Polsko-Ukraińska Rada Wymiany Młodzieży


Polsko-Ukraińska Rada Wymiany Młodzieży ma wspierać bezpośrednie kontakty i współpracę młodzieży polskiej i ukraińskiej na rzecz budowania przyjaznych, dobrosąsiedzkich relacji między społeczeństwami obu państw.

Każdy projekt powinien zostać zrealizowany w duchu i zgodnie z zasadami i metodologią edukacji pozaformalnej. Oznacza to, że uczestnictwo młodzieży powinno być dobrowolne, a rolą koordynatora jest wspieranie jej w wymyślaniu tematu projektu, realizacji i podsumowaniu go.

Upowszechnianie rezultatów ma na celu pokazanie, że realizowane przedsięwzięcia to nie wyjazdy turystyczne, a projekty edukacyjne, z których wynikają ciekawe i wartościowe rezultaty. Ważne, aby zaplanowane rezultaty były realne do zrealizowania przez młodzież i adekwatne do podejmowanych działań.

Polsko-Ukraińska Rada Wymiany Młodzieży pozwoli zdobyć środki na realizację wymian i spotkań młodzieżowych, seminariów przygotowawczych i kontaktowych, projekty informacyjno-promocyjne. Celem finansowanych inicjatyw będzie m.in. poznanie kultury i tradycji oraz historii obu krajów, obalenie stereotypów oraz nawiązanie kontaktów między młodymi uczestnikami projektów.

Wnioski składać mogą organizacje, których działalność skierowana jest do młodzieży – mogą być to organizacje pozarządowe, instytucje oświatowe i publiczne (wnioskodawcami nie mogą być jednak podmioty komercyjne). Oprócz młodzieży uczestnikami projektów mogą być również osoby pracujące z tą grupą wiekową. Polskie organizacje będą występować o uzyskanie wsparcia finansowego do Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, a ukraińskie – do Ministerstwa Młodzieży i Sportu Ukrainy.

Każdego roku określane będą priorytety, które wraz z celami ogólnymi Polsko-Ukraińskiej Rady Wymiany Młodzieży, będą określać specyfikę tematów podejmowanych w projektach. W tym roku priorytetami są: wzmacnianie dialogu międzykulturowego poprzez budowanie postaw otwartości i tolerancji wśród młodych ludzi; wspieranie aktywnych postaw obywatelskich; odkrywanie wspólnych korzeni, przezwyciężanie uprzedzeń i stereotypów w postrzeganiu wspólnej historii oraz współczesnych relacji obu narodów; włączanie osób z mniejszymi szansami we wspólne inicjatywy; upowszechnianie wartości europejskich i doświadczeń współpracy euroatlantyckiej.

Projekty, które otrzymają dofinansowanie w ramach konkursu 2016 muszą zostać zrealizowane do 18 listopada 2016 r. Szczegółowe informacje dotyczące zasad i warunków realizacji polsko-ukraińskich projektów współpracy młodzieży w 2016 r. są dostępne na stronie http://www.wymianymlodziezy.frse.org.pl/