Kształcenie i szkolenia zawodowe: konkurs 2022 – Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego

treść strony

 

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji informuje, że w dniu 2 czerwca 2023 r. podjęła decyzję o zatwierdzeniu do realizacji ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+), Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 (FERS) w ramach projektu„Zagraniczna mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego” wniosków umieszczonych na liście rezerwowej sektora Kształcenie i szkolenia zawodowe programu Erasmus+.
LISTA RANKINGOWA wniosków objętych wsparciem.

 

Umowa finansowa

Forma dofinansowania

Projekt będzie realizowany na zasadach programu Erasmus+, ale dofinansowany z programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus. Szczegółowe informacje dotyczące budżetu oraz zasad jego wykorzystywania będą określone w umowie finansowej, której wartość całkowita zostanie wyrażona w walucie PLN. Maksymalna kwota wypłaconych zaliczek wyniesie 80% zatwierdzonej kwoty budżetu.

Projekt jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+) w podziale: 82,52% środki europejskie i 17,48 środki krajowe.

Dokumenty związane z podpisaniem umowy finansowej na realizację projektu
 • PEŁNOMOCNICTWO dla projektów finansowanych w ramach FERS [DOC]
 • Informacja o rachunku bankowym [DOC]
 • Wykaz dokumentów niezbędnych do podpisania umowy finansowej [PDF]
 • Instrukcja wypełnienia i złożenia Ankiety Beneficjenta w systemie OnLine FRSE [PDF]
 • Instrukcja wypełnienia i złożenia Formularza Kontraktowego [PDF]
Wniosek o zmianę w umowie

Wniosek o zmianę w umowie finansowej należy złożyć najpóźniej 1 miesiąc przed datą zakończenia projektu, ale przed zaistnieniem zmiany.

Aneksowania wymagają następujące zmiany:

 • zmiana formy prawnej i nazwy beneficjenta
 • zmiana organu prowadzącego
 • zmiana rachunku bankowego
 • zmiana okresu realizacji projektu
 • zmiany w budżecie

Wniosek o aneks znajduje się  w systemie OnLine FRSE (niezbędny druk w kolorze).

Po wysłaniu dokumentu online wniosek należy wydrukować, podpisać zgodnie z prawną reprezentacją beneficjenta  i przesłać na adres FRSE.

 

Instytucje niepubliczne

W przypadku instytucji niepublicznych dodatkowe informacje dot. ustalenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy zostaną przekazane bezpośrednio do koordynatorów projektów drogą mailową.

System

Każdy beneficjent jest zobowiązany do uzupełnienia informacji dotyczących realizowanego projektu i jego uczestników w systemie dokumentów Online FRSE. Szczegółowe informacje nt. dokumentów, jakie należy zamieścić w systemie będą na bieżąco przekazywane instytucjom, które otrzymały dofinansowanie.

Załączniki do umowy finansowej

Umowa finansowa dla projektu (z jednym beneficjentem/dla państwowych jednostek budżetowych/projektów z zabezpieczeniem)

Warunki szczególne umowy finansowej – indywidualne dla organizacji

Załącznik I: Warunki ogólne [PDF]

Załącznik II: Opis projektu; Szacunkowy budżet projektu – indywidualny dla organizacji

Załącznik III: Postanowienia finansowe i umowne [PDF]

Załącznik IV: Stawki mające zastosowanie w Umowie [PDF]

Załącznik V: Wzory umów, które należy stosować między beneficjentem a uczestnikami:

 • Umowa finansowa pomiędzy organizacją wysyłającą a uczestnikiem mobilności [DOC]
 • Porozumienie o programie mobilności [PL] [ENG] i suplement [PL] [ENG]

Załącznik VI: Zakres danych nt. uczestników projektu oraz podmiotów obejmowanych wsparciem koniecznych do przekazania do FRSE [PDF]

Załącznik VII: Formularz zgłoszeniowy – minimalny zakres danych koniecznych do przekazania przez uczestnika projektu do beneficjenta/organizacji partnerskiej projektu:

