Elektroniczna platforma na rzecz uczenia się dorosłych w Europie (EPALE)


EPALE to pierw­sza ogól­no­eu­ro­pej­ska wie­lo­ję­zyczna plat­forma inter­ne­towa skie­ro­wana do spe­cja­li­stów z zakresu ucze­nia się doro­słych. Została uru­cho­miona 1 paździer­nika 2014 r. Korzy­stają z niej edu­ka­to­rzy, szko­le­niowcy, decy­denci, naukowcy oraz wolon­ta­riu­sze z obszaru ucze­nia się doro­słych.

Celem EPALE jest stwo­rze­nie euro­pej­skiej spo­łecz­no­ści spe­cja­li­stów w zakre­sie ucze­nia się doro­słych. Dzięki plat­for­mie zyskują oni moż­li­wość nawią­zy­wa­nia kon­tak­tów, wymiany doświad­czeń, pla­no­wa­nia wspól­nych dzia­łań oraz publi­ko­wa­nia i komen­to­wa­nia tre­ści.

Plat­forma umoż­li­wia rów­nież dostęp do infor­ma­cji o wyda­rze­niach waż­nych dla kadry edu­ka­cji doro­słych i o tren­dach w sek­to­rze, a także do naj­now­szych doku­men­tów, mate­ria­łów i wyni­ków badań. Korzy­sta­nie z EPALE jest bez­płatne.

Na Face­bo­oku utwo­rzony został pol­sko­ję­zyczny pro­fil „EPALE Pol­ska – ucze­nie się doro­słych”. Na pro­filu poja­wiają się regu­lar­nie aktu­alne infor­ma­cje doty­czące plat­formy EPALE oraz tema­tyki ucze­nia się doro­słych w Pol­sce i w Euro­pie.
Zapra­szamy do polu­bie­nia!

Zapraszamy do odwiedzenia naszego profilu na LinkedIn!
linked.in/company/epalepolska

EPALE sku­pia się na pię­ciu głów­nych tema­tach doty­czą­cych edu­ka­cji doro­słych:

 • wspar­ciu uczą­cego się;
 • śro­do­wi­sku ucze­nia się;
 • umie­jęt­no­ściach życio­wych;
 • jakości;
 • poli­tyce, stra­te­giach i finan­so­wa­niu.

Na plat­for­mie znaj­dują się:

 • Kalen­darz wyda­rzeń kon­fe­ren­cji, kur­sów, semi­na­riów dla kadry edu­ka­cji doro­słych orga­ni­zo­wa­nych w Euro­pie;
 • Biblio­teka zawie­ra­jąca mate­riały i opra­co­wa­nia na temat edu­ka­cji doro­słych (w biblio­tece znaj­dują się zasoby w róż­nych języ­kach doty­czące zarówno sek­tora edu­ka­cji doro­słych w Euro­pie i w poszcze­gól­nych kra­jach);
 • Aktu­al­no­ści sek­tora edu­ka­cji doro­słych;
 • Wyszu­ki­wa­nie part­ne­rów do pro­jek­tów;
 • Blog poświę­cony tren­dom sek­tora edu­ka­cji doro­słych w Euro­pie;
 • Glosariusz terminów związanych z edukacją dorosłych

Opcja „Wyszu­ki­wa­nie part­ne­rów” umoż­li­wia zna­le­zie­nie part­ne­rów do pro­jek­tów reali­zo­wa­nych w ramach pro­gramu Era­smus+ o tema­tyce edu­ka­cja doro­słych – zarówno do pro­jek­tów mobil­no­ścio­wych jak i stra­te­gicz­nych.

Zapra­szamy do reje­stro­wa­nia się na plat­for­mie oraz do korzy­sta­nia z jej zaso­bów i funk­cjo­nal­no­ści, oczy­wi­ście cał­ko­wi­cie bez­płat­nie. Zachę­camy rów­nież do publi­ko­wa­nia na plat­for­mie infor­ma­cji o wyda­rze­niach, dzie­le­nia się zaso­bami, komen­to­wa­nia tre­ści publi­ko­wa­nych na EPALE, a także umiesz­cza­nia swo­ich ogło­szeń o szu­ka­niu part­ne­rów do pro­jektu.

Czy znasz wszystkie możliwości Platformy?

Dlaczego warto zarejestrować się na Platformie?

Dlaczego warto publikować na Platformie ?