European Language Label


European Language Label (ELL) to europejski znak innowacyjności w dziedzinie nauczania i uczenia się języków obcych przyznawany we wszystkich krajach uczestniczących w programie Erasmus+.

Euro­pean Lan­gu­age Label (Euro­pej­ski znak inno­wa­cyj­no­ści w dzie­dzi­nie naucza­nia i ucze­nia się języ­ków obcych) to euro­pej­ski cer­ty­fi­kat jako­ści w edu­ka­cji języ­ko­wej. Cer­ty­fi­kat jest wyróż­nie­niem za inno­wa­cyjne tech­niki kształ­ce­nia i pro­muje osią­gnię­cia meto­dyczne i dydak­tyczne. W Pol­sce przy­zna­wany jest od 2001 roku.

Polski projekt  „Uni­wer­sy­tecki System Nau­cza­nia Języ­ków Obcych” został uznany za najlepszy program dziesięciolecia i wyróżniony znakiem Euro­pean Lan­gu­age Label of the Labels (2002-1012). Laur ode­brały m.in. Jolanta Urba­nik oraz prof. dr hab. Marta Kiciń­ska-Habior z Uni­wer­sy­tetu War­szaw­skiego. Nagrody przyznano w Limassol w 2012 roku.

Cele kon­kursu:

 • Rozwi­ja­nie komu­ni­ka­cyj­nych kom­pe­ten­cji języ­ko­wych i inter­kul­tu­ro­wych osób uczą­cych się języ­ków obcych.
 • Moty­wo­wa­nie do nauki języ­ków obcych oraz kształ­to­wa­nie samo­dziel­no­ści w ich nauce.
 • Rozwi­ja­nie kom­pe­ten­cji zawo­do­wych nauczy­cieli języ­ków obcych.
 • Uwraż­li­wie­nie na róż­no­rod­ność kul­tu­rową i języ­kową Europy i świata oraz potrzebę pro­wa­dze­nia dia­logu inter­kul­tu­ro­wego.
 • Pro­mo­wa­nie wielo- i róż­no­ję­zycz­no­ści.

Kry­te­ria ogólne:

naj­waż­niej­szym kry­te­rium oceny pro­jek­tów jest ich inno­wa­cyj­ność. Inno­wa­cyj­ność w dzie­dzi­nie pro­jek­tów języ­ko­wych polega na zna­le­zie­niu środ­ków nie­do­stęp­nych w dotych­cza­so­wej prak­tyce nauczy­ciela języka obcego, słu­żą­cych do lep­szego roz­wi­ja­nia komu­ni­ka­cyj­nych kom­pe­ten­cji języ­ko­wych (obej­mu­ją­cych kom­pe­ten­cje ogólne, języ­kowe, socjo­lin­gwi­styczne i prag­ma­tyczne, inter­kul­tu­rowe) albo umoż­li­wia­ją­cych pełną reali­za­cję potrzeb i uzu­peł­nie­nie bra­ków kom­pe­ten­cyj­nych uczniów.

Pozo­stałe kry­te­ria:

 • Jakość zre­ali­zo­wa­nych dzia­łań.
 • Zro­zu­miały opis pro­jektu, który zawiera infor­ma­cje o dzia­ła­niach zre­ali­zo­wa­nych w pro­jek­cie.
 • Nowa­tor­skie metody dydak­tyczne zasto­so­wane w pro­jek­cie.
 • Atrak­cyj­ność pro­jektu dla jego uczest­ni­ków.
 • Osią­gnięte rezul­taty, wypra­co­wane mate­riały.
 • Korzy­ści dla uczest­ni­ków pro­jektu.
 • Wpływ rezul­ta­tów pro­jektu na podnie­sie­nie kom­pe­ten­cji języ­ko­wych jego uczest­ni­ków.
 • Moż­li­wość zasto­so­wa­nia rezul­ta­tów pro­jektu w pracy z innymi gru­pami odbior­ców.

Więcej informacji znajdziecie Państwo na stronie konkursu

Poznaj laureatów European Language Label: