Uczenie się przez całe życie – Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego

treść strony

 

Projekt „Rozwój współpracy i koordynacji w zakresie uczenia się przez całe życie”

Projekt realizowany jest w I osi priorytetowej: „Umiejętności”, Działanie 1.08 „Rozwój systemu edukacji i uczenia się dorosłych”, w ramach programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 (FERS) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus.

Projekt realizowany jest w partnerstwie z Ministerstwem Edukacji i Nauki.

Celem głównym projektu jest rozwój współpracy i koordynacji na szczeblu krajowym i regionalnym (w tym współpracy międzyregionalnej) w zakresie uczenia się przez całe życie, z uwzględnieniem kluczowych grup interesariuszy i interesariuszek oraz z wykorzystaniem istniejących mechanizmów.

Działania w ramach projektu będą stanowiły wsparcie w realizacji zadań w obszarze wdrażania ZSU 2030 na poziomie krajowym (na potrzeby Międzyresortowego Zespołu do spraw uczenia się przez całe życie i Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji) oraz na poziomie regionalnym (jako projekt „parasolowy” dla projektów realizowanych przez województwa w ramach inwestycji A3.1.1. KPO. W zakresie wsparcia inicjatyw regionalnych działania te będą skierowane do regionalnych instytucji publicznych (np. Wojewódzkich Urzędów Pracy, Powiatowych Urzędów Pracy, Urzędów Marszałkowskich) i będą dotyczyły zadań podejmowanych przez te instytucje w następujących obszarach:

 • konsolidacja przedsięwzięć realizowanych w regionie przez podmioty i instytucje działające w obszarze edukacji formalnej i pozaformalnej, w tym na rzecz kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego, szkolenia zawodowego i uczenia się dorosłych;
 • współpraca i wymiana doświadczeń przedstawicieli organów prowadzących szkoły prowadzące kształcenie zawodowe, uczelni, instytucji rynku pracy oraz przedsiębiorców na rzecz podnoszenia jakości, efektywności i atrakcyjności regionalnego kształcenia i szkolenia zawodowego oraz uczenia się w miejscu pracy;
 • animowanie współpracy pomiędzy szkołami prowadzącymi kształcenie zawodowe, uczelniami i pracodawcami na rzecz kształcenia zawodowego;
 • nawiązywanie współpracy z parkami technologicznymi i innymi podmiotami zaangażowanymi w rozwój edukacji i kształcenia zawodowego, edukacji pozaformalnej, przedsiębiorczości oraz w rozwój innowacyjności;
 • promowanie nauk ścisłych i przyrodniczych oraz nauk inżynieryjno-technicznych z wykorzystaniem nauczania przez doświadczenie i praktycznego wykorzystywania wiedzy (STEM);
 • monitorowanie działań podejmowanych w regionie w obszarze doradztwa i poradnictwa zawodowego oraz podnoszenia kompetencji doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach i placówkach;
 • przepływ informacji o możliwościach kształcenia, szkolenia i doskonalenia zawodowego, w tym w ramach edukacji pozaformalnej.

Rezultaty projektu:

Wskaźnik rezultatu

5 sieci współpracy i wymiany doświadczeń w zakresie uczenia się przez całe życie.

Wskaźniki produktu

5 analiz, ekspertyz, sprawozdań dot. przedsięwzięć wpisujących się w ZSU 2030.

Główne zadania w projekcie:

 • Monitorowanie działań podejmowanych na poziomie krajowym i regionalnym w zakresie wdrażania ZSU 2030.
 • Wsparcie wymiany doświadczeń i dobrych praktyk na poziomie krajowym i międzyregionalnym.
 • Organizacja tematycznych sieci współpracy i wymiany doświadczeń w zakresie umiejętności.
 • Wypracowanie rekomendacji dla systemowych rozwiązań, wzmacniających koordynację i współpracę działań na poziomie krajowym i regionalnym w zakresie uczenia się przez całe życie.

HARMONOGRAM DZIAŁAŃ W PROJEKCIE „ROZWÓJ WSPÓŁPRACY I KOORDYNACJI W ZAKRESIE UCZENIA SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE”

Grupa docelowa

Grupę docelową projektu stanowią: przedstawiciele i przedstawicielki instytucji zajmujących się wdrażaniem ZSU 2030 na poziomie krajowym i regionalnym (np. ministerstwa, urzędy marszałkowskie, w tym Instytucje Zarządzające RP, urzędy pracy, uczelnie), przedstawiciele i przedstawicielki instytucji z otoczenia organizacyjnego ministerstw (np. PARP, CPPC, ORE, IBE, NAWA), organizacji reprezentatywnych (pracodawców i związków zawodowych), organizacji pozarządowych, przedstawiciele i przedstawicielki Wojewódzkich Zespołów Koordynacji i innych instytucji edukacji formalnej i pozaformalnej oraz rynku pracy funkcjonujących na poziomie regionalnym.

Kontakt

FUNDACJA ROZWOJU SYSTEMU EDUKACJI
Biuro Programów Zewnętrznych i Międzysektorowych

Liliana Budkowska
Dyrektor Biura

Emilia Halemba
Zastępca Dyrektora Biura

 

Kontakt do Zespołu

Izabella Lutze – koordynator oraz główny ekspert merytoryczny ds. koncepcji i raportów

e-mail: izabella.lutze@frse.org.pl

Katarzyna Bałkowiec – ekspert ds. dostępności

e-mail: katarzyna.balkowiec@frse.org.pl

Agnieszka Dorociak – ekspert merytoryczny ds. rekomendacji

e-mail: agnieszka.dorociak@frse.org.pl

Anna Kamont – ekspert merytoryczny ds. wsparcia

e-mail: anna.kamont@frse.org.pl

Robert Pliszka – ekspert merytoryczny ds. wydarzeń

e-mail: robert.pliszka@frse.org.pl

Karolina Szczuka – ekspert merytoryczny ds. sieci

e-mail: karolina.szczuka@frse.org.pl