treść strony
 • Polsko-Litewski Fundusz Wymiany Młodzieży

wróc do poprzedniej strony

Czwartek, 1 STY 1970

Organizuj wyjazdy z młodzieżą z Litwy

Polsko-Litewski Fundusz Wymiany Młodzieży

Cel i forma:

 • Zgłoszenie

  Wnioskodawcami mogą być osoby prawne posiadające doświadczenie w dziedzinie pracy z młodzieżą, zarejestrowane zgodnie z prawem Polski lub Litwy (m.in. organizacje pozarządowe, instytucje oświatowe i publiczne oraz samorządy terytorialne). Wnioskodawcami nie mogą być podmioty komercyjne.

 • Twój profit
  czyli co zyskasz

  Wspólny wyjazd dwóch międzynarodowych grup młodzieży w celu wymiany wiedzy, umiejętności itp., zakładający promowanie polsko-litewskiego dziedzictwa historyczno-kulturowego, wzmacnianie dialogu na rzecz współpracy, tolerancji, otwartości, lepszego zrozumienia i poznania się młodzieży polskiej i litewskiej; promowanie współpracy na rzecz rozwoju przedsiębiorczości, w tym społecznej, oraz krzewienie wiedzy o wspólnej historii obu państw.

 • Forma
  czyli jak to przebiega

  Projekty można realizować w ramach dwóch formatów:

  • format 1.: wymiany młodzieży polskiej i litewskiej;
  • format 2.: szkolenia, seminaria, spotkania, konferencje, wizyty studyjne, projekty informacyjne, w tym publikacje.

  Wiek uczestników:

  • format 1.: 13-30 lat, wyjątkiem mogą być liderzy i opiekunowie;
  • format 2.: 13-30 lat, udział biorą dodatkowo pracownicy młodzieżowi powyżej 30. roku życia.

  Liczba uczestników:

  • format 1.: od 10 do 24, w tym nie więcej niż 4 opiekunów (liczba oznacza sumę uczestników obu krajów);
  • format 2.: nie mniej niż 10 osób, z wyłączeniem opiekunów (liczba oznacza sumę uczestników obu krajów).
 • Czas trwania wyjazdu

  Od 4 do 7 dni (z wyłączeniem dni podróży). Format 2. dopuszcza możliwość kilkukrotnych spotkań grup w ciągu wyznaczonego przez Komitet czasu, w którym muszą zostać zrealizowane projekty.

Wymagania i formalności:

 • Wkład własny

  Nie jest wymagany
 • Warunek uczestnictwa

  Młodzież i osoby pracujące z młodzieżą (uczestnicy projektów oraz ich opiekunowie).

  Priorytetowo oceniane są projekty z udziałem młodych osób z mniejszymi szansami.

 • Strategia

  W roku 2022 priorytety Funduszu to:

  •     Propagowanie polsko-litewskiego dziedzictwa historyczno-kulturowego oraz dialogu na rzecz współpracy, tolerancji, otwartości, lepszego zrozumienia i poznania się pomiędzy młodzieżą polską a litewską.
  •     Promowanie współpracy na rzecz rozwoju przedsiębiorczości, w tym społecznej.
  •     Wspieranie zaangażowania młodzieży w wolontariacie.
  •     Wspieranie zainteresowania młodzieży polskiej i litewskiej historią obu narodów:
   • Promowanie dziedzictwa kulturowego Rzeczypospolitej Obojga Narodów w związku z 450. rocznicą śmierci Zygmunta II Augusta.
   • Promowanie dziedzictwa kulturowego epoki romantyzmu w związku z 200. rocznicą publikacji pierwszego tomu poezji Adama Mickiewicza oraz 150. rocznicą śmierci kompozytora Stanisława Moniuszki.

  W ostatnim priorytecie należy wybrać jeden z dwóch obszarów tematycznych.

  Projekt składany w ramach konkursu wniosków musi opierać się na jednym wybranym przez wnioskodawcę priorytecie.

 • Wsparcie finansowe
  które otrzymasz po
  zakwalifikowaniu się

  Program zapewnia m.in. pokrycie kosztów podróży, kosztów wyżywienia i zakwaterowania, kosztów działań, kosztów przygotowania projektu dla instytucji prowadzących. Instytucje otrzymują dofinansowanie do 100% kosztów projektu, jednak suma musi zawierać się pomiędzy 1500 a 15 000 EUR na projekt (w tym koszty wizyty przygotowawczej).

 • Czas trwania
  całego projektu

  pomiędzy 1 kwietnia a 31 października 2022 r.