treść strony
 • Erasmus+

 • Edukacja szkolna
  Akcja 1. Mobilność edukacyjna

wróc do poprzedniej strony

Czwartek, 1 STY 1970

Wyjedź na szkolenie kadry lub z uczniami na zajęcia

Erasmus+

Cel i forma:

 • Zgłoszenie

  O dofinansowanie projektów mogą starać się publiczne i niepubliczne przedszkola, szkoły podstawowe oraz ponadpodstawowe realizujące obowiązek szkolny i obowiązek nauki, a także jednostki samorządu terytorialnego, kuratoria oświaty, ośrodki doskonalenia nauczycieli oraz inne instytucje działające w obszarze i na rzecz edukacji szkolnej.

 • Twój profit
  czyli co zyskasz

  Pracownicy szkoły mają możliwość poznawania nowoczesnych i innowacyjnych metod nauczania oraz zarządzania placówką oświatową. Organizacje uczestniczące w swoich działaniach powinny aktywnie promować włączenie społeczne i różnorodność, zrównoważenie środowiskowe oraz edukację cyfrową, wykorzystując w tych celach konkretne możliwości finansowania przewidziane w programie.

 • Forma
  czyli jak to przebiega

  W tej akcji nauczyciele, pracownicy szkół oraz innych organizacji działających na polu edukacji formalnej mogą korzystać z doskonalenia zawodowego w formie:

  • kursów/szkoleń (językowych, metodycznych, specjalistycznych);
  • prowadzenia zajęć dydaktycznych (teaching assignment);
  • obserwacji (job shadowing) w placówkach zagranicznych.

  Uczniowie podczas zagranicznych mobilności (mobilność grupowa, krótkoterminowa, długoterminowa) mogą rozwijać kompetencje językowe, społeczne i międzykulturowe.

 • Czas trwania wyjazdu

  W zależności od wybranych działań

Wymagania i formalności:

 • Warunek uczestnictwa

  Uczestnikami działań mogą być m.in. uczniowie, nauczyciele, pracownicy szkół i innych instytucji, których działalność jest związana z edukacją szkolną, oraz kadra zarządzająca w placówkach oświatowych.

 • Wsparcie finansowe
  które otrzymasz po
  zakwalifikowaniu się

  Program E+ zapewnia pokrycie kosztów podróży, wsparcie indywidualne dla uczestników (tzw. kieszonkowe), wsparcie organizacyjne dla instytucji wnioskującej (w tym możliwość wypłacenia wynagrodzenia dla koordynatora projektu).

  O dofinansowanie można się ubiegać, składając wniosek w ramach:

  • Projektów krótkoterminowych (KA122);
  • Akredytacji Erasmusa (KA120).

  Organizacje mogą również przystąpić do programu bez składania wniosku poprzez:

  • Przyłączenie się do istniejącego konsorcjum mobilności Erasmus+;
  • Goszczenie uczestników z innego kraju.
 • Czas trwania
  całego projektu

  Od 6 do 18 miesięcy (Krótkoterminowe projekty dotyczące mobilności uczniów i kadry edukacji szkolnej)