Zarząd Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji


Paweł Poszytek

dr Paweł Poszytek

DYREKTOR GENERALNY
FUNDACJI ROZWOJU SYSTEMU EDUKACJI

W latach 1998 – 2010 koordynator programu Lingua i European Language Label, a także członek zarządu i dyrektor polskiej Narodowej Agencji programów Socrates i Uczenie się przez całe życie (obecnie Erasmus+). Współzałożyciel Fundacji Instytut Jakości w Edukacji. Twórca polskiego sukcesu programu współpracy szkół europejskich eTwinning oraz programu European Language Label. Był członkiem kilku językowych grup doradczych przy Komisji Europejskiej i Ministerstwie Edukacji Narodowej, krajowym koordynatorem projektu Country Profile Rady Europy oraz członkiem zarządu europejskiego stowarzyszenia zajmującego się jakością w testowaniu biegłości językowej EALTA. Recenzent Nowej Podstawy Programowej do języków obcych. Autor wielu artykułów dotyczących edukacji językowej wydanych w Polsce i za granicą w tym także przez tak renomowane wydawnictwa jak Cambridge i Multilingual Matters. Twórca ogólnopolskiej kampanii społecznej: ‘Ucz się języków. Język to podstawa’. Paweł Poszytek był także wykładowcą na studiach podyplomowych dla kadry zarządzającej oświatą na Politechnice Gdańskiej. Paweł Poszytek jest też artystą muzykiem, kompozytorem i autorem z dorobkiem kilku płyt oraz ma międzynarodowe doświadczenie biznesowe w branży muzycznej.

Obecnie (od maja 2016): dyrektor generalny i prezes zarządu Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji.

Aleksandra Ścibich-Kopiec

Aleksandra Ścibich-Kopiec

ZASTĘPCA DYREKTORA GENERALNEGO
FUNDACJI ROZWOJU SYSTEMU EDUKACJI

Absolwentka kierunku stosunki międzynarodowe na Uniwersytecie Jagiellońskim. Ukończyła także studia podyplomowe w zakresie doradztwa europejskiego, coachingu w biznesie, doradztwa zawodowego i personalnego oraz studia doktoranckie w dziedzinie zarządzania.

Od 2003 roku jest zawodowo związana z planowaniem, wdrażaniem, rozliczaniem i ocenianiem przedsięwzięć finansowanych z funduszy europejskich. Ma doświadczenie zawodowe w sektorach: konsultingowym, edukacyjnym, społecznym oraz non-profit. Dziesięcioletnie doświadczenie menadżerskie w sektorze prywatnym oraz non-profit zdobyła w Polsce oraz Wielkiej Brytanii. Ponadto pracowała jako wykładowca w Wyższej Szkoły im. Tischnera w Krakowie oraz w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie. Pełniła także funkcję konsultanta w Doradztwie Gospodarczym DGA S.A. w Poznaniu oraz specjalisty w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Od 2009 roku z sukcesem zarządza prywatną firmą. Jest inicjatorem Fundacji Edukacji Rozwoju i Innowacji – wspiera III sektor w Polsce i w Wielkiej Brytanii. Jest autorką ok. 30 projektów (programy UE w latach 2011-2014) o łącznej wartości ponad 20 mln złotych, skierowanych dla różnych grup społecznych (w tym MMŚP, NGO), a także inicjatorką działań edukacyjnych i inwestycji. Buduje partnerstwa ponadnarodowe; jest współtwórcą projektów edukacyjnych w Wielkiej Brytanii w dziedzinie edukacji rodziców, dzieci, grup defaworyzowanych, a także szkoleń dla biznesu. We własnej firmie zrealizowała w ostatnich czterech latach projekty edukacyjne o wartości powyższej 10 mln złotych pod nadzorem różnych instytucji publicznych m.in. PARP, MEN-ORE, WUP Kraków, WUP Katowice, WUP Rzeszów. Jest organizatorem wielu konferencji, seminariów i eventów edukacyjnych. To także autorka licznych artykułów, materiałów dydaktycznych i studiów przypadków. Obecnie pełni funkcję zastępcy dyrektora generalnego Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji. W FRSE odpowiada za działania prowadzone w programie Erasmus+ z obszaru kształcenia i szkoleń zawodowych oraz szkolnictwa wyższego.

Andrzej Wyczawski

Andrzej Wyczawski

CZŁONEK ZARZĄDU
FUNDACJI ROZWOJU SYSTEMU EDUKACJI

Doświadczony samorządowiec, specjalista z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi i sprawami administracyjnymi oraz pozyskiwania środków pozabudżetowych. Od listopada 2015 do maja 2016 roku dyrektor Podkarpackiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie.

Jako administratywista po UMCS (filia w Rzeszowie) oraz podyplomowych studiach z zakresu zarządzania oświatą z elementami wdrażania projektów unijnych, rozpoczął karierę w Urzędzie Miasta Jarosławia. Piastował stanowiska naczelnika Wydziału Spraw Obywatelskich UM Jarosławia oraz naczelnika Wydziału Kultury, Turystyki i Promocji Miasta Jarosławia, by wreszcie od 2006 roku, przez dwie kolejne kadencje, pełnić urząd Burmistrza Miasta Jarosławia. Ponad 20-letnie doświadczenie w pracy samorządowej pozwoliło mu rozwinąć umiejętności strategicznego planowania budżetu oraz nabyć praktyczne zasady działania technik negocjacyjnych i funkcjonowania Unii Europejskiej. Od 10 lat jest także wiceprezesem Stowarzyszenia Euroregion Karpacki.

Wielokrotnie nagradzany za swoją działalność, m.in. Złotym Krzyżem Zasługi (z rąk prezydenta Lecha Kaczyńskiego), Medalem Komisji Edukacji Narodowej, a także certyfikatem „Mecenas Wiedzy”, przyznawanym przez Fundację Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego we Wrocławiu.

Anna Salamończyk-Mochel

Anna Salamończyk-Mochel

CZŁONEK ZARZĄDU
FUNDACJI ROZWOJU SYSTEMU EDUKACJI

Posiada wieloletnie doświadczenie w obszarze działań z zakresu komunikacji z mediami oraz zarządzania projektami unijnymi.  Od ponad 6 lat realizuje projekty edukacyjne finansowane ze środków europejskich, pełniąc rolę eksperta w obszarze strategii, promocji i komunikacji, a zdobyte doświadczenia zawodowe wielokrotnie wykorzystywała, jako szkoleniowiec.

W latach 2010-2013 pełniła funkcję pełnomocnika rektora ds. personalnych wyższej uczelni w Krakowie, gdzie współtworzyła system oceny pracowniczej i wielokrotnie przeprowadzała procesy tej oceny, dbając o rozwój kadry administracyjnej i dydaktycznej. Współpracę ze światem nauki kontynuowała w strukturach Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, realizując strategiczne cele rozwojowe jako dyrektor biura ministra.

Jest absolwentką filologii romańskiej oraz studiów podyplomowych z zakresu PR i zarządzania zasobami ludzkimi.

Obecnie w Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, jako członek zarządu odpowiada za kształtowanie polityki medialnej oraz promocję dobrych praktyk realizowanych w ramach programów Erasmus+.

Obszary tematyczne: komunikacja z mediami, zarządzanie projektami unijnymi w obszarze edukacji, kompetencje językowe, program Erasmus+