Edukacja szkolna – Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego

treść strony

 

Projekt „Zagraniczna mobilność edukacyjna uczniów i kadry edukacji szkolnej”

Projekt realizowany jest w I osi priorytetowej: Umiejętności, Działanie 1.7 „Mobilność ponadnarodowa”, w ramach programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 (FERS) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, na zasadach programu Erasmus+.

Cel główny projektu: nabycie kompetencji kluczowych lub zawodowych u uczniów/uczennic szkół publicznych i niepublicznych, funkcjonujących w systemie edukacji zgodnie z ustawą Prawo oświatowe art. 2., oraz przedstawicieli/przedstawicielek kadry pedagogicznej (nauczycieli i pracowników pedagogicznych), poprzez udział w programach mobilności ponadnarodowej, realizowanych na zasadach Erasmus+.

Rezultaty projektu: rozwój i podniesienie kompetencji kluczowych lub zawodowych kadry pedagogicznej placówek oświaty oraz uczniów/uczennic, objętych wsparciem w ramach programów mobilności ponadnarodowej. Kompetencje kluczowe, które dzięki realizacji projektu mogą zostać nabyte lub wzmocnione, to kompetencje:
- w zakresie rozumienia i tworzenia informacji;
- w zakresie wielojęzyczności;
-  matematyczne oraz w zakresie nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii;
- cyfrowe;
- osobiste, społeczne i w zakresie uczenia się;
- obywatelskie;
- w zakresie przedsiębiorczości;
- w zakresie świadomości i ekspresji kulturalnej.

Główne działania w projekcie polegać będą na wyjazdach edukacyjnych.

Działania projektowe mogą przyjąć formę:
w przypadku kadry pedagogicznej:

 • kursów lub szkoleń (trwających od 2 do 30 dni),
 • obserwacji pracy (job shadowing) zagranicznej szkoły partnerskiej lub innej organizacji związanej z edukacją szkolną (trwających od 2 do 60 dni),
 • działań polegających na prowadzeniu zajęć dydaktycznych (teaching assignment) w zagranicznych szkołach partnerskich (trwających od 2 do 365 dni),
 • wizyty przygotowawczej pracowników organizacji wysyłającej w instytucji przyjmującej w celu lepszego przygotowania działań w zakresie mobilności osób uczących się lub pracowników;

w przypadku uczniów/uczennic:

 • grupowej  mobilności (trwającej od 2 do 30 dni, co najmniej dwóch uczniów w grupie).

Mobilności będą mogły być realizowane w partnerstwie z instytucjami z krajów UE, Norwegii, Liechtensteinu, Islandii, Republiki Turcji, Republiki Serbii i Republiki Macedonii Północnej.

HARMONOGRAM DZIAŁAŃ W PROJEKCIE „ZAGRANICZNA MOBILNOŚĆ EDUKACYJNA UCZNIÓW I KADRY EDUKACJI SZKOLNEJ”

 

Grupa docelowa

Grupą docelową projektu mogą być:

 • uczniowie szkół publicznych i niepublicznych funkcjonujących w systemie edukacji (zgodnie z art. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe)

oraz

 • kadra pedagogiczna – nauczyciele i pracownicy pedagogiczni/specjaliści (nauczyciele, nauczyciele-dyrektorzy, nauczyciele-psychologowie, pedagodzy, nauczyciele-bibliotekarze, nauczyciele-logopedzi, nauczyciele pracujący w świetlicach), których działalność jest związana z edukacją szkolną i są zatrudnieni w placówkach otrzymujących dofinansowanie,

 znajdujący się w niekorzystnej sytuacji.

Opis

Za uczestników znajdujących się w niekorzystnej sytuacji mogą zostać uznane osoby, w przypadku których dostęp do uczestnictwa w programie jest utrudniony bądź ograniczony z następujących powodów:

