Zaproszenie do składania formularzy zgłoszeniowych do projektu POWER Szansa-nowe możliwości dla dorosłych


Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji zaprasza do składania formularzy zgłoszeniowych w rekrutacji na Grantobiorców do projektu POWER Szansa-nowe możliwości dla dorosłych.

Projekt Szansa-nowe możliwości dla dorosłych jest odpowiedzią na Zalecenie w sprawie ścieżek poprawy umiejętności: Nowe możliwości dla dorosłych przyjęte przez Radę Unii Europejskiej w dniu 19 grudnia 2016 r. Zakłada wsparcie edukacyjne osób dorosłych o niskich umiejętnościach podstawowych, do których zalicza się: rozumienie i tworzenie informacji, rozumowanie matematyczne, umiejętności cyfrowe oraz kompetencje społeczne. Wsparcie powinno być realizowane 3-stopniowo poprzez: diagnozę umiejętności, indywidualne wsparcie edukacyjne, walidację nabytych umiejętności.

Przedmiotem rekrutacji jest wybór instytucji/organizacji, które opracują modele wspierania osób dorosłych w procesie podnoszenia umiejętności podstawowych dla określonej grupy docelowej.

Model powinien zostać opracowany według określonej struktury zamieszczonej w dokumentacji rekrutacyjnej.

Alokacja na finansowanie testowania modeli wynosi  około 21 000 000,00 PLN.

Poziom finansowania testowania modeli  wynosi 100% uprawnionych wydatków.

Formularze zgłoszeniowe składane w ramach rekrutacji będą przyjmowane wyłącznie w formie elektronicznej, za pośrednictwem systemu informatycznego FRSE dostępnego pod adresem:  online.frse.org.pl,

w terminie: od 19.12.2019 r. do 02.03.2020 r. do godz. 23:59.

W projekcie „Szansa – nowe możliwości dla dorosłych” (POWER 2014-2020) przewidziano jedną rekrutację Grantobiorców.

Formularze zgłoszeniowe złożone przed i po terminie wskazanym powyżej nie będą rozpatrywane.

Formularz zgłoszeniowy należy wypełnić on-line w języku polskim na stronie online.frse.org.pl.

Przed rozpoczęciem wypełniania Formularza zgłoszeniowego prosimy o zapoznanie się z Warunkami rekrutacji Grantobiorców i testowania modeli oraz załącznikami do Warunków dostępnymi na stronie internetowej projektu.

https://szansa-power.frse.org.pl/ w zakładce Dokumentacja rekrutacyjna.

Serdecznie zapraszamy do udziału w rekrutacji.