Regionalne Punkty Informacyjne FRSE


Regionalne Punkty Informacyjne FRSE

Działania

Regionalne Punkty Informacyjne FRSE to jednostki, których celem jest docieranie z informacją
o edukacyjnych programach unijnych, i nie tylko, we wszystkie regiony Polski, w szczególności
do mniejszych miejscowości, które do tej pory nie korzystały z możliwości m.in. takich programów, jak Erasmus+, Europejski Korpus Solidarności, PO WER (Ponadnarodowa Mobilność Uczniów, Projekt Szansa), program Edukacja, eTwinning.

Działalność Regionalnych Punktów Informacyjnych kierowana jest do wszystkich zainteresowanych realizacją międzynarodowych projektów edukacyjnych, w szczególności do przedstawicieli instytucji oświatowych, nauczycieli, dyrektorów szkół i placówek oświatowych/edukacyjnych, kadry placówek edukacyjnych, przedstawicieli organów prowadzących, przedstawicieli organizacji pozarządowych, przedstawicieli uczelni wyższych, fundacji, bibliotek, domów kultury (lub instytucji zajmujących się niezawodową edukacją dorosłych), przedstawicieli rzemiosła, przedsiębiorców, organizacji branżowych i partnerów społecznych. Konkurs skierowany jest do następujących województw: województwo mazowieckie, województwo dolnośląskie, województwo warmińsko-mazurskie, województwo podlaskie, województwo lubuskie.

Do zadań RPI należy:

 • promowanie programów zarządzanych przez FRSE;
 • upowszechnianie rezultatów projektów, przykładów dobrych praktyk, sukcesów i efektów programu;
 • organizacja i prowadzenie spotkań informacyjnych (minimum dwóch spotkań w ciągu roku);
 • prowadzenie Punktów Informacyjnych (minimum jeden dzień w tygodniu);
 • pomoc FRSE w organizacji wydarzeń w regionach oraz rekrutacji uczestników;
 • współpraca z mediami lokalnymi i regionalnymi;
 • raportowanie zrealizowanych działań.

Finansowanie RPI

Regionalne Punkty Informacyjne realizują swoje działania nieodpłatnie. Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji pokrywa koszty organizacji spotkań (wg cennika poniżej) oraz innych działań promocyjnych.

Dodatkowo FRSE oferuje wsparcie merytoryczne i techniczne, umożliwia pomoc pracowników
i ekspertów FRSE podczas spotkań informacyjnych, zapewnia materiały promocyjno-informacyjne, oznakowanie i promocję punktów RPI.

Cennik:

 • Wynajem sali konferencyjnej/szkoleniowej – do 1 000,00 zł
 • Usługa cateringowa (lunch) – 25,00 zł/1 os.
 • Przerwa kawowa – 15,00 zł/1 os.
 • Artykuły sponsorowane w mediach lokalnych – wg uznania

Zasady pokrywania powyższych kosztów zostaną w szczegółach omówione po wybraniu organizacji/instytucji na szkoleniu wprowadzającym.

Korzyści dla instytucji prowadzącej Regionalny Punkt Informacyjny FRSE

 • Możliwość zdobycia wiedzy i doświadczenia dotyczącego międzynarodowych programów edukacyjnych takich jak: Erasmus+, Europejski Korpus Solidarności, PO WER (Ponadnarodowa Mobilność Uczniów, Projekt Szansa), program Edukacja, eTwinning oraz innych programów zarządzanych przez FRSE.
 • Współorganizacja konferencji i innych wydarzeń krajowych i międzynarodowych.
 • Zdobywanie przez pracowników nowych kompetencji, umiejętności i doświadczenia zawodowego.
 • Podniesienie prestiżu organizacji/instytucji w środowisku lokalnym.
 • Honorowy udział w inicjatywach i wydarzeniach Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji.

Maja Nowak
Maja.Nowak@frse.org.pl
tel.: 22 463 11 75

Aktualności

Już na początku nowego roku tj. 15.01.2020 r. konferencję „Program Erasmus+ szansą dla Wielkopolski”, zorganizowało Centrum Wsparcia Rzemiosła Kształcenia i Dualnego i Zawodowego w Koninie. Do uczestnictwa zostali zaproszeni przedstawiciele placówek oświatowych z terenu województwa wielkopolskiego, w szczególności dyrektorzy i nauczyciele wszystkich typów szkół. Dzięki dużej frekwencji wielu interesariuszy skorzystało z profesjonalnego i praktycznego wsparcia ekspertów Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, będącej Narodową Agencją Programu Erasmus+. Uczestnicy konferencji podczas trzech bloków tematycznych oraz w formie indywidualnych konsultacji otrzymali narzędzia niezbędne korzystania z Programu.

W pierwszej części informację o strukturze programu Erasmus+ oraz innych programach prowadzonych przez Narodową Agencję Programu Erasmus +, od praktycznej strony przedstawiła Arleta Jaśniewicz ekspert zewnętrzny FRSE i pracownik CWRKDIZ w Koninie. W kolejnej prezentacji ofertę Akcji 1. Programu Erasmus+ dla sektora: „Kształcenie i szkolenia zawodowe” zaprezentowała Agnieszka Dąbrowska-Cholewińska ekspert FRSE z Krajowego Centrum Europass. Tajniki i szczegóły Programu Erasmus+ dla sektora: „Młodzież” oraz „Edukacja szkolna” natomiast, zobrazował Michał Dereń przedstawiciel FRSE sektora Młodzież. W trakcie konferencji w ramach działań Regionalnego Punktu Informacyjnego uczestnicy zapoznali się i zaopatrzyli w najnowsze materiały informacyjne i promocyjne dotyczące różnych programów realizowanych w ramach FRSE, również tych mniej  popularnych.

Liczni uczestnicy konferencji potwierdzili trafność i praktyczny charakter uzyskanych propozycji wsparcia. Wielokrotnie podkreślali potrzebę kolejnych spotkań oraz zadeklarowali uczestnictwo w zaplanowanych przez CWRKDiZ w Koninie warsztatach przygotowania wniosków aplikacyjnych.

 

Centrum Wsparcia Rzemiosła Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Koninie  we współpracy z Narodową Agencją Programu Erasmus+ prowadzi jedyny w Wielkopolsce Regionalny Punkt Informacyjny FRSE. W ramach tego działania upowszechnia informacje o programie Erasmus+ i innych programach realizowanych przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji. Prezentuje wyniki pracy tych programów i przekazuje narzędzia do aplikowania, wspiera w realizacji projektów.

Galeria