treść strony

Większy udział młodzieży w politykach unijnych

W ramach podsumowania Europejskiego Roku Młodzieży 2022 Komisja Europejska informuje, że przy projektowaniu polityk unijnych większy nacisk będzie położony na zaangażowanie młodych ludzi.

  • fot. Shutterstock

Komisja Europejska będzie stosować tzw. kontrolę dotyczącą młodzieży (youth check), co zapewni większy wpływ młodych ludzi na kreowanie polityk unijnych. Zostanie to osiągnięte dzięki maksymalnemu wykorzystaniu istniejących narzędzi lepszego stanowienia prawa, w tym konsultacji i ocen skutków.

Narzędzia te zostaną uzupełnione kilkoma instrumentami przeznaczonymi dla młodych ludzi w ramach Strategii UE na rzecz młodzieży na lata 2019-2027. Komisja wzmocni także unijny dialog młodzieżowy. Inne inicjatywy temu towarzyszące to:

  • dialogi polityczne między młodymi ludźmi a komisarzami;
  • seria „okrągłych stołów” mających na celu włączanie młodzieży do głównego nurtu polityki;
  • nowa platforma dla młodych osób, która zapewni stałą wymianę informacji czy pomysłów między organizacjami młodzieżowymi, młodymi badaczami, przedstawicielami państw członkowskich oraz innymi instytucjami unijnymi.

Ponadto Komisja zaproponowała kilka konkretnych działań w odpowiedzi na obawy młodych ludzi związane z takimi obszarami, jak: zdrowie i dobrostan, środowisko i zmiana klimatu, kształcenie i szkolenie, współpraca międzynarodowa i wartości europejskie, a także zatrudnienie oraz włączenie społeczne.

Więcej informacji