Nauka nie ma żadnej ojczyzny,
gdyż wiedza ludzka obejmuje cały świat.
Ludwik Pasteur

Erasmus+

Ruszył program Erasmus+, wspierający edukację, szkolenia, inicjatywy młodzieżowe oraz sportowe w całej Europie.

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Od 2012 roku Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji jest beneficjentem systemowym Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki i realizuje 3 projekty w ramach Priorytetu III: Wysoka jakość systemu oświaty.

Młodzież w działaniu

Program adresowany do młodzieży w wieku 13 - 30 lat oraz pracowników młodzieżowych. Wspiera edukację pozaformalną, czyli działania podejmowane przez młodych ludzi w czasie wolnym od nauki.

Uczenie się przez całe życie

"Uczenie się przez całe życie" to program Unii Europejskiej, w skład którego wchodzą programy Erasmus, Leonardo da Vinci, Comenius i Grundtvig. Jego celem jest rozwój różnych form uczenia się poprzez wspieranie współpracy między systemami edukacji i szkoleń w krajach uczestniczących.

Comenius

Comenius jest adresowany do osób i instytucji zaangażowanych w edukację od przedszkoli po szkoły średnie. Uczniowie, nauczyciele i całe społeczności szkolne mają możliwość ściśle współpracować z partnerami z innych krajów uczestniczących w programie.

Erasmus

Skierowany jest do szkół wyższych, ich studentów i pracowników. Umożliwia między innymi wyjazdy studentów za granicę na część studiów i na praktykę.

Leonardo da Vinci

Program Leonardo da Vinci promuje mobilność pracowników na europejskim rynku pracy oraz podnosi jakość kształcenia i szkolenia zawodowego.

Grundtvig

Program Grundtvig dotyczy ogólnej niezawodowej edukacji osób dorosłych. Skierowany jest do organizacji działających w tym obszarze – ich słuchaczy i pracowników.

Wizyty Studyjne

Wizyty Studyjne to krótkie spotkania (3-5 dni) w małej grupie specjalistów (10-15 osób) z różnych krajów europejskich, pracujących w podobnych obszarach kształcenia.

Wizyty przygotowawcze LLP

Wizyty przygotowawcze umożliwiają uzyskanie dofinansowania na działania przygotowawcze, służące stworzeniu przyszłego projektu w ramach programów: Comenius, Erasmus, Leonardo da Vinci i Grundtvig.

Zespół Upowszechniania i Analiz Programowych

Czyli upowszechnianie i wykorzystanie wyników działań wspólnotowych UE realizowanych w ramach programów zarządzanych operacyjnie przez FRSE.

Polsko-Litewski Fundusz Wymiany Młodzieży

Polsko-Litewski Fundusz Wymiany Młodzieży dofinansowuje wymiany, szkolenia i seminaria oraz projekty wydawnicze i informacyjne, a także inicjatywy młodzieżowe. Główną rolą Funduszu jest rozwijanie przyjaznych stosunków pomiędzy Polską i Litwą.

Erasmus Mundus

Głównym celem programu jest podnoszenie jakości i atrakcyjności europejskiego szkolnictwa wyższego poprzez współpracę z uczelniami z państw spoza UE.

Eurodesk

Europejski program informacyjny dla młodych ludzi i osób pracujących z młodzieżą. Eurodesk zbiera i przekazuje zainteresowanym informacje o możliwościach kształcenia, szkolenia i uczestnictwa w działaniach młodzieżowych w Europie.

SALTO EECA

Centrum Współpracy z Krajami Europy Wschodniej i Kaukazu zajmuje się promocją edukacji pozaformalnej i programu „Młodzież w działaniu” w krajach Europy Wschodniej i Kaukazu.

eTwinning

eTwinning polega na wykorzystywaniu nowoczesnych technologii do nawiązywania współpracy szkół i przedszkoli z różnych krajów.

