Regionalne Punkty Informacyjne FRSE


Regionalne Punkty Informacyjne FRSE to jednostki, których celem jest docieranie z informacją o edukacyjnych programach unijnych, i nie tylko, we wszystkie regiony Polski, w szczególności do mniejszych miejscowości, które do tej pory nie korzystały z możliwości m.in. takich programów, jak Erasmus+, Europejski Korpus Solidarności, PO WER (Ponadnarodowa Mobilność Uczniów, Projekt Szansa), program Edukacja, eTwinning.

Działania

Działalność Regionalnych Punktów Informacyjnych kierowana jest do wszystkich zainteresowanych realizacją międzynarodowych projektów edukacyjnych, w szczególności do przedstawicieli instytucji oświatowych, nauczycieli, dyrektorów szkół i placówek oświatowych/edukacyjnych, kadry placówek edukacyjnych, przedstawicieli organów prowadzących, przedstawicieli organizacji pozarządowych, przedstawicieli uczelni wyższych, fundacji, bibliotek, domów kultury (lub instytucji zajmujących się niezawodową edukacją dorosłych), przedstawicieli rzemiosła, przedsiębiorców, organizacji branżowych i partnerów społecznych.

Do zadań RPI należy:

  • promowanie programów zarządzanych przez FRSE;
  • upowszechnianie rezultatów projektów, przykładów dobrych praktyk, sukcesów i efektów programu;
  • organizacja i prowadzenie spotkań informacyjnych (minimum dwóch spotkań w ciągu roku);
  • prowadzenie Punktów Informacyjnych (minimum jeden dzień w tygodniu);
  • pomoc FRSE w organizacji wydarzeń w regionach oraz rekrutacji uczestników;
  • współpraca z mediami lokalnymi i regionalnymi;
  • raportowanie zrealizowanych działań.

Kontakt

Maja Nowak
Maja.Nowak@frse.org.pl
tel.: 22 463 11 75

Działania

Spotkanie poświęcone było szczegółowemu omówieniu Akcji 2 – Partnerstwa strategiczne.  W trakcie spotkania zwrócono szczególną uwagę na następujące aspekty związane z przygotowaniem wniosku o dofinansowanie: przygotowanie koncepcji projektu i  etapy jego realizacji, analiza potrzeb i formułowanie celów (drzewo problemów, drzewo celów), upowszechnianie i wykorzystywanie rezultatów projektów, monitoring, ewaluacja, zarządzanie projektem.  Omówiono wniosek aplikacyjny. W spotkaniu uczestniczyły: ambasador i trener programu eTwinning, które przedstawiły możliwości realizacji projektów Erasmus+ przy wsparciu eTwinning.

W dniu 29 stycznia 2020 roku w Szczecinie odbyło się spotkanie informacyjne dla potencjalnych wnioskodawców dotyczące oferty Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji  dla szkół i przedszkoli. Spotkanie zorganizowane zostało przez Kuratorium Oświaty w Szczecinie – Regionalnego Punktu Informacyjnego.

Spotkanie informacyjne dedykowane było przedstawicielom szkół i przedszkoli zainteresowanych realizacją projektów o charakterze międzynarodowym.

Podczas wydarzenia zaprezentowana została oferta programów zarządzanych przez FRSE, tj.: Erasmus+, eTwinning, PO WER, EKS, Programy bilateralne (Polsko-Litewski Fundusz Wymiany Młodzieży, Polsko-Ukraińska Rada Wymiany Młodzieży), Program Edukacja (EOG), Europass, Eurodesk – Informacje, Eurolekcje.

Wydarzenie stanowiło również okazję do rozpowszechnienia informacji w zakresie działań FRSE oraz promocji RPI przy Kuratorium Oświaty w Szczecinie.

Natomiast 30 stycznia 2020 roku zorganizowane zostało spotkanie o charakterze warsztatowym pn. „Od potrzeby do koncepcji projektu. Kluczowe aspekty jakościowe przygotowania projektu w Akcji 2 Współpraca szkół”.

Spotkanie dedykowane było dla nowych wnioskodawców programu Erasmus+ Edukacja szkolna. Wydarzenie miało charakter warsztatowy, podczas którego uczestnicy poznali zasady przygotowywania koncepcji projektu. Uczestnicy poznali elementy tworzenia koncepcji projektu (sposób realizacji analizy potrzeb, w jaki sposób precyzować problem oraz wyznaczać grupy docelowe, jak formułować cele projektu, w tym także z użyciem metodologii SMART, jak zaplanować działania, jak określić rezultaty i ich wskaźniki). Dodatkowo spotkanie zawierało także kluczowe informacje w zakresie istotnych elementów  tj. zarządzania projektem, monitoringu i ewaluacji, upowszechniania i trwałości rezultatów.

