Kształcenie i szkolenia zawodowe – Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego

treść strony

 

Projekt „Zagraniczna mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego”

Projekt realizowany jest w I osi priorytetowej: Umiejętności, Działanie 1.7 „Mobilność ponadnarodowa”, w ramach programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 (FERS) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus,  na zasadach programu Erasmus+.

 

Cel główny projektu: podniesienie kompetencji zawodowych lub kluczowych uczniów i absolwentów placówek kształcenia i szkolenia zawodowego oraz przedstawicieli kadry kształcenia zawodowego poprzez udział w programach mobilności ponadnarodowej, realizowanych na zasadach programu Erasmus+.

Rezultaty uczniów/absolwentów: zdobycie doświadczenia zawodowego na europejskim rynku pracy, uzyskanie praktycznych kompetencji, poznanie zasad funkcjonowania europejskich przedsiębiorstw, podniesienie kompetencji kluczowych, umiejętności samodzielnego uczenia się, porozumiewanie się w j. obcym.

Rezultaty kadry i osób zajmujących się kształceniem zawodowym: pogłębienie wiedzy zawodowej i umiejętności kluczowych, zapoznanie się z innowacyjnymi metodami nauki i szkolenia zawodowego, nawiązanie kontaktów międzynarodowych, wymiana doświadczeń z zakresu prowadzenia zajęć, sposobu organizacji pracy instytucji.

 

Główne zadania w projekcie:

Zdobycie przez uczniów/absolwentów praktycznych doświadczeń zawodowych za granicą  i podwyższenie umiejętności językowych poprzez:
- udział w konkursach umiejętności (trwających od 1 do 10 dni),
- staże krótkoterminowe trwające od 10 do 89 dni (w uzasadnionych przypadkach dla osób o mniejszych    szansach możliwe będzie zorganizowanie mobilności z minimalnym okresem trwania wynoszącym 2 dni)

Poznanie przez kadrę nowych metod uczenia zawodu poprzez udział w:
- obserwacji pracy (trwającej od 2 do 60 dni),
- wyjazdach w celu nauczania lub szkoleniowych (trwające od 2 do 365 dni),
- kursach i szkoleniach (trwających od 2 do 30 dni.

Mobilności będą mogły być realizowane w partnerstwie z instytucjami z krajów UE, Norwegii, Lichtensteinu, Islandii, Republiki Turcji, Republiki Serbii i Republiki Macedonii Północnej.

HARMONOGRAM DZIAŁAŃ W PROJEKCIE „ZAGRANICZNA MOBILNOŚĆ EDUKACYJNA UCZNIÓW I ABSOLWENTÓW ORAZ KADRY KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO”

 

Grupa docelowa

Grupą docelową projektu mogą być:

  • osoby uczące się i uczniowie zawodu korzystający z kształcenia i szkolenia zawodowego podstawowego oraz ustawicznego kształcenia i szkolenia zawodowego;
  • absolwenci do 1 roku od ukończenia nauki;
  • kadra, nauczyciele, osoby prowadzące szkolenia oraz wszyscy inni eksperci niebędący nauczycielami i pracownicy zajmujący się kształceniem i szkoleniem zawodowym podstawowym oraz ustawicznym kształceniem i szkoleniem zawodowym.
Kwalifikowalność uczestników
  • Beneficjent na etapie rekrutacji jest zobowiązany do weryfikacji, czy udział uczestników jest zgodny z zasadami i wytycznymi projektu FERS „Zagraniczna mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego” realizowanego przez FRSE.

Kontakt

Dyrekcja

Dyrektor
Liliana Budkowska

tel. 22 46 31 424
lbudkowska@frse.org.pl

 

Zastępca Dyrektora
Emilia Halemba

tel. 22 46 31 671
ehalemba@frse.org.pl

 

Koordynator (konkurs 2022)
Patrycja Makowska
728 455 371
pmakowska@frse.org.pl
 

Koordynator (konkurs 2023)
Agnieszka Wielgomas 
tel. 728 455 327
awielgomas@frse.org.pl

 

Zespół zajmujący się konkursem 2022

Joanna Bazylak
505 431 367
jbazylak@frse.org.pl

Magdalena Kurowska
505 429 572
mkurowska@frse.org.pl

Katarzyna Łukasiak
505 429 827
klukasiak@frse.org.pl

Agata Kłopotowska
505 330 181
aklopotowska@frse.org.pl

Dagmara Wieczorkowska
505 432 672
dwieczorkowska@frse.org.pl

Patrycja Szczypska
505 429 724
pszczypska@frse.org.pl

Dominika Żółcik
572 674 630
dzolcik@frse.org.pl

Magdalena Gessel
797 011 649
mgessel@frse.org.pl

Marta Siemińska
507 936 249
marta.sieminska@frse.org.pl

Wiktoria Mościcka
505 433 470
wiktoria.moscicka@frse.org.pl

Milena Walczyńska
797 011 631
milena.walczynska@frse.org.pl

Zespół zajmujący się konkursem 2023

Dominika Budkus 
tel. 797 011 731 
dbudkus@frse.org.pl

Ewelina Czaja-Czaplińska 
tel. 511 569 548 
eczaja-czaplinska@frse.org.pl

Dominik Dymowski 
tel. 505 430 039 
ddymowski@frse.org.pl

Emilia Gajda 
tel. 505 432 329 
emilia.gajda@frse.org.pl

Justyna Głusiec 
tel. 511 569 530
jglusiec@frse.org.pl

Beata Likos-Grzesiak 
tel. 797 011 632
blgrzesiak@frse.org.pl

Agnieszka Guzowska 
tel. 510 385 970
aguzowska@frse.org.pl

Ewelina Michór 
tel. 510 385 768
emichor@frse.org.pl

Paulina Misiak 
tel. 510 386 531
pmisiak@frse.org.pl

Sebastian Piasecki 
tel. 572 675 831 
sebastian.piasecki@frse.org.pl

Magdalena Sroczyńska 
tel. 510 387 480
magdalena.sroczynska@frse.org.pl

Katarzyna Szewczyk-Rodzik
tel. 572 674 882
k.szewczyk-rodzik@frse.org.pl

Rozliczenia finansowe projektów mobilnościowych

Małgorzata Lipska
510 386 784

Anna Ludzińska
511 569 732
anna.ludzinska@frse.org.pl

Karina Olszewska
510 387 031

Adam Wierzchowski
797 011 829