treść strony

Wpływ trzęsienia ziemi w Turcji i Syrii na realizację programów

Informujemy, że w przypadku projektów oraz mobilności, które napotkały trudności z powodu klęski żywiołowej, Narodowe Agencje mają możliwość zastosowania klauzuli siły wyższej (force majeure) zawartej w umowie o dofinansowanie. Szczegółowe informacje znajdują się w komunikacie NA z 15 marca 2023 r.

  • fot. Shutterstock

Tragiczne trzęsienia ziemi, które nawiedziły znaczne obszary Turcji i Syrii 6 lutego 2023 r. i w kolejnych dniach, będą miały istotny wpływ na realizację wielu projektów finansowanych w ramach programów Erasmus+ i Europejski Korpusu Solidarności. Komisja Europejska potwierdza, że w razie trudności z powodu klęski żywiołowej Narodowe Agencje mogą zastosować klauzulę siły wyższej zawartą w umowie o dofinansowanie.

Zainteresowani beneficjenci powinni niezwłocznie formalnie powiadomić Narodową Agencję o charakterze zaistniałej sytuacji, prawdopodobnym czasie jej trwania oraz przewidywanych skutkach.

Beneficjenci mogą wystąpić z wnioskiem o zawieszenie całości dofinansowania lub jego części, jeżeli wyjątkowe okoliczności – w szczególności siła wyższa – uniemożliwiają lub nadmiernie utrudniają realizację działania. Mogą również wnioskować o anulowanie, przełożenie lub zastąpienie innymi aktywnościami działań planowanych na obszarach dotkniętych trzęsieniami ziemi, a nawet wnioskować o wcześniejsze rozwiązanie umowy. Taki zamiar należy formalnie zgłosić Narodowej Agencji.

W przypadku trwających projektów Europejskiego Korpusu Solidarności beneficjenci dotknięci skutkami trzęsienia ziemi mogą wnioskować o zmianę obowiązującej umowy o udzielenie dofinansowania, tak by działania projektowe były skoncentrowane na usuwaniu skutków trzęsienia ziemi, wspieraniu działań pomocowych i odbudowy, o ile proponowane zmiany:

  • spełniają podstawowe wymagania konkursu, w ramach którego przyznano dofinansowanie; 
  • nie mają wpływu na całkowitą kwotę dofinansowania;
  • bezpośrednio wpływają na łagodzenie wpływu trzęsienia ziemi na społeczność z terenów dotkniętych klęską żywiołową.

Więcej wytycznych znajduje się w komunikacie NA z 15 marca 2023 r.