Edukacja – EOG


20 grudnia 2017 r. zostały podpisane umowy międzynarodowe (Mamorandum of Understanding) pozwalające na uruchomienie trzeciej perspektywy Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (MF EOG) i Norweskiego Mechanizmu Finansowego (NMF) na lata 2014-2021.

Jednym z wdrażanych programów jest Edukacja (MF EOG). Będzie to kolejny program, dla którego rolę Operatora pełni Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE).

Obecnie Operator jest w trakcie konsultacji warunków   Umowy ws Programu (Programme Agreement) z Państwami – Darczyńcami.  Program będzie obejmował m.in. mobilność w szkolnictwie wyższym, praktyki, współpracę instytucjonalną oraz edukację włączającą (w tym dla uczniów i studentów z niepełnosprawnościami lub wywodzących się z mniejszości narodowych).

Pierwszy nabór wniosków planowany jest na II kwartał 2019 roku. Zostanie on poprzedzony naborem na wizyty przygotowawcze. Bieżące informacje, a także szczegóły dotyczące naborów i działań finansowanych w ramach programu Edukacja, będą zamieszczane na stronie education.org.pl

W obecnej edycji MF EOG, dużą uwagę przykładać się będzie budowaniu partnerstw z podmiotami z Norwegii, Islandii I Lichtensteinu. W związku z tym, przed ogłoszeniem pierwszego konkursu, Operator planuje podjąć działania służące nawiązywaniu partnerstw pomiędzy polskimi beneficjentami i instytucjami pochodzącymi z Państw Darczyńców. Szczegóły zostaną udostępnione na stronie dedykowanej programowi.

Kontakt do Operatora Programu:  edukacja.eog@frse.org.pl