 • Formularz zgłoszeniowy dla przedstawiciela kadry pedagogicznej [DOC]
 • Formularz zgłoszeniowy dla ucznia [DOC]
 • Formularz zgłoszeniowy dla absolwenta [DOC]

Załącznik VIII: Obowiązki informacyjne [PDF]

Załącznik IX : Wzór raportu indywidualnego uczestnika – ucznia/uczennicy i absolwenta [DOC]

Załącznik X: Wzór raportu indywidualnego uczestnika – przedstawiciela kadry pedagogicznej [DOC]

Załącznik XI: Wzór potwierdzenia otrzymanych środków finansowych udostępniony w systemie dokumentów Online FRSE

Realizacja

Każde działanie w zakresie mobilności powinno być określone w oparciu o ramy jakościowe jak i czasowe, aby zapewnić wysoki poziom merytoryczny stażu, praktyki lub szkolenia zawodowego. Na poprawną realizację projektu składa się wiele etapów. Ich sprawne przeprowadzenie z zachowaniem obowiązujących zasad i wytycznych gwarantuje zakończenie projektu z sukcesem.

Rekrutacja

1. GRUPA DOCELOWA

Grupą docelową projektu mogą być:

 • osoby uczące się i uczniowie zawodu korzystający z kształcenia i szkolenia zawodowego podstawowego oraz ustawicznego kształcenia i szkolenia zawodowego;
 • absolwenci do 1 roku od ukończenia nauki;
 • kadra, nauczyciele, osoby prowadzące szkolenia oraz wszyscy inni eksperci niebędący nauczycielami i pracownicy zajmujący się kształceniem i szkoleniem zawodowym podstawowym oraz ustawicznym kształceniem i szkoleniem zawodowym.

2. KWALIFIKOWALNOŚĆ UCZESTNIKÓW

Beneficjent na etapie rekrutacji jest zobowiązany do weryfikacji, czy udział uczestników jest zgodny z zasadami i wytycznymi projektu FERS „Zagraniczna mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego” realizowanego przez FRSE.

UWAGA! Dany uczestnik może wyjechać na mobilność tylko jeden raz w ramach całego projektu „Zagraniczna mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego”. Prosimy o przestrzeganie tej zasady w trakcie procesu rekrutacji oraz planowania mobilności.

3. ZASADY REKRUTACJI

Rekrutacja powinna być przeprowadzona w oparciu o:

 • zasady równego dostępu do informacji o realizowanym projekcie;
 • równość szans przy ubieganiu się o zakwalifikowanie na wyjazd zagraniczny bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, wyznanie, itd.;
 • jasno i przejrzyście określone kryteria naboru.

 

Szczegółowe elementy rekrutacji ustala instytucja wysyłająca.

Rekrutacja uczestników powinna być przeprowadzona w oparciu o regulamin zawierający przejrzyste kryteria oceny i procedurę odwoławczą.

Selekcji uczestników dokonuje powołana w tym celu Komisja Rekrutacyjna, która zatwierdza/podpisuje protokół potwierdzający wybór uczestników.

Rekrutacja może składać się z kilku etapów, a informacja o jej zakończeniu powinna przyjąć formę listy rankingowej.

Należy również stworzyć listę rezerwową uczestników, a w przypadku rekrutacji uzupełniającej potwierdzić ten fakt w dokumentach rekrutacyjnych.

Dokumentacja rekrutacyjna powinna dokładnie odzwierciedlać wszystkie etapy naboru uczestników do projektu.

Przed rozpoczęciem mobilności, instytucja wysyłająca jest bezwzględnie zobowiązana, pod rygorem nieuznania kosztów mobilności za kwalifikowalne, do podpisania umowy z każdym uczestnikiem projektu!

3. DOKUMENTY OBOWIĄZKOWE

Każdy beneficjent jest zobowiązany do posiadania pełnej dokumentacji rekrutacyjnej, zgodnie z wytycznymi FRSE. W związku z tym obowiązkowo powinien posiadać:

 • Regulamin rekrutacji uczestników;
 • Formularze zgłoszeniowe uczestników zgodne ze wzorem FRSE (do pobrania w zakładce: załączniki do umowy finansowej);
 • Protokół potwierdzający wybór uczestników (ew. protokół uzupełniający rekrutację);
 • Listę rankingową uczestników zawierającą listę główną i rezerwową.

