treść strony

Pierwsze spotkanie Krajowej Grupy Roboczej ds. unijnego dialogu młodzieżowego

W Ministerstwie Edukacji i Nauki odbyło się pierwsze posiedzenie Krajowej Grupy Roboczej do spraw unijnego dialogu młodzieżowego (KGR). W wydarzeniu uczestniczył minister Przemysław Czarnek. Podczas spotkania rozmawiano m.in. o bieżącej działalności KGR, planach na przyszłość oraz organizacji Ogólnopolskiego Kongresu Dialogu Młodzieżowego.

  • fot. MEiN

– Bardzo się cieszę, że jesteście w ministerstwie, bo to jest dobre miejsce na pierwsze posiedzenie waszego zespołu, który będzie zajmował się czymś, co jest niezwykle potrzebne w Europie – dialogiem młodzieżowym – powiedział minister edukacji i nauki podczas spotkania. 

Minister Przemysław Czarnek zapewniał o wsparciu resortu dla działań Krajowej Grupy Roboczej do spraw unijnego dialogu młodzieżowego. Podkreślał wolę współpracy i realizacji wspólnych inicjatyw: – Zależy mi, byśmy mogli razem osiągnąć sukces, jakim będzie efektywny dialog młodzieżowy.

–  Wy macie szansę wypracować takie płaszczyzny współpracy ze swoimi rówieśnikami, z młodzieżą w Europie, żeby w przyszłości funkcjonowała ona w miarę pozytywnie – dodał. 

Założenia spotkania 

Celem spotkania było przedstawienie członków Krajowej Grupy Roboczej, wymiana informacji na temat bieżącej działalności KGR oraz postępów w realizacji unijnego dialogu młodzieżowego w Polsce, a także planów przyszłych działań. Omówiono przygotowania do Ogólnopolskiego Kongresu Dialogu Młodzieżowego, który odbędzie się 21 maja br. w Warszawie oraz powołano Ambasadorów Unijnego Dialogu Młodzieżowego. Ustalono też ramy współpracy i działań pomiędzy KGR a krajowym koordynatorem do spraw Europejskiego Roku Młodzieży 2022.

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele: Ministerstwa Edukacji i Nauki, Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji – Narodowej Agencji Programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności, Fundacji Inicjatyw Młodzieżowych, Rady Dialogu z Młodym Pokoleniem, Rady Dzieci i Młodzieży przy MEiN oraz Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. 

Unijny dialog młodzieżowy 

Unijny dialog młodzieżowy jest ważnym mechanizmem włączania młodzieży w proces decyzyjny. Umożliwia wymianę poglądów i gwarantuje, że opinie i potrzeby młodych ludzi oraz organizacji młodzieżowych zostaną uwzględnione w procesie kształtowania unijnej i krajowej polityki młodzieżowej. Realizacja dialogu z młodzieżą odbywa się m.in. przez prowadzenie konsultacji z młodymi ludźmi.

Komisja Europejska przyznaje granty na realizację działań krajowych w ramach unijnego dialogu młodzieżowego. Wyniki konsultacji są prezentowane na konferencjach młodzieży organizowanych co pół roku przez kolejną prezydencję w Radzie UE. To okazja, aby spotkać się z decydentami, dyskutować na priorytetowe tematy oraz wspólnie uzgadniać rekomendacje. 

Unijny dialog młodzieżowy toczy się w podziale na 18-miesięczne cykle robocze z jednym priorytetem tematycznym w każdym cyklu. Jest on związany z priorytetami Strategii UE na rzecz młodzieży i europejskimi celami młodzieżowymi.

Ministerstwo Edukacji i Nauki dokłada starań, aby zapewnić młodym ludziom możliwość rzeczywistego udziału w procesie decyzyjnym. Projektując rozwiązania w obszarze edukacji, uwzględnia głos młodego pokolenia. W tym celu została powołana m.in. Rada Dzieci i Młodzieży.

Krajowa Grupa Robocza do spraw unijnego dialogu młodzieżowego (KGR)

Zgodnie z unijną rezolucją państwa członkowskie wspierają tworzenie Krajowych Grup Roboczych. Składają się one z przedstawicieli ministerstw ds. młodzieży, krajowych rad młodzieży, lokalnych i regionalnych rad młodzieży, organizacji młodzieżowych, osób zaangażowanych w pracę z młodzieżą, młodych ludzi oraz młodych naukowców. Zadaniem KGR jest koordynowanie procesu unijnego dialogu młodzieżowego na poziomie krajowym. 

Europejski Rok Młodzieży 2022

Komisja Europejska ogłosiła rok 2022 Europejskim Rokiem Młodzieży, aby zwrócić uwagę na rolę, jaką odgrywa europejska młodzież w budowaniu lepszej przyszłości. W ramach tej inicjatywy odbędą się konferencje, wydarzenia, kampanie informacyjne i promocyjne na szczeblu europejskim, krajowym, regionalnym i lokalnym. 

Komisja zwróciła się również do państw członkowskich z prośbą o wyznaczenie koordynatora krajowego, który będzie odpowiedzialny za zorganizowanie udziału danego państwa w Europejskim Roku Młodzieży.