treść strony

Konkurs wniosków PURWM 2022

Wnioski mogą składać organizacje pozarządowe, instytucje oświatowe i publiczne (z wyłączeniem podmiotów komercyjnych), których działalność skierowana jest do młodzieży. Uczestnikami projektów – oprócz młodzieży – mogą być również osoby z nią pracujące. Zapraszamy!

  • fot. FRSE

Celem projektów Polsko-Ukraińskiej Rady Wymiany Młodzieży jest zachęcenie polskiej i ukraińskiej młodzieży oraz pracowników młodzieżowych do wspólnych działań: wymiany młodzieży, spotkań oraz projektów informacyjno-promocyjnych, które umożliwią wzajemne zbliżenie się, odkrywanie wspólnych korzeni, przezwyciężanie uprzedzeń i stereotypów w postrzeganiu wspólnej historii, jak i we współczesnych relacjach.

Projekt składany w ramach konkursu wniosków musi opierać się na jednym, wybranym przez wnioskodawcę priorytecie. W tym roku są to:

  • odkrywanie wspólnej przeszłości i dziedzictwa kulturowego;
  • wspieranie aktywnych postaw obywatelskich oraz podniesienie kompetencji młodzieży w kontekście jej udziału i zaangażowania w życie społeczne, w tym poprzez promocję przedsiębiorczości i wolontariatu;
  • wzmacnianie współpracy oraz wymiana doświadczeń między osobami pracującymi z młodzieżą, ośrodkami oraz organizacjami młodzieżowymi w zakresie edukacji technicznej i branżowej z uwzględnieniem wdrażania technologii cyfrowych;
  • wzmacnianie inicjatyw młodzieży z terytorialnych hromad Ukrainy oraz terenów wiejskich i małych miast Rzeczypospolitej Polskiej z uwzględnieniem wyzwań współczesnego świata;
  • wzmacnianie dialogu międzykulturowego poprzez stworzenie warunków do otwartości i wzajemnego szacunku wśród młodzieży. 

Projekty, które otrzymają dofinansowanie, muszą zostać zrealizowane pomiędzy 10 maja a 31 października 2022 r. Wnioski można składać do 28 lutego 2022 r., do godz. 23.59. 
Wyniki konkursu będą znane w maju 2022 r.

Ważne informacje:

  • Wnioskodawca może złożyć tylko jeden wniosek.
  • Ta sama grupa organizacji/instytucji partnerskich może złożyć tylko jeden wniosek w ramach konkursu.
  • Organizacja partnerska oświadcza w deklaracji, że nie występuje jako partner w więcej niż trzech wnioskach złożonych w konkursie. W innym przypadku ocenie merytorycznej zostaną poddane trzy wnioski, które wpłynęły jako pierwsze.

Więcej na temat zasad konkursu: TUTAJ.