treść strony
 • Polsko-Ukraińska Rada Wymiany Młodzieży

wróc do poprzedniej strony

Czwartek, 1 STY 1970

Organizuj międzynarodowe wydarzenia!

Polsko-Ukraińska Rada Wymiany Młodzieży

Cel i forma:

 • Zgłoszenie

  Wnioskodawcami mogą być podmioty zarejestrowane zgodnie z prawem Polski i Ukrainy, których działalność skierowana jest do młodzieży. Mogą to być organizacje pozarządowe (fundacje, stowarzyszenia), instytucje oświatowe (szkoły, uczelnie wyższe), publiczne (biblioteki, domy kultury, ochotnicze hufce pracy) oraz jednostki samorządu terytorialnego. Wnioskodawcami nie mogą być podmioty komercyjne.

 • Forma
  czyli jak to przebiega

  • wariant A – realizacja projektu z młodzieżą ukraińską i organizacją partnerską z Ukrainy (przyjazd grupy ukraińskiej z Ukrainy do Polski);
  • wariant B – realizacja projektu z młodzieżą ukraińską przebywającą w Polsce bez udziału organizacji partnerskiej.
 • Czas trwania wyjazdu

  od 5 do 10 dni

Wymagania i formalności:

 • Wkład własny

  Nie jest wymagany
 • Warunek uczestnictwa

  Młodzież i osoby pracujące z młodzieżą (uczestnicy projektów oraz ich opiekunowie)

 • Strategia

  Wszystkie projekty dofinansowane w ramach PURWM powinny opierać się na corocznie określanych priorytetach.

  Priorytety PURWM na 2024 r.:

  • odkrywanie wspólnej przeszłości i dziedzictwa kulturowego;
  • rozwój kompetencji młodzieży w dziedzinie przedsiębiorczości oraz wsparcie przedsiębiorczych inicjatyw młodzieży;
  • wzmacnianie współpracy oraz wymiana doświadczeń między osobami pracującymi z młodzieżą, ośrodkami oraz organizacjami młodzieżowymi w zakresie edukacji technicznej i branżowej z uwzględnieniem wdrażania technologii cyfrowych;
  • wspieranie inicjatyw młodzieżowych mających na celu przezwyciężenie konsekwencji wojny Rosji przeciwko Ukrainie, pomoc młodym ludziom pokrzywdzonym w wyniku rosyjskiej agresji w Ukrainie, w tym poprzez wolontariat, oraz wykorzystanie najlepszych praktyk i doświadczeń w celu odbudowy Ukrainy;
  • wzmacnianie dialogu międzykulturowego poprzez stworzenie warunków do otwartości i wzajemnego szacunku wśród młodzieży.

    Należy wybrać jeden z priorytetów.

 • Wsparcie finansowe
  które otrzymasz po
  zakwalifikowaniu się

  Program zapewnia pokrycie kosztów dla obydwu grup narodowych. Finansujemy koszty podróży na działanie, koszty wyżywienia i zakwaterowania, koszty działań, koszty przygotowania projektu, koszty upowszechniania rezultatów projektów, koszty specjalne związane z udziałem osób z mniejszymi szansami. Instytucje otrzymują dofinansowanie 100% kosztów projektu.

 • Czas trwania
  całego projektu

  Okres realizacji projektu w 2024 r.: 1 maja – 31 października.