Regionalne Punkty Informacyjne

treść strony


Narodowa Agencja Programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności (NA) ogłasza konkurs na Regionalne Punkty Informacyjne na lata 2021-2022 dla organizacji/instytucji działających w obszarze edukacji, w szczególności posiadających doświadczenie w realizacji projektów edukacyjnych lub wiedzę ekspercką w tej dziedzinie, które są zainteresowane promowaniem międzynarodowych programów edukacyjnych i pełnieniem roli przedstawiciela NA w swoim regionie. 

Działania 

Regionalne Punkty Informacyjne (RPI) to jednostki, których celem jest docieranie z informacją o edukacyjnych programach unijnych we wszystkie regiony Polski, w szczególności do mniejszych miejscowości, które do tej pory nie korzystały z możliwości m.in. takich programów, jak Erasmus+ i Europejski Korpus Solidarności oraz Ponadnarodowa Mobilność Uczniów i Projekty Szansa w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, a także programu Edukacja i eTwinning (Programy). 

Działalność RPI kierowana jest do wszystkich instytucji zainteresowanych realizacją międzynarodowych projektów edukacyjnych, w szczególności do przedstawicieli instytucji oświatowych, nauczycieli, dyrektorów szkół i placówek oświatowych/edukacyjnych, kadry placówek edukacyjnych, przedstawicieli organów prowadzących, przedstawicieli organizacji pozarządowych, przedstawicieli uczelni wyższych, fundacji, bibliotek, domów kultury (lub instytucji zajmujących się niezawodową edukacją dorosłych), przedstawicieli rzemiosła, przedsiębiorców, organizacji branżowych i partnerów społecznych, jak również uczestników międzynarodowych projektów edukacyjnych.

Do zadań RPI należy w szczególności: 

 • promowanie Programów zarządzanych przez NA; 
 • upowszechnianie rezultatów projektów, przykładów dobrych praktyk, sukcesów i efektów Programów;
 • organizacja i prowadzenie spotkań informacyjnych (minimum dwóch spotkań w ciągu roku). W okresie obowiązywania obostrzeń sanitarno-epidemiologicznych, w szczególności spowodowanych COVID-19 spotkania można organizować on-line.  NA może również wydelegować ekspertów na spotkanie informacyjne w przypadku gdy RPI zapewni uczestnictwo minimum stu osób grup z docelowych programów zarządzanych przez NA;
 • prowadzenie Punktów Informacyjnych (minimum jeden dzień w tygodniu). W okresie obowiązywania obostrzeń sanitarno-epidemiologicznych, w szczególności spowodowanych COVID-19 spotkania i konsultacje można organizować on-line;
 • pomoc  w organizacji wydarzeń w regionach oraz rekrutacji uczestników;
 • ewaluacja spotkań informacyjnych (ankiety);
 • współpraca z mediami lokalnymi i regionalnymi;
 • raportowanie zrealizowanych działań. Przedstawiciele RPI mają nieprzekraczalny termin dwóch tygodni na odesłanie oryginałów list obecności zgodnie ze wzorem wskazanym przez NA;
 • promocja wizerunki NA;
 • wsparcie logistyczno-merytoryczne przy organizacji konferencji regionalnych w swoim województwie.

Finansowanie RPI

RPI realizują swoje działania nieodpłatnie. NA pokrywa koszty organizacji spotkań (wg cennika poniżej) oraz innych działań promocyjnych. Dodatkowo NA oferuje wsparcie merytoryczne i techniczne, umożliwia pomoc pracowników i ekspertów NA podczas spotkań informacyjnych, zapewnia materiały promocyjno-informacyjne, oznakowanie i promocję punktów RPI.

Cennik:

 • Wynajem sali konferencyjnej/szkoleniowej – do 1 000,00 zł brutto;
 • Usługa cateringowa (lunch) – 25,00 zł brutto /1 os.;
 • Przerwa kawowa – 15,00 zł brutto/1 os.;
 • Artykuły sponsorowane w mediach lokalnych – wg uznania.

Zasady współpracy są określone w umowie zawieranej pomiędzy NA a RPI. Zostaną one szczegółowo omówione na szkoleniu wprowadzającym, które odbędzie się po rozstrzygnięciu konkursu na RPI.

Korzyści dla instytucji prowadzącej Regionalny Punkt Informacyjny 

 • Możliwość zdobycia wiedzy i doświadczenia dotyczącego międzynarodowych programów edukacyjnych takich jak: Erasmus+, Europejski Korpus Solidarności oraz innych programów zarządzanych przez NA;
 • Współorganizacja konferencji i innych wydarzeń krajowych i międzynarodowych;
 • Zdobywanie przez pracowników nowych kompetencji, umiejętności i doświadczenia zawodowego.
 • Podniesienie prestiżu organizacji/instytucji w środowisku lokalnym;
 • Honorowy udział w inicjatywach i wydarzeniach NA.

Konkurs

Regionalne Punkty Informacyjne wybierane są w oparciu o konkurs wniosków. W konkursie mogą wziąć udział instytucje/organizacje działające o obszarze szeroko rozumianej edukacji, w szczególności posiadające doświadczenie w realizacji projektów edukacyjnych lub mające wiedzę w tym zakresie. Aby zostać Regionalnym Punktem Informacyjnym, należy wypełnić wniosek zgłoszeniowy.

Szczegółowe informacje dostępne są w Regulaminie Konkursu na Regionalne Punkty Informacyjne.

Nabór wniosków trwa od dnia ogłoszenia Konkursu do 12 sierpnia 2021 r.

Zapraszamy do udziału w Konkursie! 
 

Do pobrania