European Language Label

European Language Label to europejski certyfikat przyznawany za nowatorskie projekty i rozwiązania w dziedzinie nauczania i uczenia się języków obcych.

Tempus

Program TEMPUS wspiera reformy szkolnictwa wyższego i systemu nauczania oraz modernizację uczelni w krajach partnerskich (tj. w wybranych krajach spoza Unii Europejskiej).

Fundusz Stypendialny Sciex

Sciex-NMSch to Szwajcarski Fundusz Stypendialny, uruchomiony w 2009 r. Ma na celu rozwijanie potencjału pracowników naukowych z Polski oraz promowanie trwałych partnerstw w zakresie badań naukowych pomiędzy Polską a Szwajcarią.

Fundusz Stypendialny i Szkoleniowy

Inicjatywa wspierająca współpracę edukacyjną pomiędzy Polską a krajami - darczyńcami (Norwegią, Islandią, Liechtensteinem), której celem jest zwiększenie spójności społecznej i ekonomicznej w ramach EOG w zakresie edukacji.

Krajowe Centrum Europass

Europass to inicjatywa Komisji Europejskiej, która pomaga lepiej zaprezentować kwalifikacje i umiejętności zawodowe. Obejmuje 5 dokumentów funkcjonujących w całej Europie w takiej samej formie.

Eurydice

Eurydice jest europejską siecią informacji o edukacji. Celem programu jest wymiana informacji o europejskich systemach edukacyjnych, ich strukturach, sposobach zarządzania, legislacji, a także o dynamice przemian w tych systemach i kierunkach reform.

Zespół Ekspertów Bolońskich

Promuje rozwiązania odnoszące się do reform w europejskim szkolnictwie wyższym znanych pod nazwą procesu bolońskiego.

Aktualności FRSE

Subskrybuje zawartość

Aktualności Programowe

 • W@kacje z eTwinningiem | Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji

  W@kacje z eTwinningiem

  Data: 09.07.2014
  Serdecznie zapraszamy wszystkich nauczycieli, którzy chcieliby rozpocząć współpracę międzynarodową z użyciem możliwości jakie oferuje program eTwinning. Inspirujące projekty realizowane na specjalnej platformie internetowej czekają właśnie na Was! Zapiszcie się na szkolenia i kursy z ekspertami Narodowej Agencji oferowane bezpłatnie przez całe wakacje.
Subskrybuje zawartość

Patronaty FRSE

 • Rzeszowska Akademia Inspiracji to projekt edukacyjny. Innowacyjna idea przygotowywanych kursów ma pomóc dzieciom i młodzieży, na wszystkim poziomach edukacji, w rozwoju najistotniejszych kompetencji, które pozwolą odkrywać pasje, radzić sobie z manipulacją społeczną, podejmować decyzje, logicznie i analitycznie, ale także oryginalnie i twórczo myśleć, działać w zespole.
 • Wyzwania związane z globalnym rynkiem edukacyjnym, internacjonalizacja edukacji i badań naukowych, edukacja dla sektora energetycznego, a także nowe technologie w nauczaniu – to główne zagadnienia, jakie zostaną poruszone podczas grudniowej konferencji z udziałem zagranicznych ekspertów, organizowanej przez Akademię Finansów i Biznesu Vistula. Zgłoszenia tematów wystąpień można przesyłać do 31 września 2014 r.
 • "Podmioty, środowiska i obszary edukacyjne. Wyzwania i zagrożenia połowy XXI wieku" to temat XII Międzynarodowej Konferencji Naukowej z cyklu EDUKACJA XXI wieku. Celem konferencji jest wymiana myśli, doświadczeń oraz prezentacja wyników badań dotyczących podmiotów, środowisk i obszarów edukacyjnych.

Nowości wydawnicze FRSE

 • Nasi partnerzy:

 • Nasi partnerzy:

 • Nadzorują nas:

 • Nadzorują nas:

 • Nadzorują nas:

 • Otrzymaliśmy:

 • Jesteśmy w: