treść strony

Mirosław Marczewski

dyrektor generalny Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji

Absolwent Wydziału Geologii Uniwersytetu Warszawskiego oraz studiów podyplomowych z zakresu integracji europejskiej.

Od 1996 r. związany zawodowo z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji, początkowo w Biurze Programów PHARE i „Młodzież dla Europy”, następnie w latach 2000-2006 pełnił funkcję Zastępcy Dyrektora Wspólnotowego Programu „Młodzież”, a od 2006 do 2009 Zastępcy Dyrektora Generalnego i p.o. Dyrektora Generalnego FRSE. Od 2010 do maja 2016 był Dyrektorem Generalnym FRSE.

W latach 2018 do 2024 Zastępca Dyrektora Centrum Projektów Europejskich, państwowej jednostki budżetowej podległej Ministerstwu Funduszy i Polityki Regionalnej, odpowiedzialny za programy współpracy transgranicznej Interreg: Polska – Saksonia, Polska – Słowacja, Południowy Bałtyk (Szwecja, Dania, Niemcy, Litwa). Nadzorował pracę czterech sekretariatów, tj. Biur we Wrocławiu, Krakowie, Gdańsku i Olsztynie. Równocześnie nadzorował kontrole polskich beneficjentów realizujących programy Interreg Europa (Biuro w Lille), Centralna Europa (Biuro w Wiedniu) i Region Morza Bałtyckiego (Biuro w Rostocku). 

Uczestniczył w licznych konferencjach, szkoleniach i kursach w zakresie programów europejskich, samorządu terytorialnego, finansów, kierowania zespołami ludzkimi, m.in. na University of Plymouth w Londynie oraz w Nowym Jorku. Uczestniczył w procesie tworzenia i wdrażania w Polsce Programu Unii Europejskiej „Uczenie się przez całe życie” 2006-2013, „Erasmus+” 2014-2016, Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego w ramach Mechanizmu Finansowego EOG w latach 2008-2016 i Funduszu Sciex w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy w latach 2009-2015. Ma również doświadczenie jako prezes spółki prawa handlowego oraz jako członek rady nadzorczej spółki prawa handlowego.

W latach 2006-2007 Członek Rady ds. Procesu Bolońskiego przy Ministrze Nauki i Szkolnictwa Wyższego; 2007-2010 Współtwórca i Członek Komitetu Polsko-Litewskiego Funduszu Wymiany Młodzieży; 2010-2013 Członek Zespołów opiniodawczo-doradczych przy Ministrze Edukacji Narodowej ds. Statusu zawodowego nauczycieli oraz Nauczania o holokauście.

Radny Gminy i Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy w latach 1998-2010. Działacz harcerski 1976-2000. Instruktor ZHR, Szef Głównej Kwatery ZHR w latach w latach 1993-1997. Odznaczony przez Ministra Edukacji Narodowej Medalem Komisji Edukacji Narodowej za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania. Odznaczony przez Zarząd Związku Rzemiosła Polskiego Srebrnym Medalem im. Jana Kilińskiego za zasługi dla rzemiosła polskiego. Uznany przez Komitet Encyklopedii Oxfordzkiej w 2016 r. i umieszczony na jej łamach jako Osobistość Rzeczypospolitej Polskiej.