treść strony

2023 Europejskim Rokiem Umiejętności

14 września przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen wygłosiła trzecie orędzie o stanie Unii Europejskiej, a członkowie KE przyjęli wniosek o ustalenie 2023 Europejskim Rokiem Umiejętności. W Polsce odbędą się zawody EuroSkills 2023, czyli największy konkurs kompetencji zawodowych w Europie.

  • fot. KE

Obecnie ponad trzy czwarte przedsiębiorstw w UE zgłasza trudności ze znalezieniem pracowników z niezbędnymi umiejętnościami. Ponadto kobiety stanowią tylko jedną szóstą specjalistów z dziedzin związanych z informatyką oraz jedną trzecią absolwentów nauk przyrodniczych, technologii, inżynierii i matematyki.

Państwa członkowskie chcą propagować ideę uczenia się przez całe życie i zatwierdziły cele społeczne UE na 2030 r. Zgodnie z nimi co najmniej 60 proc. dorosłych powinno co roku uczestniczyć w szkoleniach. Realizacja tego założenia jest niezbędnym warunkiem osiągnięcia docelowego wskaźnika zatrudnienia na poziomie co najmniej 78 proc. do 2030 r. W Cyfrowym kompasie na 2030 r. wyznaczono cel UE, zgodnie z którym do 2030 r. co najmniej 80 proc. wszystkich dorosłych powinno posiadać co najmniej podstawowe umiejętności cyfrowe, a w UE powinno być zatrudnionych 20 mln specjalistów w dziedzinie ICT.

Komisja Europejska chce osiągnąć te cele poprzez:

  • wspieranie inwestycji w szkolenia i podnoszenie kwalifikacji w celu wykorzystania pełnego potencjału europejskiej siły roboczej oraz wspierania osób w zmianie pracy;
  • promowanie postawy, w której umiejętności odpowiadałyby potrzebom rynku pracy, również poprzez współpracę z partnerami społecznymi i przedsiębiorstwami;
  • dopasowanie aspiracji poszczególnych osób i umiejętności do możliwości na rynku pracy, kładąc nacisk na transformację ekologiczną i cyfrową wraz ze zwiększeniem liczby osób na rynku pracy, w szczególności kobiet i młodzieży;
  • przyciągnięcie osób z państw trzecich z umiejętnościami potrzebnymi w UE przez większe możliwości uczenia się i mobilności oraz ułatwianie uznawania kwalifikacji.

Ustanowienie 2023 Europejskim Rokiem Umiejętności ma na celu wzmocnienie konkurencyjności, bardziej świadome ukierunkowanie inwestycji, włączenie obywateli w kształtowanie zawodowej rzeczywistości oraz poszerzenie współpracy z sektorem prywatnym, przedsiębiorcami, izbami handlowymi i innymi podmiotami mającymi istotny wpływ na kształtowanie rynku pracy.