Organizatorzy oczekują, iż spotkanie przyczyni się do wzrostu zainteresowania programami zarządzanymi przez FRSE, jak również zdobyta wiedza i umiejętności bezpośrednio przyczynią się do dokładniejszego precyzowania koncepcji projektów, co w ostateczności przełoży się na efektywność działań realizowanych w ramach Programów.

Działania informacyjne i wspierające potencjalnych wnioskodawców są szczególnie ważne.

Już na początku nowego roku tj. 15.01.2020 r. konferencję „Program Erasmus+ szansą dla Wielkopolski”, zorganizowało Centrum Wsparcia Rzemiosła Kształcenia i Dualnego i Zawodowego w Koninie. Do uczestnictwa zostali zaproszeni przedstawiciele placówek oświatowych z terenu województwa wielkopolskiego, w szczególności dyrektorzy i nauczyciele wszystkich typów szkół. Dzięki dużej frekwencji wielu interesariuszy skorzystało z profesjonalnego i praktycznego wsparcia ekspertów Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, będącej Narodową Agencją Programu Erasmus+. Uczestnicy konferencji podczas trzech bloków tematycznych oraz w formie indywidualnych konsultacji otrzymali narzędzia niezbędne korzystania z Programu.

W pierwszej części informację o strukturze programu Erasmus+ oraz innych programach prowadzonych przez Narodową Agencję Programu Erasmus +, od praktycznej strony przedstawiła Arleta Jaśniewicz  pracownik CWRKDIZ w Koninie. W kolejnej prezentacji ofertę Akcji 1. Programu Erasmus+ dla sektora: „Kształcenie i szkolenia zawodowe” zaprezentowała Agnieszka Dąbrowska-Cholewińska ekspert FRSE z Krajowego Centrum Europass. Tajniki i szczegóły Programu Erasmus+ dla sektora: „Młodzież” oraz „Edukacja szkolna” natomiast, zobrazował Michał Dereń przedstawiciel FRSE sektora Młodzież. W trakcie konferencji w ramach działań Regionalnego Punktu Informacyjnego uczestnicy zapoznali się i zaopatrzyli w najnowsze materiały informacyjne i promocyjne dotyczące różnych programów realizowanych w ramach FRSE, również tych mniej  popularnych.

Liczni uczestnicy konferencji potwierdzili trafność i praktyczny charakter uzyskanych propozycji wsparcia. Wielokrotnie podkreślali potrzebę kolejnych spotkań oraz zadeklarowali uczestnictwo w zaplanowanych przez CWRKDiZ w Koninie warsztatach przygotowania wniosków aplikacyjnych.

 

Centrum Wsparcia Rzemiosła Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Koninie  we współpracy z Narodową Agencją Programu Erasmus+ prowadzi jedyny w Wielkopolsce Regionalny Punkt Informacyjny FRSE. W ramach tego działania upowszechnia informacje o programie Erasmus+ i innych programach realizowanych przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji. Prezentuje wyniki pracy tych programów i przekazuje narzędzia do aplikowania, wspiera w realizacji projektów.

Galeria

Kontakt

ul. Wały Chrobrego 4
70-502 Szczecin

Przedstawiciel RPI:
Emilia Gwizd

ul. Poniatowskiego 4a
76-200 Słupsk

Przedstawiciel RPI:
Anna Bućko

ul. Łukasiewicza 3
85-821 Bydgoszcz

Przedstawiciel RPI:
Lucyna Brodziak

ul. Sossnowa 14
62-510 Konin

Przedstawiciel RPI:
Przemysław Trawczyński

ul. Kopcińskiego 29
90-142 Łódź

Przedstawiciel RPI:
Barbara Kuźmicka-Wrąbel

ul. Żeromskiego 36
25-370 Kielce

Przedstawiciel RPI:
Maciej Ziernik

ul. Piastowska 14
45-081 Opole

Przedstawiciel RPI:
Halina Pilarz

ul. Siemińskiego 22
44-100 Gliwice

Przedstawiciel RPI:
Daria Szafarczyk

ul. Lubartowska 24
20-085 Lublin

Przedstawiciel RPI:
Aleksandra Kulik

ul. Niedzielskiego 2
35-036 Rzeszów

Przedstawiciel RPI:
Jacek Adamowicz

ul. Urzędnicza 14/1
30-051 Kraków

Przedstawiciel RPI:
Barbara Moś

ul. Jagiellończyka 10
66-400 Gorzów Wielkopolski

Przedstawiciel RPI:
Aleksandra Klimczak

Kuratorium Oświaty w Olsztynie
al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 7/9
10-959 Olsztyn

Przedstawiciel RPI:
Bożena Reszka

al. IX Wieków Kielc 3, budynek C 1 (II piętro)
25–516 Kielce

Przedstawiciel RPI:
Piotr Zimoch