Europejski Korpus Solidarności


Europejski Korpus Solidarności to nowa inicjatywa Komisji Europejskiej umożliwiająca młodzieży zdobycie cennego doświadczenia, rozwój umiejętności i wniesienie wkładu na rzecz społeczeństwa.

Okres realizacji programu:
2018–2020 r.

Planowany budżet na lata 2018-2020 to 341 500 000 EUR. Organizacje i instytucje będą mogły starać się o uzyskanie finansowania realizowanych działań.

Terminy składania wniosków:
7 lutego 2019,
30 kwietnia 2019,
1 października 2019

Dodatkowe informacje na stronie:
http://eks.org.pl

Pytania: eks@frse.org.pl

Europejski Korpus Solidarności to nowa inicjatywa Komisji Europejskiej umożliwiająca młodzieży zdobycie cennego doświadczenia, rozwój umiejętności i wniesienie wkładu na rzecz społeczeństwa. Jeżeli jesteś młodym człowiekiem, który chciałby zdobyć doświadczenie w ramach wolontariatu lub pracy zawodowej, bądź organizacją starającą się przyciągnąć młodych ludzi do działań solidarnościowych, to Europejski Korpus Solidarności może być odpowiednim rozwiązaniem.

Europejski Korpus Solidarności skupia młodych ludzi w celu stworzenia bardziej zintegrowanego społeczeństwa, wspierania osób słabszych i reagowania na wyzwania społeczne. Osoby, które chcą pomagać innym, uczyć się i rozwijać, zdobędą inspirujące oraz rozwijające doświadczenia.

Europejski korpus Solidarności umożliwia większej liczbie młodych ludzi uczestnictwo w szerokiej gamie działań solidarnościowych przez wolontariat lub podejmowanie pracy w celu zaradzenia trudnym sytuacjom w całej Unii Europejskiej.

Młodzi ludzie mogą zaangażować się w projekty o zróżnicowanej tematyce i szerokim zakresie działania. Obejmują one obszary takie jak: edukacja, ochrona zdrowia, integracja społeczna i integracja na rynku pracy, pomoc przy dystrybucji żywności i innych artykułów, budowa schronisk, renowacja obiektów oraz zarządzanie nimi, przyjmowanie imigrantów i uchodźców, a także ich integracja ze społecznościami lokalnymi, ochrona środowiska naturalnego i zapobieganie klęskom żywiołowym.

W ramach Europejskiego Korpusu Solidarności realizowane będą następujące działania:

Uruchomienie Europejskiego Korpusu Solidarności planowane jest na jesień 2018 r. Organizacje będą mogły składać wnioski o dofinansowanie działań z udzialem wolontariuszy, pracowników i stażystów. Młodzi ludzie będą mogli otrzymać dofinansowanie projektów loklanych w ramach Projektów Solidarności.

Program jest dostępny dla młodych ludzi oraz organizacji, instytucji i firm aktywnych w sektorze solidarności.

MŁODZIEŻ

Program jest otwarty dla młodzieży (17–30 lat).

Osoba zainteresowana udziałem w projekcie musi zarejestrować się na stronie Europejskiego Korpusu Solidarności. Dokonując rejestracji, zostanie poproszona o podanie podstawowych danych. Dalsze informacje zostaną zgromadzone na późniejszym etapie. Dokonując rejestracji, można będzie wskazać kraje działań oraz określić, charakter preferowanego doświadczenia – wolontariat czy zawodowe, określić posiadane doświadczenie i kompetencje. Narzędzie rejestracji jest dostępne w 24 językach urzędowych UE. Europejski Korpus Solidarności stworzy młodym ludziom nie tylko okazję niesienia pomocy innym, lecz także odbycia szkolenia, podniesienia umiejętności i zdobycia doświadczenia życiowego.

ORGANIZACJA

Warunkiem przystąpienia do konkursu o fundusze będzie uzyskanie przez organizację Znaku Jakości, który będzie przyznawany na podstawie dwuetapowej weryfikacji: wniosku o Znak Jakości oraz wizyty sprawdzającej warunki realizacji przyszłych projektów oraz znajomości zasad Europejskiego Korpusu Solidarności. Zasady te będą opisane w Karcie Europejskiego Korpusu Solidarności i obejmować będą wykonywanie działań wchodzących w zakres Europejskiego Korpusu Solidarności oraz rekrutację uczestników, którzy zarejestrowali się za pośrednictwem strony internetowej. Karta zobowiąże również organizacje do zagwarantowania bezpiecznych warunków życia i pracy oraz zapewnienia odpowiedniego szkolenia i wsparcia, aby pomóc uczestnikom Europejskiego Korpusu Solidarności wypełniać ich zadania. Zostaną również podane informacje dotyczące umowy solidarnościowej, która ma być uzgodniona między uczestnikami Europejskiego Korpusu Solidarności a organizacjami, określającej wzajemne prawa i obowiązki.