Europass


Europass to inicjatywa Komisji Europejskiej, która umożliwia obywatelom UE prezentację swoich kwalifikacji i umiejętności zawodowych w sposób jasny i zrozumiały. Zwiększa to szanse Europejczyków na krajowym i europejskim rynku pracy oraz stwarza nowe możliwości kształcenia i zdobywania doświadczeń za granicą. Sieć Europass tworzą 33 kraje Unii Europejskiej.

Europass to w praktyce pięć wzorów dokumentów funkcjonujących w takiej samej formie na obszarze Unii Europejskiej, państw EFTA, EOG oraz krajów kandydujących do UE. Każdy z dokumentów może funkcjonować samodzielnie, ale komplementując je, można stworzyć pełne portfolio opisujące karierę zawodową.

15,1 tys. osób otrzymało w Polsce w 2014 r. dokument Europass-Mobilność.

W 2014 roku odnotowaliśmy blisko 40% wzrost liczby potwierdzeń takich dokumentów jak Europass – Mobilność (w stosunku do roku poprzedniego). Rok 2014 był również rekordowy, jeżeli chodzi o liczbę dokumentów Europass – CV oraz Europass – Paszport językowy wypełniono ich o 36 proc. więcej niż w roku 2013.

Europass – CV wypełniło online już ponad 85 mln Europejczyków.

W skład Europass wchodzą:

Pracodawcy dokonując wstępnego wyboru nadesłanych ofert rzadko mogą poświęcić więcej niż minutę na lekturę jednego CV. Jeżeli kandydatowi nie uda się wywrzeć odpowiedniego wrażenia, oznacza to, iż zmarnuje nadarzającą się okazję. Dlatego CV powinno być napisane w taki sposób, aby przyciągnąć uwagę czytającego i pokazać, dlaczego jego autor zasługuje na zaproszenie na rozmowę kwalifikacyjną.

Zadanie to znacznie ułatwia Europass – CV, który dzięki przejrzystej strukturze eksponuje mocne strony jego posiadacza.

Samodzielne dokonanie oceny własnych umiejętności językowych jest niezwykle trudne. Powszechnie stosowane w życiorysach określenia (poziom „podstawowy”, „średni”, „zaawansowany”) nie są jednoznaczne i nie oddają w pełni realnych możliwości danej osoby w zakresie używania języka obcego.

Samoocenę umiejętności językowych oraz precyzyjne ich przedstawienie znacznie ułatwia Europass-Paszport Językowy.

Dokument Europass – Mobilność służy do potwierdzenia okresów nauki lub szkolenia, odbywanych w innym kraju europejskim w ramach wyjazdu zorganizowanego (określanych mianem europejskich ścieżek kształcenia).

Europejska ścieżka kształcenia to na przykład:

  • praktyka zawodowa w przedsiębiorstwie;
  • semestr nauki na uczelni zaliczony w ramach programu wymiany;
  • praktyka w charakterze wolontariusza w organizacji pozarządowej.

Taka ścieżka kształcenia monitorowana jest przez dwie organizacje partnerskie – jedną w kraju pochodzenia i drugą w kraju przyjmującym. Obaj partnerzy uzgadniają cel, zakres i czas trwania ścieżki; określają także, kto będzie osobą odpowiedzialną za przebieg nauki czy szkolenia w kraju przyjmującym. Partnerami mogą być uczelnie wyższe, szkoły, placówki szkoleniowe, firmy, organizacje pozarządowe, itd.

Dokument Europass-Mobilność potwierdza Krajowe Centrum Europass.

Dokument Europass – Suplement dla absolwentów szkół wyższych zwiększa na europejskim rynku pracy czytelność dyplomów wydawanych przez polskie uczelnie. Dostarcza pełnych informacji na temat poziomu wiedzy, umiejętności i kompetencji zdobytych podczas studiów, a także szczególnych osiągnięć absolwenta oraz jego uprawnień zawodowych.

Europass – Suplement do Dyplomu Szkoły Wyższej wydawany jest od 1 stycznia 2005 r. przez szkoły wyższe razem z dyplomem ukończenia studiów, w ramach opłaty za dyplom.

Dokumenty zawierają szczegółowy opis umiejętności i kompetencji uzyskanych przez posiadacza dyplomu lub świadectwa zawodowego wraz ze wskazaniem zawodów dostępnych do wykonywania.

Europass – Suplement do Dyplomu Potwierdzającego Kwalifikacje Zawodowe może otrzymać każdy absolwent ponadgimnazjalnej szkoły zawodowej, który zdał egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe przed Okręgową Komisją Egzaminacyjną. Wydawany jest bezpłatnie przez instytucje przeprowadzające egzamin i wydające dyplom, czyli Okręgowe Komisje Egzaminacyjne.

Europass – Suplement do Świadectwa Czeladniczego wystawiany jest przez izby rzemieślnicze osobie, która zdała egzamin czeladniczy i uzyskała Świadectwo czeladnicze. Wydawany jest nieodpłatnie w j.polskim oraz na życzenie w j.angielskim, a jego wzór określa rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej.

Europass – Suplement do Dyplomu Mistrzowskiego wystawiany jest przez izby rzemieślnicze osobie, która zdała egzamin mistrzowski i uzyskała Dyplom mistrzowski. Wydawany jest nieodpłatnie w j.polskim oraz na życzenie w j.angielskim, a jego wzór określa rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej.

Więcej informacji na stronie Krajowego Centrum Europass: www.europass.org.pl

Poznaj portfolio Europass:

Europass dla studentów