 

Zasada równości szans

Projekty finansowane ze środków FERS w szczególny sposób powinny uwzględniać kwestię równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz równości szans kobiet i mężczyzn. Szczegółowe informacje dot. stosowania zasady równości szans zostały przedstawione w dokumencie Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju pt. Wytyczne w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2021-2027.

1. PODSTAWOWE INFORMACJE

Zasada równości szans i niedyskryminacji – umożliwienie wszystkim osobom – bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę lub pochodzenie etniczne, wyznawaną religię lub światopogląd, orientację seksualną – sprawiedliwego, pełnego uczestnictwa we wszystkich dziedzinach życia na jednakowych zasadach.

Zasada równości szans kobiet i mężczyzn – zasada ta ma prowadzić do podejmowania działań na rzecz osiągnięcia stanu, w którym kobietom i mężczyznom przypisuje się taką samą wartość społeczną, równe prawa i równe obowiązki oraz gdy mają oni równy dostęp do zasobów (środki finansowe, szanse rozwoju), z których mogą korzystać. Zasada ta ma gwarantować możliwość wyboru drogi życiowej bez ograniczeń wynikających ze stereotypów płci.

W trakcie wdrażania zasady równości szans prosimy mieć na uwadze, że polityka równości nie oznacza wymogu zachowania przez beneficjenta w realizowanym projekcie parytetu 50/50!

2. PRZYKŁADOWE DZIAŁANIA

 • unikanie kierowania się stereotypami (podziału zawodów na „kobiece” i „męskie”) w doradztwie zawodowym;
 • stosowanie języka wrażliwego na płeć (np. dyrektor/dyrektorka, uczeń/uczennica) lub neutralnego płciowo (stosowanie języka uwzględniającego obie płcie) w dokumentach projektowych, publikacjach, materiałach, komunikatach dla mediów itd.;
 • stosowanie wizerunków zarówno kobiet, jak i mężczyzn np. na plakatach/zdjęciach promujących projekt, a także stosowanie ich wizerunków w sytuacjach niestereotypowych dla danej płci;
 • równe uczestnictwo w podejmowaniu decyzji w projekcie np. skład komisji rekrutacyjnej jest zróżnicowany ze względu na płeć;
 • zapewnienie dostępności do projektu dla osób z niepełnosprawnościami pozwalającej na udział na zasadzie równości z innymi osobami.
CST 2021

Beneficjenci są zobowiązani do podpisania z każdym uczestnikiem projektu umowy pomiędzy uczestnikiem mobilności a organizacją wysyłającą.

W ciągu 3 dni od podpisania umowy z uczestnikiem Beneficjent jest zobowiązany do przekazania poprzez system informatyczny danych uczestników projektu. W tym celu został przygotowany dla Państwa formularz CST 2021 dostępny w systemie online FRSE https://online.frse.org.pl/.

W celu prawidłowego uzupełnienia formularza proszę zapoznać się z  Instrukcją wypełnienia formularza CST [PDF]

Wizualizacja

Podczas wszelkiego rodzaju komunikowania się na zewnątrz, włączając w to konferencje, seminaria lub wszelkie inne formy przekazu informacji oraz w przypadku każdego rodzaju materiałów promocyjnych, tj. broszur, ulotek, plakatów, prezentacji itp., należy bezwzględnie zaznaczyć, że realizowany projekt otrzymał dofinansowanie z funduszy UE i uwidocznić to za pomocą emblematów UE, z wykorzystaniem logo i graficznej identyfikacji FERS oraz Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+), zgodnie z wytycznymi odnoszącymi się do identyfikacji wizualnej ww. programu opublikowanymi w formie elektronicznej (w tym wzory logotypów) pod linkiem:

PROMOCJA PROGRAMU

Zapraszamy również do zapoznania się z:

 • Księga Tożsamości Wizualnej marki Fundusze Europejskie [PDF]
 • Strategia komunikacji programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego [PDF]

UWAGA! Posługiwanie się logotypami programu Erasmus+ oraz FRSE jest niedozwolone.

