treść strony

Erasmus+ a transformacja cyfrowa – zakończenie I etapu badania

Zespół Analityczno-Badawczy podsumował pierwszy etap międzynarodowego projektu badawczego „The ecosystem of digital competence development in Erasmus+ Programme”, zainicjowanego w 2022 r. i koordynowanego przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji. Jego celem jest sprawdzenie, w jaki sposób wdrażane są założenia programu Erasmus+ w zakresie transformacji cyfrowej.

  • fot. Shutterstock

Projekt został zaplanowany na lata 2022-2025 i jest realizowany we współpracy z Fundacją „Centrum Cyfrowe”. Partnerami są Narodowe Agencje Programu Erasmus+ z 7 krajów: Belgii (Region Flamandzki), Holandii, Polski, Rumunii, Słowenii, Turcji oraz Włoch.

Zakończono pierwszy etap badania, który obejmuje analizę dokumentów kontekstowych dla krajów partnerskich, ankietę online z koordynatorami projektów Erasmus+ oraz wywiady pogłębione z kadrą zarządzającą organizacji beneficjentów. Uzyskane dotychczas rezultaty dowodzą, że realizacja przez beneficjentów projektów w ramach programu Erasmus+ często stanowi czynnik wspierający transformację cyfrową organizacji.

Prawie 60% koordynatorów projektów, które rozpoczęły się w 2022 r., jest zdania, że uczestnictwo w programie znacząco wpłynęło na poprawę nastawienia pracowników organizacji do transformacji cyfrowej (59%). Podobny odsetek wskazał, że dzięki realizacji projektu rozwinęły się kompetencje cyfrowe pracowników i pracowniczek organizacji (61%), a aż 68% uznało, że udział w mobilnościach podnosi poziom kompetencji cyfrowych uczących się uczestników.

Powyższe wnioski znalazły potwierdzenie w wywiadach pogłębionych. Okazuje się, że dla niektórych organizacji Erasmus+ odegrał rolę swoistego game changera – czynnika mobilizującego do rozpoczęcia procesu transformacji i podnoszenia kompetencji cyfrowych. Dotyczy to w szczególności mniejszych organizacji, nierzadko o niezbyt rozwiniętych kompetencjach cyfrowych wśród kadry.

Więcej wyników dla Polski można znaleźć w opublikowanym już raporcie „Erasmus+ i cyfryzacja. Raport z badania beneficjentów”, przygotowanym wspólnie przez FRSE i Fundację „Centrum Cyfrowe”. Równolegle, opracowywano podobne raporty w pozostałych 6 krajach partnerskich projektu.

W drugim etapie badania, zaplanowanym na lata 2024-2025, oprócz pogłębienia zagadnień poruszonych w pierwszej fazie więcej uwagi zostanie poświęcone międzynarodowemu wymiarowi opisywanych zjawisk. Dlatego też już teraz zachęcamy do śledzenia kolejnych wyników dotyczących transformacji cyfrowej i rozwoju kompetencji cyfrowych przy wsparciu programu Erasmus+.