treść strony
 • Polsko-Litewski Fundusz Wymiany Młodzieży

wróc do poprzedniej strony

Czwartek, 1 STY 1970

Organizuj wyjazdy z młodzieżą z Litwy

Polsko-Litewski Fundusz Wymiany Młodzieży

Cel i forma:

 • Zgłoszenie

  Wnioskodawcami mogą być osoby prawne posiadające doświadczenie w dziedzinie pracy z młodzieżą, zarejestrowane zgodnie z prawem Polski lub Litwy (m.in. organizacje pozarządowe, instytucje oświatowe i publiczne oraz samorządy terytorialne). Wnioskodawcami nie mogą być podmioty komercyjne.

 • Twój profit
  czyli co zyskasz

  Wspólny wyjazd dwóch międzynarodowych grup młodzieży w celu wymiany wiedzy, umiejętności itp., zakładający promowanie polsko-litewskiego dziedzictwa historyczno-kulturowego, wzmacnianie dialogu na rzecz współpracy, tolerancji, otwartości, lepszego zrozumienia i poznania się młodzieży polskiej i litewskiej; promowanie współpracy na rzecz rozwoju przedsiębiorczości, w tym społecznej, oraz krzewienie wiedzy o wspólnej historii obu państw.

 • Forma
  czyli jak to przebiega

  Projekty można realizować w ramach dwóch formatów:

  • format 1.: wymiany młodzieży polskiej i litewskiej;
  • format 2.: szkolenia, seminaria, spotkania, konferencje, wizyty studyjne, projekty informacyjne, w tym publikacje.

  Wiek uczestników:

  • format 1.: 13-30 lat, wyjątkiem mogą być liderzy i opiekunowie;
  • format 2.: 13-30 lat lub pracownicy młodzieżowi także powyżej 30. roku życia.

  Liczba uczestników:

  • format 1.: od 10 do 24, w tym nie więcej niż 4 opiekunów (liczba oznacza sumę uczestników obu krajów);
  • format 2.: nie mniej niż 10 osób, z wyłączeniem opiekunów (liczba oznacza sumę uczestników obu krajów).
 • Czas trwania wyjazdu

  Od 4 do 7 dni (z wyłączeniem dni podróży). Format 2. dopuszcza możliwość kilkukrotnych spotkań grup w ciągu wyznaczonego przez Komitet czasu, w którym muszą zostać zrealizowane projekty.

Wymagania i formalności:

 • Wkład własny

  Nie jest wymagany
 • Warunek uczestnictwa

  Młodzież i osoby pracujące z młodzieżą (uczestnicy projektów oraz ich opiekunowie).

  Priorytetowo oceniane są projekty z udziałem młodych osób z mniejszymi szansami.

 • Strategia

  W roku 2024 priorytety Funduszu to:

  • Propagowanie polsko-litewskiego dziedzictwa historyczno-kulturowego oraz dialogu na rzecz współpracy, tolerancji, otwartości, lepszego zrozumienia i poznania się pomiędzy młodzieżą polską i litewską.
  • Polska i Litwa razem w UE i NATO. Obchody rocznicowe przystąpienia Polski i Litwy do Unii Europejskiej i Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego.
  • Popularyzacja niematerialnego dziedzictwa kulturowego oraz miejsc w Polsce i na Litwie wpisanych na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.
  • Wspieranie zainteresowania młodzieży polskiej i litewskiej historią obu narodów.
   • Promowanie wspólnego dziedzictwa historycznego w związku z 455. rocznicą unii lubelskiej.
   • Promowanie wspólnego dziedzictwa historycznego w związku z 230. rocznicą insurekcji kościuszkowskiej.
   • Promowanie wspólnego dziedzictwa historycznego w związku z 30. rocznicą traktatu o przyjaznych stosunkach i dobrosąsiedzkiej współpracy między Rzeczpospolitą Polską a Republiką Litewską.
  • Propagowania sportu i postaw sportowych oraz wiedzy na temat polskiego i litewskiego ruchu olimpijskiego wśród młodzieży (w kontekście Letnich Igrzysk Olimpijskich i Paraolimpijskich w Paryżu w 2024 r. oraz w stulecie debiutu Polski i Litwy podczas VIII Letnich Igrzysk Olimpijskich w Paryżu w 1924 r.).  

  W czwartym priorytecie należy wybrać jeden z trzech obszarów tematycznych.

  Projekt składany w ramach konkursu wniosków musi opierać się na jednym, wybranym przez wnioskodawcę priorytecie. 

 • Wsparcie finansowe
  które otrzymasz po
  zakwalifikowaniu się

  Program zapewnia m.in. pokrycie kosztów podróży, kosztów wyżywienia i zakwaterowania, kosztów działań, kosztów przygotowania projektu dla instytucji prowadzących. Instytucje otrzymują dofinansowanie do 100% kosztów projektu.

  • W formacie 1. suma musi zawierać się pomiędzy 1500 a 15 000 euro na projekt.
  • W formacie 2. suma musi zawierać się pomiędzy 1500 a 7500 euro na projekt.
 • Czas trwania
  całego projektu

  pomiędzy 1 kwietnia a 31 października 2024 r.