Zostań korespondentem Europejskiego Portalu Młodzieżowego


Inte­re­su­jesz się dzien­ni­kar­stwem? Dobrze piszesz? Chcesz zdo­być doświad­cze­nie jako redak­tor? Zostań kore­spon­den­tem Euro­pej­skiego Por­talu Mło­dzie­żo­wego.

Współ­praca kore­spon­dentów z Euro­pej­skim Por­ta­lem Mło­dzie­żo­wym to świetna oka­zja, żeby poznać warsz­tat dzien­ni­kar­ski oraz roz­wi­nąć swoje umie­jęt­no­ści pod czuj­nym okiem doświad­czo­nych redak­to­rów. Każdy aktywny kore­spon­dent otrzyma doku­ment potwier­dza­jący uczest­nic­two w pro­jek­cie, refe­ren­cje oraz nagrody rze­czowe.

Jak się zgło­sić?

Kore­spon­den­tami Euro­pej­skiego Por­talu Mło­dzie­żo­wego (EPM) mogą zostać osoby w wieku 15–30 lat, miesz­ka­jące w dowol­nym miej­scu w Pol­sce, ponie­waż praca odbywa się zdal­nie (przez inter­net). Zain­te­re­so­wani powinni przy­słać swoje CV i przy­kła­dowy tekst, który mógłby zostać opu­bli­ko­wany na EPM, do 23 marca 2016 r. na adres m.wisniowska@eurodesk.pl, a także wypeł­nić ankietę . Z oso­bami, które przyjdą do dru­giego etapu, zosta­nie prze­pro­wa­dzona roz­mowa kwa­li­fi­ka­cyjna (mię­dzy 29.03–5.04 w sie­dzi­bie FRSE lub przez inter­net). Wyło­nieni kore­spon­denci zostaną powia­do­mieni mailowo o wyni­kach rekru­ta­cji 6 kwiet­nia 2016 r. Współ­praca z EPM będzie się odby­wać na zasa­dzie wolon­ta­riatu.

Szko­le­nie dla kore­spon­dentów

Współ­praca kore­spon­dentów z Euro­pej­skim Por­ta­lem Mło­dzie­żo­wym to nie­po­wta­rzalna oka­zja do nauki i roz­woju umie­jęt­no­ści redak­cyj­nych i dzien­ni­kar­skich. Wszyst­kie tek­sty kore­spon­dentów będą wni­kli­wie czy­tane i ana­li­zo­wane przez redak­to­rów z wie­lo­let­nim doświad­cze­niem.

Każdy aktywny kore­spon­dent otrzyma zaświad­cze­nie o uczest­nic­twie w pro­jek­cie, refe­ren­cje oraz nagrody rze­czowe. Wszy­scy kore­spon­denci wezmą udział we wstęp­nym szko­le­niu, pod­czas któ­rego zostaną omó­wione zasady dzia­ła­nia Euro­pej­skiego Por­talu Mło­dzie­żo­wego, plan współ­pracy i obo­wiązki kore­spon­denta. Dodat­kowo kore­spon­denci wezmą udział w warsz­ta­tach dzien­ni­kar­skich.

Wię­cej infor­ma­cji na temat rekru­ta­cji można zna­leźć na stro­nie internetowej Eurodesku.