Złóż wniosek – chętnie Cię wesprzemy!

treść strony
 • Erasmus+

 • Szkolnictwo wyższe
  Akcja 2. Współpraca organizacji i instytucji

wróc do poprzedniej strony

Czwartek, 1 STY 1970

Erasmus Mundus Joint Masters

Erasmus+

Cel i forma:

 • Zgłoszenie

  EMJM (wspólne studia magisterskie Erasmus Mundus) są współtworzone przez co najmniej trzy instytucje szkolnictwa wyższego będące partnerami pełnoprawnymi z trzech różnych krajów, z których co najmniej dwa muszą być państwami członkowskimi UE lub państwami trzecimi stowarzyszonymi z programem.
  W realizację programu kształcenia mogą być włączone dodatkowe instytucje jako partnerzy pełnoprawni lub stowarzyszeni.  
  Wnioskodawcą może być dowolna instytucja szkolnictwa wyższego ustanowiona i działająca zgodnie z przepisami prawnymi tego kraju w państwie członkowskim UE lub w państwie stowarzyszonym z programem lub państwie niestowarzyszonym z programem.
  Organizacje z Białorusi nie kwalifikują się do udziału w tej akcji.
  Wniosek składany jest do Europejskiej Agencji Wykonawczej ds. Edukacji i Kultury za pośrednictwem Funding & Tender Opportunities Portal (F&TP).

 • Twój profit
  czyli co zyskasz

  • Wzmocnienie międzynarodowego wymiaru kształcenia w Twojej instytucji poprzez współpracę międzyinstytucjonalną oraz oferowanie wysokiej jakości studiów przyciągających studentów z całego świata.
  • Wdrażanie innowacyjnych rozwiązań dydaktycznych, wprowadzanie nowoczesnych metod kształcenia, poprawa dostępu do wysokiej jakości kształcenia oferowanego przez uczelnie zlokalizowane w różnych krajach, wprowadzenie obowiązkowej mobilności wbudowanej w ścieżkę kształcenia.
  • Odpowiadanie na potrzeby społeczne i rynku pracy.
 • Forma
  czyli jak to przebiega

  Konsorcjum ubiega się o dofinansowanie projektu na okres 74 miesięcy, co pozwoli na sfinansowanie co najmniej czterech edycji programu magisterskiego.
  Program kształcenia opracowany przy współudziale polskiej uczelni powinien zakładać osiągnięcie 90 lub 120 punktów ECTS (zasady programu zakładają także studia roczne (60 punktów ECTS), co nie jest przewidziane w polskim prawie o szkolnictwie wyższym).

  Ścieżka kształcenia każdego studenta musi obowiązkowo przewidywać mobilność fizyczną, tj. spędzenie co najmniej dwóch semestrów w dwóch różnych krajach, z których co najmniej jeden musi być państwem członkowskim UE lub państwem stowarzyszonym z programem.
  Te dwa kraje muszą być inne niż kraj zamieszkania studenta (w czasie ubiegania się o przyjęcie na studia). Każdy semestr EMJM musi odpowiadać nakładowi pracy wynoszącemu co najmniej 30 punktów ECTS.

 • Czas trwania wyjazdu

  Co najmniej dwa semestry w dwóch różnych krajach, z których co najmniej jeden musi być krajem programu.

Wymagania i formalności:

 • Warunek uczestnictwa

  Co najmniej trzy instytucje szkolnictwa wyższego będące partnerami pełnoprawnymi z trzech różnych krajów, z których co najmniej dwa muszą być państwami członkowskimi UE lub państwami stowarzyszonymi z programem.
  Uczelnie z państw członkowskich UE lub państw stowarzyszonych z programem biorące udział w projekcie muszą posiadać Kartę Erasmusa dla szkolnictwa wyższego (ECHE).
  Organizacje z Białorusi nie kwalifikują się do udziału w tej akcji.

 • Wsparcie finansowe
  które otrzymasz po
  zakwalifikowaniu się

  Dofinansowanie stanowi sumę wszystkich kosztów jednostkowych i obejmuje:

  • kwotę ryczałtową stanowiącą dofinansowanie kosztów przygotowania i realizacji studiów;
  • stypendia dla studentów,
  • dodatkowe dofinansowanie na pokrycie specjalnych potrzeb studentów z niepełnosprawnościami.
 • Czas trwania
  całego projektu

  74 miesiące

Nabór 2024 zakończony

dowiedz się więcej na stronie:

przejdź do strony
Strona główna