Zawód: nauczyciel


Czy w dzisiejszych czasach zawód nauczyciela wciąż jest atrakcyjny? W jakich warunkach pracują nauczyciele? Jak są przygotowywani do wykonywania tej pracy? Czy korzystają z wyjazdów zagranicznych?

W roku 2009 Komisja Europejska i Rada UE zwróciły uwagę na potrzebę poprawy jakości kształcenia nauczycieli oraz ich doskonalenia zawodowego, jak również podniesienia atrakcyjności tego zawodu w Konkluzjach Rady w sprawie strategicznych ram europejskiej współpracy w dziedzinie kształcenia i szkolenia (‘ET 2020’).

Raport „Zawód nauczyciela w Europie: polityka, praktyka i odbiór społeczny” wpisuje się w dyskusję na temat tychże potrzeb, podejmując analizę zależności między oficjalnymi zapisami regulującymi zawód nauczyciela, a jego odbiorem społecznym oraz praktycznym wymiarem wykonywania tego zawodu. Publikacja koncentruje się na niemal dwumilionowej grupie nauczycieli zatrudnionych na poziomie szkoły średniej I stopnia (poziom gimnazjum, ISCED 2) w 28 państwach członkowskich UE, Islandii, Liechtensteinie, Czarnogórze, Macedonii, Norwegii, Serbii i Turcji. Dane zawarte w raporcie pochodzą zarówno z zasobów własnych Eurydice, Eurostatu/UOE, a także z analizy wtórnej wyników badania TALIS z 2013 r. Wielość źródeł pozwala zatem na dostarczenie zróżnicowanych danych, zarówno jakościowych jak i ilościowych.

The Teaching Profession in Europe: Practices, Perceptions, and P

Program Erasmus+ jest głównym źródłem wspierania zagranicznej mobilności nauczycieli

W Unii Europejskiej program Erasmus+, którego wdrażanie zaplanowano na lata 2014-2020, jest najważniejszym źródłem finansowania zagranicznej mobilności nauczycieli. Dzięki temu programowi zarówno absolwenci kierunków nauczycielskich, jak i aktywni zawodowo nauczyciele mogą ubiegać się o dofinansowanie na kształcenie i doskonalenie zawodowe za granicą, a także mogą uczestniczyć w projektach międzynarodowych obejmujących, między innymi, wyjazdy tego typu. Niemal jedna czwarta biorących udział w mobilności nauczycieli wyjechała za granicę w celach służbowych w ramach programu Erasmus+, podczas gdy ze wsparcia programów krajowych, czy też regionalnych, skorzystała tylko jedna dziesiąta. Krajowe programy wsparcia dla mobilności nauczycieli funkcjonują w ponad połowie krajów europejskich, przeważnie w Europie Zachodniej i Północnej.