treść strony
 • Erasmus+

 • Szkolnictwo wyższe
  Akcja 2. Współpraca organizacji i instytucji

wróc do poprzedniej strony

Czwartek, 1 STY 1970

Sojusze na rzecz współpracy sektorowej

Erasmus+

Cel i forma:

 • Zgłoszenie

  Wniosek może złożyć każdy podmiot prawnie ustanowiony w kraju członkowskim Unii Europejskiej lub w kraju trzecim stowarzyszonym z Programem.
  Organizacja składa wniosek w imieniu wszystkich podmiotów zaangażowanych w dany projekt.
  Wniosek składany jest do Europejskiej Agencji Wykonawczej ds. Edukacji i Kultury za pośrednictwem Funding & Tender Opportunities Portal (F&TP).

 • Twój profit
  czyli co zyskasz

  Transnarodowe treści kształcenia i szkoleń, jak również metodyki szkoleń i nauczania w celu ich szybkiego wdrożenia na szczeblu regionalnym i lokalnym oraz na potrzeby nowo powstających zawodów. Programy i narzędzia będące odpowiedzią na niedobór kwalifikacji na rynku pracy, który hamuje wzrost, innowacyjność i konkurencyjność określonych sektorów lub obszarów, ukierunkowane zarówno na krótkoterminowe interwencje, jak i na długoterminowe strategie.

 • Forma
  czyli jak to przebiega

  Konsorcjum obejmuje co najmniej 8 państw członkowskich UE i państw trzecich stowarzyszonych z programem, w tym co najmniej 12 partnerów pełnoprawnych.

 • Czas trwania wyjazdu

  Nie dotyczy

Wymagania i formalności:

 • Warunek uczestnictwa

  W projekcie mogą uczestniczyć organizacje ustanowione w państwie członkowskim UE lub państwie trzecim stowarzyszonym z programem lub państwie trzecim niestowarzyszonym z programem.
  Partnerstwo obejmuje co najmniej 5 podmiotów rynku pracy (przedsiębiorstwa lub spółki lub pośredniczące, organizacje reprezentujące, takie jak izby, związki zawodowe lub stowarzyszenia branżowe) oraz z co najmniej 5 podmiotów organizujących kształcenie i szkolenie (VET lub instytucje szkolnictwa wyższego) w roli partnerów pełnoprawnych.
  W każdym wniosku w roli partnera pełnoprawnego powinna występować co najmniej jedna instytucja szkolnictwa wyższego i jeden organizator kształcenia i szkolenia zawodowego.
  Wybrano 14 branż o istotnym znaczeniu dla konkurencyjności europejskiego rynku pracy.  
  Uczelnie z państw członkowskich UE lub państw stowarzyszonych z programem biorące udział w projekcie muszą posiadać Kartę Erasmusa dla szkolnictwa wyższego (ECHE).
  Organizacje z Białorusi nie kwalifikują się do udziału w tej akcji.

 • Wsparcie finansowe
  które otrzymasz po
  zakwalifikowaniu się

  Dofinansowanie stanowi ryczałt do 80% szacowanego budżetu projektu: 4 000 000 EUR.

 • Czas trwania
  całego projektu

  4 lata

Nabór 2024 zakończony

dowiedz się więcej na stronie:

przejdź do strony
Strona główna