Zrób coś dla mniejszości


Masz pomysł na projekt edukacyjny wspierający i włączający uchodźców, mniejszości narodowe i etniczne w Polsce? Jeśli tak – weź udział w otwartym konkursie ofert Ministerstwa Edukacji Narodowej pn. „Wspieranie inicjatyw edukacyjnych realizowanych na rzecz uchodźców oraz mniejszości narodowych/etnicznych mieszkających w Polsce, służących kultywowaniu języka, tradycji i kultury kraju pochodzenia lub nauczaniu języka polskiego”. Oferty należy składać do 26 marca 2012 r.

Konkurs na realizację zadania publicznego: „Wspieranie inicjatyw edukacyjnych realizowanych na rzecz uchodźców oraz mniejszości narodowych/etnicznych mieszkających w Polsce, służących kultywowaniu języka, tradycji i kultury kraju pochodzenia lub nauczaniu języka polskiego”

Celem konkursu jest wyłonienie najlepszych ofert wnioskodawców, którzy zrealizują projekty na rzecz uchodźców lub mniejszości narodowych/ etnicznych mieszkających w Polsce, służące kultywowaniu języka, tradycji i kultury kraju pochodzenia lub nauczaniu języka polskiego.

Priorytetowo traktowane będą projekty wspierające rozwój nowych form i metod wsparcia indywidualnego i środowiskowego na rzecz adaptacji szkolnej dzieci sześcioletnich, należących do mniejszości narodowych/etnicznych oraz dzieci uchodźców.

Celem konkursu jest również wsparcie możliwie szerokiego kulturowo spektrum projektów, które uzyskają dofinansowanie.

Projekty składane w otwartym konkursie ofert muszą:

  • zawierać elementy edukacji kulturowej oraz historycznej i społecznej, w tym promujące wielokulturowość i wielojęzyczność;
  • uczyć otwartości i tolerancji, wspierać nauczanie języka polskiego oraz języka kraju pochodzenia wśród uczniów cudzoziemskich;
  • być realizowane przy użyciu metod i narzędzi edukacji pozaformalnej takich jak warsztaty, gry, symulacje, festiwale itp.

Oferty realizacji zadania w ramach otwartego konkursu ofert mogą składać zarejestrowane na terenie Rzeczypospolitej Polskiej organizacje pozarządowe w rozumieniu art. 3 ust. 2
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. 2010, Nr 234, poz. 1536, z późn. zm.) oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ww. ustawy.

Na realizację powyższego zadania przeznacza się środki publiczne w wysokości 120 tys. zł. Maksymalna wysokość wnioskowanej dotacji wynosi 20 tys. zł. Oferent wyłoniony przez MEN w trybie postępowania konkursowego otrzyma dotację w formie wsparcia do wysokości 80% całkowitych kosztów zadania, po zawarciu pisemnej umowy na realizację zadania. Wymagany wkład własny organizacji wynosi min. 20%.

Dofinansowanie otrzymają najlepsze projekty organizacji pozarządowych, które służyć będą kultywowaniu języka, tradycji i kultury kraju pochodzenia lub nauczaniu języka polskiego, a w szczególności wspieraniu rozwoju nowych form i metod wsparcia indywidualnego i środowiskowego na rzecz adaptacji szkolnej dzieci sześcioletnich, należących do mniejszości narodowych/etnicznych oraz uchodźców.

Szczegółowe informacje na temat konkursu zostały zamieszczone w biuletynie informacji publicznej MEN. Oferty należy składać za pomocą elektronicznego formularza www.formularz.men.gov.pl do 26 marca 2012 roku.