Polsko-Litewski Fundusz Wymiany Młodzieży


Polsko-Litewski Fundusz Wymiany Młodzieży ma na celu wspieranie wspólnych działań młodzieży z obu państw, służących budowaniu przyjaznej współpracy między narodami Polski i Litwy.

Od 2007 roku Pol­sko-Litew­ski Fun­dusz Wymiany Mło­dzieży wspiera i orga­ni­zuje dzia­ła­nia na rzecz mło­dzieży zarówno w Pol­sce, jak i na Litwie. Swoje funk­cjo­no­wa­nie roz­po­czął na pod­sta­wie umowy mię­dzy rzą­dem Rze­czy­po­spo­li­tej Pol­skiej a rzą­dem Repu­bliki Litew­skiej pod­pi­sa­nej 1 czerwca 2007 roku. Dzięki niej współ­praca pomię­dzy pol­ską a litew­ską mło­dzieżą nabrała szcze­gól­nego wymiaru. Hono­ro­wymi patro­nami Fun­du­szu zostali pre­mie­rzy obu państw, a jego główne cele to wspie­ra­nie i finan­so­wa­nie ini­cja­tyw mło­dzie­żo­wych z obu państw oraz stwo­rze­nie odpo­wied­nich warun­ków do budo­wa­nia współ­pracy mię­dzy naro­dami Pol­ski i Litwy. Zada­niem Fun­du­szu jest roz­wi­ja­nie przy­ja­znych sto­sun­ków pomię­dzy naro­dami i inspi­ro­wa­nie mło­dych ludzi oraz osób pra­cu­ją­cych z mło­dzieżą do dzia­łań, które pozwolą na wza­jemne zbli­że­nie się obu naro­dów.

Dzięki wspólnym projektom młodzi Polacy i Litwini odkrywają własne korzenie i przełamują stereotypy narodowe.

Naj­bar­dziej aktyw­nymi insty­tu­cjami wnio­sku­ją­cymi do Fun­du­szu są szkoły i orga­ni­za­cje poza­rzą­dowe.

Co oferuje Polsko-Litewski Fundusz Wymiany Młodzieży?

W ramach ogła­sza­nego na początku każ­dego roku kon­kursu Fun­dusz wspiera pro­jekty, które mają na celu pro­mo­wa­nie kształ­ce­nia międzykul­tu­rowego oraz rów­no­praw­nego part­ner­stwa, a przede wszyst­kim aktyw­nego uczest­nic­twa mło­dzieży. Co roku dofi­nan­so­wu­jemy ponad 30 pro­jek­tów. Udział w ini­cja­ty­wach wspie­ra­nych przez Fun­dusz jest dla wielu mło­dych ludzi szansą na zdo­by­cie uni­kal­nych doświad­czeń w mię­dzy­na­ro­do­wym śro­do­wi­sku. Pro­jekty reali­zo­wane są przy wyko­rzy­sta­niu metod edu­ka­cji poza­for­mal­nej oraz międzykul­tu­rowej, pozwa­lają na naby­wa­nie umie­jęt­no­ści prak­tycz­nych, kom­pe­ten­cji inter­per­so­nal­nych, a także zdol­no­ści dzia­ła­nia w gru­pie mię­dzy­na­ro­do­wej. Kon­kurs pro­jek­tów ogła­szany jest przez insty­tu­cje zarzą­dza­jące (Fun­da­cja Rozwoju Systemu Edu­ka­cji – Pol­ska; Depar­ta­ment ds. Mło­dzieży – Litwa) raz do roku w jed­nym, wspól­nie usta­lo­nym ter­mi­nie. Co roku Komi­tet Pol­sko- Litew­skiego Fun­du­szu Wymiany Mło­dzieży ustala prio­ry­tety roczne. To one deter­mi­nują cha­rak­ter i tema­tykę pro­jektu, uwzględ­nia­jąc potrzeby edu­ka­cyjne, kul­tu­rowe i spo­łeczne współ­pracy pol­sko-litew­skiej.

Uczest­ni­kami pro­jek­tów mogą być mło­dzi ludzie w wieku 13–30 lat oraz pra­cow­nicy mło­dzie­żowi. Naj­więk­szą liczbę bene­fi­cjen­tów sta­no­wią szkoły oraz orga­ni­za­cje poza­rzą­dowe. Wśród reali­za­to­rów pro­jek­tów znaj­dziemy także domy kul­tury, ochot­ni­cze hufce pracy oraz uczel­nie wyż­sze.

Do zre­ali­zo­wa­nia pro­jektu nie­zbędne jest także nawią­za­nie współ­pracy z orga­ni­za­cją part­ner­ską i wspólne zapla­no­wa­nie oraz prze­pro­wa­dze­nie dzia­łań. O dofi­nan­so­wa­nie pro­jek­tów może się sta­rać każda orga­ni­za­cja nie­ko­mer­cyjna posia­da­jąca oso­bo­wość prawną, któ­rej dzia­łal­ność zwią­zana jest bez­po­śred­nio z pracą z mło­dzieżą.

Jed­nym z pod­sta­wo­wych zadań Fun­du­szu jest pro­wa­dze­nie dzia­łal­no­ści infor­ma­cyj­nej, edu­ka­cyj­nej oraz upo­wszech­nia­ją­cej rezul­taty pro­jektów. Każ­dego roku w Pol­sce i na Litwie odbywa się około 10 spo­tkań z bene­fi­cjen­tami, a także oso­bami zain­te­re­so­wa­nymi dofi­nan­so­wa­niem pro­jektu, na któ­rych infor­mu­jemy o zasa­dach skła­da­nia wnio­sków oraz pod­po­wia­damy jak stwo­rzyć war­to­ściowy pro­jekt edu­ka­cyjny. Po zre­ali­zo­wa­nym pro­jek­cie koor­dy­na­to­rzy i lide­rzy zapra­szani są na spo­tka­nia ewa­lu­acyjne, słu­żące pod­su­mo­wa­niu efek­tów ich pracy. Pozy­ski­wa­niu nowych part­ne­rów i szu­ka­niu pomy­słów na pro­jekty służy semi­na­rium kon­tak­towe Deve­lo­p2Ge­ther, w któ­rym co roku uczest­ni­czą 24 osoby z Pol­ski i Litwy.

Dowiedz się więcej o Polsko-Litewskim Funduszu Wymiany Młodzieży:

Polsko-Litewski raport 2014
Polsko-Litewski raport 2012
Polsko-Litewski raport 2011
Polsko-Litewski raport 2010