treść strony

PURWM 2024: nabór do 29 lutego

Przypominamy, że termin składania wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Polsko-Ukraińskiej Rady Wymiany Młodzieży upływa 29 lutego 2024 r.

  • fot. Shutterstock

Celem projektów Rady jest zachęcenie polskiej i ukraińskiej młodzieży oraz pracowników młodzieżowych do wspólnych działań: wymiany młodzieży, spotkań oraz projektów informacyjno-promocyjnych, które umożliwią wzajemne zbliżenie się, odkrywanie wspólnych korzeni, a także przezwyciężanie uprzedzeń i stereotypów zarówno w postrzeganiu wspólnej historii, jak i w relacjach współczesnych.

Kto może złożyć wniosek?

Wnioski mogą składać organizacje pozarządowe, instytucje oświatowe i publiczne (z wyłączeniem podmiotów komercyjnych), których działalność skierowana jest do młodzieży. Uczestnikami projektów – oprócz młodzieży – mogą być osoby pracujące z tą grupą wiekową.

Termin naboru upływa 29 lutego 2024 r. (godz. 23:59). Wyniki konkursu będą zaś znane w maju 2024 r.

Szczegółowe informacje

Priorytety 2024

Corocznie określane są priorytety, które razem z celami ogólnymi Polsko-Ukraińskiej Rady Wymiany Młodzieży ustalają specyfikę tematów podejmowanych w projektach. W 2024 r. są to:

  • odkrywanie wspólnej przeszłości i dziedzictwa kulturowego;
  • rozwój kompetencji młodzieży w dziedzinie przedsiębiorczości oraz wsparcie przedsiębiorczych inicjatyw młodzieży;
  • wzmacnianie współpracy oraz wymiana doświadczeń między osobami pracującymi z młodzieżą, ośrodkami oraz organizacjami młodzieżowymi w zakresie edukacji technicznej i branżowej z uwzględnieniem wdrażania technologii cyfrowych;
  • wspieranie inicjatyw młodzieżowych mających na celu przezwyciężenie konsekwencji wojny Rosji przeciwko Ukrainie, pomoc młodym ludziom pokrzywdzonym w wyniku rosyjskiej agresji w Ukrainie, w tym poprzez wolontariat, oraz wykorzystanie najlepszych praktyk i doświadczeń w celu odbudowy Ukrainy;
  • wzmacnianie dialogu międzykulturowego poprzez stworzenie warunków do otwartości i wzajemnego szacunku wśród młodzieży.

Projekt składany w ramach konkursu wniosków musi opierać się na jednym, wybranym przez wnioskodawcę priorytecie.