eTwinning


eTwinning to program Unii Europejskiej umożliwiający placówkom w całej Europie nawiązanie współpracy dzięki wykorzystaniu mediów elektronicznych – głównie internetu. We współpracy z rówieśnikami ze szkół partnerskich uczniowie nawzajem się poznają, wspólnie uczą i razem cieszą z efektów pracy.

Program eTwinning funkcjonuje w Polsce już ponad 10 lat, promując współpracę szkół z wykorzystaniem technologii komunikacyjno-informacyjnych (TIK) oraz realizując różne formy doskonalenia zawodowego nauczycieli. Zapewnia pomoc i narzędzia niezbędne do nawiązania bezpiecznego partnerstwa online i realizacji międzynarodowych projektów. W ich ramach uczniowie współdziałają z rówieśnikami ze szkół partnerskich w innych krajach, planują zadania w oparciu o nowoczesne technologie i wspólnie się uczą. Rozwijają dzięki temu kompetencje kluczowe, głównie w zakresie posługiwania się TIK, jak również kompetencje językowe czy związane z pracą w wielokulturowym zespole.

  • 19 154 projektów
  • 40 283 nauczycieli
  • 13 527 szkół
grudzień 2016

Program eTwinning daje wiele korzyści zarówno nauczycielom, jak i uczniom poprzez wspieranie rozwoju wszystkich kompetencji kluczowych. Elastyczna formuła pozwala zintegrować projekt eTwinning z programem nauczania i gwarantuje nabywanie nowych kompetencji w atrakcyjny dla młodych ludzi sposób. Ponadto eTwinning oferuje różnorodne szkolenia, dzięki którym nauczyciele mogą wykorzystywać nowoczesne technologie w nauczaniu.

eTwinning jest skierowany do uczniów w wieku 3-19 lat, czyli przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, posiadających uprawnienia szkół publicznych i realizujących podstawę programową. Przystąpić do programu i realizować projekt – wraz z uczniami – może nauczyciel uczący dowolnego przedmiotu, a także bibliotekarz czy pedagog. Program jest elastyczny: pozwala nauczycielom na swobodny wybór tematu, czasu trwania projektu, planowanych działań i liczby szkół partnerskich.

eTwinning jest łatwo dostępny – wszystkie materiały i narzędzia niezbędne do rozpoczęcia współpracy są udostępniane  bezpłatnie na europejskim portalu www.etwinning.net. Na tej platformie partnerzy komunikują się, wymieniają informacjami i wspólnie tworzą treści i zawartość projektu, wykorzystując różne narzędzia, np. czaty czy wideokonferencje. eTwinning zachęca do poznawania i wykorzystywania technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK) oraz aktywnych metod pracy z uczniem. Projekty mogą dotyczyć różnorodnych tematów i zagadnień oraz łączyć w sposób innowacyjny problematykę z różnych przedmiotów szkolnych, pozwalając jednocześnie na wzbogacanie wiedzy ucznia zgodnie z podstawą programową.

Realizacja projektów ułatwia nauczycielom ubieganie się o kolejne stopnie awansu zawodowego. Podczas różnych form  doskonalenia organizowanych przez biuro eTwinning (warsztatów, seminariów, konferencji, szkoleń typu „e-Czwartki” czy kursów online) nauczyciele zwiększają swoje umiejętności językowe, pedagogiczne i informatyczne oraz wymieniają się doświadczeniami z kolegami z innych krajów i znajdują partnerów do współpracy.

Szkoły z Europy mogą w ramach programu eTwinning Plus współpracować z sąsiadami z UE – Armenią, Azerbejdżanem, Gruzją, Mołdawią, Ukrainą i Tunezją. Polska jest jednym z najbardziej aktywnych uczestników tej inicjatywy. Nauczyciele ze wspomnianych krajów chętnie współpracują w projektach realizowanych z nauczycielami z Polski. Najwięcej partnerstw projektowych z tej grupy geograficznej powstało z Ukrainą, następnie z Gruzją oraz Azerbejdżanem.

Nauczyciele zarejestrowani w programie eTwinning

Dynamika wzrostu liczby projektów w programie eTwinning

Szkoły w projektach eTwinning

Dowiedz się więcej o programie na stronie eTwinning lub z naszych publikacji:

eTwinning w Polsce
Zwycięskie projekty 2013