PLAKATY INFORMACYJNE

Zgodnie z umową finansową wszyscy beneficjenci są zobowiązani do umieszczania plakatów informujących o realizacji projektu w głównej siedzibie beneficjenta oraz w miejscu, gdzie realizowane są zadania merytoryczne.

Wzór plakatu [DOC]

Plakat musi zawierać informacje:

 • nazwę beneficjenta
 • tytuł projektu beneficjenta
 • cel projektu (opcjonalnie)
 • wysokość dofinansowania
 • zestaw logo – znaki FE i UE oraz ewentualnie logo beneficjenta

Wzór plakatu należy uzupełnić o brakujące dane i wydrukować na kartce formatu A3. Plakat można modyfikować tylko w zakresie wskazanych pól edycji. A3 to minimalny rozmiar. Plakat może być też wykonany z trwalszego materiału niż papier.

Certyfikaty

Po zakończeniu mobilności każdy uczestnik musi otrzymać certyfikat potwierdzający udział w projekcie. FRSE zaleca, aby uzyskać dwa oryginalne certyfikaty – jeden egzemplarz zostaje przekazany uczestnikowi, drugi zostaje w dokumentacji projektu u beneficjenta.

Certyfikat potwierdzający udział w projekcie osób uczących się/absolwentów:

Certyfikat PL [DOC], Certyfikat EN [DOC]

Certyfikat potwierdzający udział w projekcie kadry kształcenia i szkolenia zawodowego:

Certyfikat PL [DOC], Certyfikat EN [DOC]

Certyfikat powinien spełniać następujące wymogi:

 • jako instytucja przyjmująca powinna zostać wskazana organizacja, w której uczestnik zrealizował mobilność,
 • dokument powinien zostać podpisany przez instytucję przyjmującą,
 • daty potwierdzające okres realizacji mobilności nie powinny zawierać dni przeznaczonych na podróż.

Certyfikaty przygotowane samodzielnie przez beneficjenta będą również akceptowane pod warunkiem sporządzenia ich zgodnie z wytycznymi FRSE:

 • podpis organizacji przyjmującej,
 • imiona i nazwisko uczestnika,
 • określenie celu mobilności,
 • daty rozpoczęcia i zakończenia mobilności (bez podróży),
 • odpowiednie logotypy.

W przypadku wątpliwości należy skonsultować się z pracownikami zespołu.

Raportowanie

Wszystkie instytucje realizujące projekty w ramach programu FERS zobowiązane są do złożenia raportu końcowego w systemie OnLine FRSE. Do sporządzenia sprawozdania finansowego (w trakcie realizacji projektu) zobligowani są jedynie ci beneficjenci, którzy posiadają stosowny zapis na ten temat w umowie finansowej. Dla pozostałych organizacji nie jest on wymagany. Sprawozdanie finansowe składa się za pośrednictwem systemu OnLine FRSE.

Raport końcowy

1. Informacje ogólne
Raport końcowy stanowi sprawozdanie z realizacji całego projektu mobilności i dotyczy konkretnego okresu trwania projektu wskazanego w umowie finansowej (art. I.2.2.).
Wszystkie instytucje realizujące projekty w ramach programu FERS zobowiązane są do złożenia raportu końcowego. Złożenie raportu końcowego jest warunkiem przekazania płatności końcowej.
Termin złożenia raportu jest indywidualny dla każdego projektu. Zgodnie z zapisami umowy raport należy złożyć dopiero po zakończeniu projektu, w terminie zgodnym z zapisami umowy w ciągu 60 dni od daty zakończenia projektu (art. I.2.2.).
Niezłożenie raportu końcowego w terminie stanowi podstawę do rozwiązania umowy finansowej i zażądania zwrotu kwoty wypłaconej zaliczki zgodnie z postanowieniami zawartymi w umowie.
Raport końcowy należy złożyć wyłącznie w wersji elektronicznej, za pośrednictwem systemu OnLine FRSE.

