Zwiększanie szans edukacyjnych poprzez realizację projektów w programach „Uczenie się przez całe życie” i „Młodzież w działaniu”


Czy lepsza edukacja może być metodą zapobiegania biedzie i wykluczeniu społecznemu? W jaki sposób programy edukacyjne Unii Europejskiej wspierają osoby zagrożone ubóstwem i marginalizacją?

25 maja w Warszawie dyskutowali o tym specjaliści i uczestnicy konferencji Zwiększanie szans edukacyjnych poprzez realizację projektów w programach „Uczenie się przez całe życie” i „Młodzież w działaniu”. Inicjatorem szerokiej dyskusji była Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, która realizuje szereg programów oraz inicjatyw Unii Europejskiej. Spotkanie odbyło się 25 maja 2010 r. w Domu Technika NOT, przy ul. Czackiego 3/5. Gośćmi konferencji byli m.in. Mirosław Sielatycki – podsekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej oraz Jasiek Mela – ambasador Europejskiego Roku Walki z Ubóstwem i Wykluczeniem Społecznym.

Konferencja wspierała realizację celów Europejskiego Roku Walki z Ubóstwem i Wykluczeniem Społecznym w aspekcie edukacji. Podczas spotkania eksperci i praktycy przedstawili możliwości europejskich programów „Uczenie się przez całe życie” i „Młodzież w działaniu” w kontekście pracy z grupami zagrożonymi wykluczeniem społecznym: dziećmi, młodzieżą, osobami niepełnosprawnymi i seniorami.

Rok 2010 został ogłoszony Europejskim Rokiem Walki z Ubóstwem i Wykluczeniem Społecznym. Jego obchody mają podkreślić prawo ludzi żyjących w ubóstwie do pełnego uczestnictwa w życiu społeczeństwa. Niski status materialny, niepełnosprawność fizyczna lub intelektualna, życie z dala od nowoczesnych centrów miejskich – żadne z tych zjawisk nie powinno stać się powodem wykluczenia z udziału w podejmowaniu decyzji, z dostępu do informacji, służby zdrowia czy opieki państwa. Organizatorzy Roku zwracają uwagę, że ubóstwo oznacza nie tylko brak dachu nad głową i środków za zakup jedzenia. Osoby ubogie nie mają pieniędzy na lekcje języków czy zajęcia sportowe dla dzieci. Ten rodzaj ubóstwa powoduje, że osoby nim dotknięte nie mogą w pełni uczestniczyć w życiu swojej społeczności.

W działania związane z Rokiem zaangażowało się 29 krajów Europy – 27 państw UE oraz Norwegia i Islandia. W Polsce obchody Roku koordynuje Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.

Prezentacje