucji zajmujących się edukacją szkolną, jak też Mobilność kadry edukacji szkolnej (Akcja 1.) – wyjazdy pracowników szkół i przedszkoli w celu korzystania z różnych form doskonalenia zawodowego tj. job shadowing, kursy metodyczne oraz staże.

Erasmus+ Kształcenie i szkolenia zawodowe

Wyjazdy na zagraniczne staże w przedsiębiorstwach oraz centrach kształcenia lub szkolenia zawodowego to bardzo ważne doświadczenia dla osób uczących się zawodu – mogą oni w ten sposób zdobyć praktyczne umiejętności oraz poprawić znajomość języka obcego. Nauczyciele, trenerzy, opiekunowie praktyk, doradcy zawodowi oraz osoby odpowiedzialne za szkolenia w firmach i instytucjach mogą brać udział w zagranicznych praktykach zawodowych w przedsiębiorstwach, instytucjach kształcenia lub szkolenia zawodowego oraz prowadzić kursy i szkolenia w instytucjach partnerskich. W ramach Akcji 2. sektor wspiera Partnerstwa strategiczne, czyli współpracę instytucji edukacyjnych z innymi interesariuszami kształcenia i szkolenia zawodowego.

Erasmus+ Edukacja dorosłych

Sektor edukacji dorosłych wspiera mobilność kadry – projekty, w ramach których organizacje związane z edukacją dorosłych mogą wysyłać swoich pracowników na zagraniczne kursy i praktyki typu job shadowing oraz w celu prowadzenia zajęć i szkoleń dla kadry edukacji dorosłych i dorosłych słuchaczy w organizacji partnerskiej. Projekty te mają umożliwić pracownikom podniesienie kompetencji, a w konsekwencji zapewnić rozwój oferty edukacyjnej danej organizacji i lepszą współpracę międzynarodową. W ramach akcji 2. sektor wspiera projekty, które służą wymianie doświadczeń i rozszerzeniu współpracy pomiędzy organizacjami, instytucjami zajmującymi się edukacją niezawodową dorosłych z różnych krajów. Dodatkowo podczas spotkania zaprezentowana zostanie Platforma na rzecz uczenia się dorosłych w Europie (EPALE).

Erasmus+ Szkolnictwo Wyższe

Spotkanie to zaadresowaliśmy do studentów – głównych uczestników mobilności finansowanych z tego sektora programu Erasmus+. Młodzi ludzie mogą wyjeżdżać na studia i praktyki w trakcie dowolnego cyklu studiów (licencjackich, magisterskich lub doktoranckich). Podczas spotkania poruszone zostaną następujące zagadnienia: zasady uczestnictwa studentów w mobilności w programie Erasmus+, czyli kryteria formalne oraz kryteria wyboru kandydatów; zasady finansowania wyjazdów; prawa i obowiązku studenta – stypendysty programu Erasmus+.

Erasmus+ Projekty centralne i Sport

Projekty centralne to działania programu Erasmus+ wdrażane i zarządzane bezpośrednio przez Komisję Europejską lub Agencję Wykonawczą ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego (EACEA) w Brukseli. W Polsce promowaniem projektów centralnych zajmuje się Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, Narodowa Agencja Programu Erasmus+. Podczas spotkania zostaną przekazane ogólne informacje o zasadach i ofercie akcji centralnych programu Erasmus+, zarządzanych bezpośrednio przez Agencję Wykonawczą Komisji Europejskiej (EACEA). Zostaną omówione następujące akcje: Akcja 1. Wydarzenia na dużą skalę w ramach wolontariatu europejskiego; Akcja 2. Budowanie potencjału w dziedzinie młodzieży, Sojusze na rzecz wiedzy i Sojusze na rzecz umiejętności sektorowych. Ponadto zostanie omówione działania realizowane w ramach Erasmus+ Sport.

Stoisko informacyjne

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji zaprasza na stoisko informacyjne programu Erasmus+ (Salon Wyposażenia Szkół, Hala nr 7). Eksperci programu Erasmus+ oraz ECVET opowiedzą o możliwościach, jakie program Erasmus+ daje uczniom, studentom, nauczycielom, kadrze zarządzającej oświatą oraz instytucjom edukacyjnym. Udzielą również informacji na temat Europejskiego systemu akumulowania i przenoszenia osiągnięć w kształceniu i szkoleniu zawodowym (ECVET), który ułatwia zdobywanie kwalifikacji zawodowych, a przez to wspiera mobilność zawodową oraz uczenie się przez całe życie.

Organizator wydarzenia

Organizatorem Dnia Informacyjnego Programu Erasmus+ jest Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, Narodowa Agencja Programu Erasmus+. FRSE od ponad 20 lat zmienia oblicze polskiej edukacji. To również jedyna w Polsce instytucja z tak ogromnym doświadczeniem w zarządzaniu kilkunastoma edukacyjnymi programami europejskimi.