 • Niepełnosprawność – obniżona sprawność fizyczna, umysłowa, intelektualna lub sensoryczna, która w interakcji z różnymi barierami może ograniczać pełne i efektywne uczestnictwo w życiu społecznym na równych zasadach z innymi obywatelami.
 • Trudności edukacyjne, w tym mniejsza dostępność oraz struktura oferty edukacyjnej i szkoleń oraz problemy edukacyjne powodujące osiąganie słabych wyników w nauczaniu, a tym samym słabsze przygotowanie do życia zawodowego i społecznego, prowadzące do przedwczesnego kończenia nauki (w przypadku grupy uczniów).
 • Przeszkody natury ekonomicznej: za uczestników z mniejszymi szansami uznajemy osoby doświadczające problemów finansowych, osoby znajdujące się w niepewnej sytuacji ekonomicznej lub ubóstwie.
 • Różnice kulturowe wpływające na zmniejszenie szans w szczególności osób pochodzących ze środowisk migracyjnych lub uchodźczych: imigranci lub uchodźcy bądź ich potomkowie, osoby należące do mniejszości narodowych lub etnicznych, osoby mające trudności z adaptacją językową lub integracją kulturową bądź religijną. Takie różnice mogą stanowić istotne bariery w ogólnym uczeniu się, zwłaszcza dla osób ze środowisk migracyjnych lub uchodźczych, w szczególności nowo przybyłych migrantów, osób należących do mniejszości narodowych lub etnicznych, ale również użytkowników języka migowego. Zetknięcie się z językami obcymi i różnicami kulturowymi podczas uczestnictwa w życiu społecznym może być czynnikiem utrudniającym i w przypadku osób o mniejszych szansach uniemożliwiającym pełne uczestnictwo, stwarzając ryzyko wykluczenia.
 • Problemy zdrowotne: osoby z przewlekłymi problemami zdrowotnymi, poważnymi chorobami lub zaburzeniami psychicznymi lub wszelkimi innymi sytuacjami związanymi ze zdrowiem fizycznym lub psychicznym, które utrudniają lub uniemożliwiają uczestnictwo w życiu społecznym.
 • Przeszkody społeczne związane z dyskryminacją: ze względu na płeć, wiek, pochodzenie etniczne, religie, przekonania, orientację seksualną lub niepełnosprawność, osoby o ograniczonych umiejętnościach społecznych, osoby znajdujące się w nieustabilizowanej sytuacji życiowej, m.in. młodzi rodzice lub osoby samotnie wychowujące dzieci, sieroty,  osoby znajdujące się w grupie ryzyka osób narażonych na wypalenie zawodowe.
 • Przeszkody natury geograficznej, tj. zamieszkanie na obszarach defaworyzowanych wg stopnia urbanizacji Degurba 2 i 3,  tzn. na terenach z mniejszymi możliwościami edukacyjnymi, rozwojowymi, transportowymi, z niską aktywnością obywateli, mniej rozwiniętych gospodarczo lub z mniejszym dostępem do instytucji kultury, osoby z obszarów oddalonych lub wiejskich, osoby z „problematycznych” stref miejskich, osoby z obszarów o słabiej rozwiniętej sieci usług (ograniczony transport publiczny, słaba infrastruktura).
   
 •   W celu sprawdzenia klasyfikacji obszaru miejscowości uczestnika projektu wg stopnia urbanizacji DEGURBA należy wybrać arkusz PL i odszukać miejscowość w poniższym wykazie:

             EU-27-LAU-2022-NUTS-2021.xlsx (sharepoint.com)

 

Kwalifikowalność uczestników

Beneficjent na etapie rekrutacji jest zobowiązany do weryfikacji, czy udział uczestników jest zgodny z zasadami i wytycznymi projektu FERS „Zagraniczna mobilność edukacyjna uczniów i kadry edukacji szkolnej” realizowanego przez FRSE.

Potwierdzeniem, że dany uczestnik znajduje się w niekorzystnej sytuacji, tj. należy do jednej z kategorii osób o mniejszych szansach, jest Oświadczenie Realizatora podpisane przez reprezentanta prawnego, wskazujące z imienia i nazwiska osobę wraz ze wskazaniem kategorii osób o mniejszych szansach, mającą zastosowanie dla danego uczestnika. W Oświadczeniu Realizatora powinno się wskazać tylko samą kategorię osób z mniejszymi szansami, bez podawania szczegółów. Oświadczenie Realizatora powinno zawierać informację, że Realizator zapoznał się z dokumentacją potwierdzającą, iż dany uczestnik należy do wskazanej kategorii osób o mniejszych szansach.

W formularzach zgłoszeniowych uczestnicy wskazują, z jaką mniejszą szansą zgłaszają się do udziału w projekcie. Po wyborze uczestnika w procesie rekrutacji reprezentant prawny (np. Dyrektor) ma obowiązek zapoznania się z dokumentacją potwierdzającą mniejsze szanse danego uczestnika, a następnie podpisania oświadczenia, iż zgodnie z przedstawioną dokumentacją uczestnik wpisuje się w grupę docelową projektu, tj. grupę osób z mniejszymi szansami. Na tej podstawie podpisują Państwo umowę z danym uczestnikiem wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami.

Co istotne, nie ma obowiązku gromadzenia i przechowywania dokumentacji potwierdzających mniejsze szanse. Kontroli ma podlegać jedynie samo Oświadczenie Realizatora. Przyjęte założenie pozwala Państwu ograniczyć się do przejrzenia dokumentów potwierdzających przynależność uczestnika do grupy osób z mniejszymi szansami i oddania ich uczestnikowi, bez robienia kopii czy skanów. Taka ostrożność jest zalecana i przyjęta ze względu na fakt, iż powyższe dowody dotyczące mniejszych szans danego uczestnika mogą zawierać tzw. dane osobowe szczególnej kategorii, które – zgodnie z obowiązującym prawem – powinny być szczególnie chronione.