treść strony

Weźcie przyszłość w swoje ręce!

Unia Europejska chce zwiększyć rolę młodych w rozwijaniu różnych obszarów polityki młodzieżowej.

  • Celem działań KE jest kształtowanie otoczenia sprzyjającego rozwojowi młodych ludzi

    fot. Shutterstock

Komisja Europejska zamierza kontynuować podejmowanie konkretnych działań, których celem jest wsparcie i aktywne zaangażowanie młodych Europejczyków w procesy kształtowania przyszłości naszego kontynentu.

10 stycznia 2024 r. Komisja Europejska zwróciła się do Parlamentu Europejskiego, Rady Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego oraz Komitetu Regionów ze szczegółowym komunikatem nawiązującym do Europejskiego Roku Młodzieży 2022. Komunikat stanowi swoisty manifest w dążeniu do stworzenia lepszego świata dla młodego pokolenia – zawiera konkretne propozycje i innowacyjne pomysły, które są wynikiem inicjatyw organizowanych w ramach Roku Młodzieży. 

W dokumencie omówiono cztery główne obszary polityki młodzieżowej, którą Unia Europejska prowadzi, i kierunki, w jakich zamierza kontynuować swoje działania. Są to:

Kształcenie i szkolenie.
Podkreślono istotę budowania silnego poczucia przynależności europejskiej, czemu służyć ma m.in. kontynuacja prac nad wspólnym dyplomem europejskim w szkolnictwie wyższym. Ponadto Komisja będzie zachęcać młodych do aktywności na platformie edukacji cyfrowej (tinyurl.com/58f3pu3h), rozwijać akcję „Jean Monnet” dla szkół, a także wspierać możliwości kształcenia, szkolenia, uprawiania sportu, wolontariatu oraz zatrudnienia osób młodych z obszarów wiejskich i peryferyjnych.

Dodatkowo podejmie działania w celu zwiększenia reprezentacji dziewcząt i kobiet w dziedzinach STEM (z ang. Science, Technology, Engineering, Mathematics, co w języku polskim oznacza nauki ścisłe, technologię, inżynierię i matematykę).

Obszary te przyczyniają się do postępu technologicznego i tworzenia innowacji, a tym samym mają pierwszorzędne znaczenie dla budowania nowoczesnej gospodarki i rozwoju różnych dziedzin życia: od przemysłu i infrastruktury, przez medycynę i ochronę środowiska, po informatykę i komunikację. Zdaniem Komisji dążenie do zwiększania umiejętności i kompetencji w obszarach STEM jest istotne dla konkurencyjności gospodarczej Europy oraz dla sprostania wyzwaniom współczesnego świata.

Współpraca międzynarodowa i promowanie wartości europejskich.
Komisja Europejska zapowiada realizację Planu działań na rzecz młodzieży w ramach inicjatyw zewnętrznych. Jego celem jest zwiększenie zaangażowania obywatelskiego młodych z UE i krajów partnerskich, wzmocnienie roli i pozycji młodzieży w życiu demokratycznym oraz ułatwienie młodym nawiązywania kontaktów. Komisja będzie wspierać inicjatywy młodzieżowe poświęcone zrównoważonemu rozwojowi oraz działać na rzecz umiejętności sportowych młodzieży w ramach programu Erasmus+ dla krajów partnerskich. W tym kontekście w komunikacie omówiono też takie inicjatywy jak Afrykańsko-Europejska Akademia Młodzieżowa.

Zatrudnienie i włączanie społeczne.
Komisja deklaruje dalsze wspieranie państw członkowskich w ograniczaniu bezrobocia i bierności zawodowej młodzieży poprzez inwestowanie w rozwój gospodarczy wszystkich regionów UE. Ważnym elementem jest tu przeciwdziałanie wykluczeniu, czyli wsparcie młodych – niezależnie od ich sytuacji społeczno-ekonomicznej – aby stworzyć im równy dostęp do możliwość i usług. Komisja podejmie też działania mające na celu poprawę jakości staży oraz będzie wspierać młodych we wchodzeniu na rynek pracy i w integracji społecznej.

Angażowanie młodzieży europejskiej.
Instytucje unijne i państwa członkowskie zobowiązują się do stałego angażowania młodzieży, promując uczestnictwo młodych we wszystkich aspektach życia społecznego i politycznego. Ważne jest, aby młodzi ludzie byli aktywni w kształtowaniu przyszłości Europy poprzez różnorodne formy, takie jak wolontariat, działania społeczne, udział w organizacjach pozarządowych czy kandydowanie do samorządów uczniowskich. W dokumencie podkreślono znaczenie dialogu i współpracy z młodymi.

Celem wymienionych działań jest kształtowanie otoczenia sprzyjającego rozwojowi i aktywności młodych Europejczyków oraz umożliwienie im pełnego uczestnictwa we współczesnym społeczeństwie i tworzeniu wspólnej demokratycznej Europy. 

W kolejnych artykułach będziemy szczegółowo omawiać konkretne instrumenty, które Komisja Europejska chce wprowadzić w poszczególnych obszarach polityki młodzieżowej.
Patron cyklu: Encyklopedia Komisji Europejskiej Youth Wiki