Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego

treść strony

Program Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego (FERS 2021-2027) to następca Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER 2014-2020). Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji jest jednym z beneficjentów nowego programu. FRSE prowadzi projekty wspierające m.in. szkolenia kadry kształcenia zawodowego, zagraniczne staże dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych, mobilności uczniów i kadry edukacji szkolnej znajdującej się w niekorzystnej sytuacji (tzw. osób o mniejszych szansach), a także rozwój współpracy i koordynacji na szczeblu krajowym i regionalnym w zakresie uczenia się przez całe życie.

W ramach programu FERS realizowane są trzy projekty:

  1. „Zagraniczna mobilność edukacyjna uczniów i kadry edukacji szkolnej”.
  2. „Zagraniczna mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego”.
  3. „Rozwój współpracy i koordynacji w zakresie uczenia się przez całe życie”.

Projekty 1 i 2 realizowane są w I osi priorytetowej: „Umiejętności”, Działanie 1.7 „Mobilność ponadnarodowa”. Dofinansowaniem zostaną objęte instytucje edukacyjne z terenu całej Polski, których wnioski przeszły pozytywnie procedurę selekcji – ocenę formalną i merytoryczną – w Akcji 1 programu E+ (Edukacja szkolna) i E+ (Kształcenie i szkolenia zawodowe) konkurs 2022, 2023 2024 i zostały umieszczone na listach rezerwowych.

Projekt 3 realizowany jest w I osi priorytetowej: „Umiejętności”, Działanie 1.08 „Rozwój systemu edukacji i uczenia się dorosłych”.

Szczegółowy opis projektu „Zagraniczna mobilność edukacyjna uczniów i kadry edukacji szkolnej” znajduje się na stronie:
https://www.frse.org.pl/fers-edukacja-szkolna

Szczegółowy opis projektu „Zagraniczna mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego” znajduje się na stronie:
https://www.frse.org.pl/fers-vet

Szczegółowy opis projektu „Rozwój współpracy i koordynacji w zakresie uczenia się przez całe życie” znajduje się na stronie:
https://www.frse.org.pl/fers-lll