treść strony
 • Erasmus+

 • Młodzież
  Akcja 1. Mobilność edukacyjna

wróc do poprzedniej strony

Wtorek, 1 PAŹ 2024

Młodzieżowe spotkania, debaty, kampanie – w kraju i za granicą

Erasmus+

Cel i forma:

 • Zgłoszenie

  O dofinansowanie mogą się  ubiegać: organizacje młodzieżowe, stowarzyszenia i fundacje, instytucje działające na poziomie lokalnym, regionalnym i krajowym, stowarzyszenia regionów, europejskie grupy współpracy terytorialnej, podmioty gospodarcze działające w sektorze odpowiedzialnego społecznie biznesu.

  Osoby indywidualne nie mogą się ubiegać o dofinansowanie z programu Erasmus+.

 • Twój profit
  czyli co zyskasz

  Zrealizujesz działania ułatwiające młodym ludziom uczestnictwo w życiu demokratycznym na szczeblu lokalnym, regionalnym, krajowym i europejskim w formie online lub offline między młodymi ludźmi a decydentami.

 • Forma
  czyli jak to przebiega

  Działania realizowane podczas trwania projektu w tej akcji E+:

  • warsztaty, debaty, spotkania, seminaria prowadzone w formie kontaktu bezpośredniego lub online na szczeblu lokalnym, regionalnym, krajowym lub ponadnarodowym w odniesieniu do kwestii istotnych dla ich codziennego życia jako aktywnych obywateli Unii;
  • konsultacje młodzieżowe określające tematy/problemy mające dla niej szczególne znaczenie;
  • kampanie uświadamiające dotyczące uczestnictwa młodzieży w życiu demokratycznym;
  • symulacje funkcjonowania instytucji demokratycznych i ról decydentów w ramach tych instytucji.

  W ramach tej akcji nie można uzyskać dofinansowania następujących rodzajów działań: posiedzenia statutowe organizacji lub sieci organizacji, organizowanie wydarzeń o charakterze politycznym, fizycznej infrastruktury (np. koszt budowy/nabycia budynków oraz ich stałego wyposażenia).

Wymagania i formalności:

 • Wsparcie finansowe
  które otrzymasz po
  zakwalifikowaniu się

  Program E+ oferuje dofinansowanie maksymalnie 60 tys. EUR na projekt, które obejmuje m.in.:

  • zarządzanie projektem – 500 EUR/miesiąc;
  • wsparcie coacha, max 12 dni zaangażowania – 74 EUR/dzień;
  • wsparcie działań – 34 EUR/dzień;
  • wsparcie włączenia osób o mniejszych szansach – 100% kosztów kwalifikowalnych;
  • koszty nadzwyczajne (wiza, szczepienie, badania lekarskie) – 80% kosztów kwalifikowalnych i będą rozliczane zgodnie z kosztami rzeczywistymi;
  • wsparcie wydarzeń z udziałem młodzieży – 100 EUR/osoba;
  • koszty podróży (kwota dofinansowania zależy od dystansu).

  Uwaga!
  W przypadku wyboru opcji podróży z wykorzystaniem niskoemisyjnych środków transportu (green travel), takich jak kolej, statki, carpooling, otrzymuje się dodatkowe dofinansowanie. 

 • Czas trwania
  całego projektu

  od 3 do 24 miesięcy

Termin składania wniosków (runda II):

1 października 2024 r., godz. 12:00

dowiedz się więcej na stronie:

przejdź do strony
Strona główna sektora