treść strony
 • Polsko-Ukraińska Rada Wymiany Młodzieży

wróc do poprzedniej strony

Czwartek, 1 STY 1970

Organizuj międzynarodowe wydarzenia!

Polsko-Ukraińska Rada Wymiany Młodzieży

Cel i forma:

 • Zgłoszenie

  Wnioskodawcami mogą być podmioty zarejestrowane zgodnie z prawem Polski i Ukrainy, których działalność skierowana jest do młodzieży. Mogą to być organizacje pozarządowe (fundacje, stowarzyszenia), instytucje oświatowe (szkoły, uczelnie wyższe), publiczne (biblioteki, domy kultury, ochotnicze hufce pracy) oraz jednostki samorządu terytorialnego. Wnioskodawcami nie mogą być podmioty komercyjne.

 • Forma
  czyli jak to przebiega

  Trzy główne typy działań:

  • Wymiana młodzieżowa: Polska albo Ukraina (projekt może być realizowany na terenie jednego z państw).
  • Spotkania młodzieżowe: Polska i/lub Ukraina (organizacja wybranego wydarzenia: festiwal, konferencja, warsztaty, koncert itp.).
  • Projekt informacyjno-promocyjny: Polska, Ukraina (format, którego celem jest stworzenie produktu informacyjno-promocyjnego na temat współpracy Polski i Ukrainy – projekt może być realizowany na terenie obu państw).
 • Czas trwania wyjazdu

  od 5 do 10 dni

Wymagania i formalności:

 • Wkład własny

  Nie jest wymagany
 • Warunek uczestnictwa

  Młodzież i osoby pracujące z młodzieżą (uczestnicy projektów oraz ich opiekunowie)

 • Strategia

  Wszystkie projekty dofinansowane w ramach PURWM powinny opierać się na corocznie określanych priorytetach. W roku 2022 priorytety Funduszu to:

  • odkrywanie wspólnej przeszłości i dziedzictwa kulturowego;
  • wspieranie aktywnych postaw obywatelskich oraz podniesienie kompetencji młodzieży w kontekście jej udziału i zaangażowania w życie społeczne, w tym poprzez promocję  przedsiębiorczości i wolontariatu;
  • wzmacnianie współpracy oraz wymiana doświadczeń między osobami pracującymi z młodzieżą, ośrodkami oraz organizacjami młodzieżowymi w zakresie edukacji technicznej i branżowej z uwzględnieniem wdrażania technologii cyfrowych;
  • wzmacnianie inicjatyw młodzieży z  terytorialnych hromad Ukrainy oraz terenów wiejskich i małych miast Rzeczypospolitej Polskiej z uwzględnieniem wyzwań współczesnego świata
  • wzmacnianie dialogu międzykulturowego poprzez stworzenie warunków do otwartości wzajemnego szacunku wśród młodzieży.
 • Wsparcie finansowe
  które otrzymasz po
  zakwalifikowaniu się

  Program zapewnia pokrycie kosztów dla obydwu grup narodowych. Finansujemy koszty podróży na działanie, koszty wyżywienia i zakwaterowania, koszty działań, koszty przygotowania projektu, koszty upowszechniania rezultatów projektów, koszty specjalne związane z udziałem osób z mniejszymi szansami oraz koszty wizyty przygotowawczej. Instytucje otrzymują dofinansowanie 100% kosztów projektu.

 • Czas trwania
  całego projektu

  Okres realizacji projektu w 2022 roku: 10 maja – 31 października