Po złożeniu raportu końcowego w systemie OnLine FRSE należy mailowo poinformować o tym fakcie opiekuna projektu w FRSE. Ułatwi to i przyśpieszy ocenę raportu.

FRSE dokonuje oceny raportu końcowego polegającej na:

 • kontroli poprawności formalnej otrzymanego raportu,
 • walidacji mobilności uczestników w systemie OnLine FRSE,
 • oceny jakościowej raportu,
 • oceny finansowej raportu.

Uwaga! W przypadku gdy płatność końcowa ma być dokonana na inny numer rachunku bankowego niż ten określony w umowie, należy zawiadomić FRSE, najpóźniej w dniu złożenia raportu końcowego.

2. Obowiązkowe załączniki do raportu końcowego
Do raportu końcowego z realizacji projektu należy obowiązkowo dołączyć :

 • oświadczenie – skan podpisanego oświadczenia prawnego przedstawiciela instytucji beneficjenta, pobranego z systemu OnLine FRSE;

3. Informacje praktyczne

 • Raport znajduje się w zakładce Raporty.
 • Raport można wystawić (przycisk Wygeneruj raport beneficjenta) na dowolnym etapie realizacji projektu. Podczas edycji raportu (przycisk Edytuj szkic), system pobiera aktualne dane z pozostałych sekcji (przede wszystkim Mobilności i Budżet).
 • Częściowo wypełniony raport można zapisywać, a następnie wracać do jego wypełniania, aż do momentu złożenia raportu.
 • Raport można złożyć po jego całkowitym wypełnieniu – używając przycisku - Wyślij dokument, a następnie ponownie potwierdzić - Tak, wyślij dokument.
 • FRSE nie wymaga przysyłania raportu końcowego w wersji papierowej.
 • Istnieje możliwość wydrukowania raportu (zapisania jako PDF) dla własnych potrzeb – zarówno na etapie szkicu (przycisk Drukuj szkic), jak i już złożonego raportu (przycisk Pobierz raport beneficjenta).
 • Po złożeniu raportu dokument zostanie zablokowany do edycji.

Szkolenia

Zespół  programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 (FERS) serdecznie zaprasza do udziału w spotkaniu skierowanym do instytucji rozpoczynających realizację przedsięwzięć w ramach projektu „Zagraniczna mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego”.

Prezentacje do pobrania

Zarządzanie projektem - kwestie formalne [PDF]

Zarządzanie projektem - kwestie jakościowe [PDF]

Umowa pomiędzy beneficjentem a uczestnikiem mobilności [PDF]

Systemy internetowe do obsługi projektów [PDF]

Zarządzanie projektem - kwestie finansowe [PDF]

 

Kontakt

Dyrekcja

Dyrektor
Liliana Budkowska

lbudkowska@frse.org.pl

Zastępca Dyrektora
Emilia Halemba

ehalemba@frse.org.pl

Koordynator
Patrycja Makowska
728 455 371
pmakowska@frse.org.pl

Zespół

Joanna Bazylak
505 431 367
jbazylak@frse.org.pl

Magdalena Kurowska
505 429 572
mkurowska@frse.org.pl

Katarzyna Łukasiak
505 429 827
klukasiak@frse.org.pl

Agata Kłopotowska
505 330 181
aklopotowska@frse.org.pl

Dagmara Wieczorkowska
505 432 672
dwieczorkowska@frse.org.pl

Patrycja Szczypska
505 429 724
pszczypska@frse.org.pl

Dominika Żółcik
572 674 630
dzolcik@frse.org.pl

Magdalena Gessel
797 011 649
mgessel@frse.org.pl

Marta Siemińska
507 936 249
marta.sieminska@frse.org.pl

Wiktoria Mościcka
505 433 470
wiktoria.moscicka@frse.org.pl

Rozliczenia finansowe projektów mobilnościowych

Małgorzata Lipska
510 386 784

 

Adam Wierzchowski
797 011 829

 

Magdalena Wójcik
tel. 507 933 878
mwojcik@frse.org.pl