treść strony

Wyniki: Erasmus+ Jean Monnet w dziedzinie szkolnictwa wyższego, konkurs 2023

Komisja Europejska ogłosiła wyniki konkursu wniosków Erasmus+ 2023 Jean Monnet w sektorze szkolnictwa wyższego, a także listę projektów – w tym 10 z Polski – rekomendowanych do dofinansowania ze środków UE na łączną kwotę ponad 9 mln euro.

 • fot. Shutterstock

Działanie Jean Monnet w dziedzinie kształcenia wyższego ma za zadanie wspierać nauczanie i badania w obszarze studiów i dydaktyki, które dotyczą propagowania aktywnego obywatelstwa europejskiego i podstawowych wartości Unii Europejskiej, takich jak: poszanowanie godności osoby ludzkiej, wolność, demokracja, równość, państwo prawa oraz poszanowanie praw człowieka, w tym praw osób należących do mniejszości (art. 2 Traktatu o Unii Europejskiej).

Warunkiem niezbędnym do otrzymania dofinansowania jest wykazanie bardzo wyraźnego związku między przedmiotem projektu a polityką UE lub tematem związanym z UE bądź procesem jej integracji.

W terminie składania wniosków do Europejskiej Agencji Wykonawczej ds. Edukacji i Kultury (EACEA) wpłynęło łącznie 1020 propozycji, z których 1003 przeszło kwalifikację formalną. Dane te obejmują udział wszystkich krajów w następujących kategoriach Jean Monnet (JM): Moduł JM, Katedra JM, Centrum doskonałości JM i Sieć JM w zakresie polityki zewnętrznej.

W ramach obecnie rozstrzygniętego naboru dostępne było 23,4 mln euro.

W oparciu o zalecenia ekspertów zewnętrznych Komisja zarekomendowała 345 wniosków do dofinansowania. Wskaźnik sukcesu wynosi zatem 34% kwalifikujących się projektów.

Spośród tych 345 projektów 207 obejmuje udział krajów niestowarzyszonych z programem. Budżet przeznaczony na dofinansowanie projektów rekomendowanych wyniesie 9 460 062 euro.

W konkursie na projekty pod auspicjami działań Jean Monnet znalazło się 9 polskich uczelni, z czego dwukrotnie Szkoła Główna Handlowa (Warszawa):

a) sześć uczelni w roli koordynatorów projektów:

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu;
 • Szkoła Wyższa Wymiaru Sprawiedliwości; 
 • Uniwersytet Szczeciński; 
 • Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie;
 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie; 
 • Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach;

b) cztery uczelnie w roli partnerów w projektach:

 • Szkoła Główna Handlowa;
 • Uniwersytet Jagielloński;
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu;
 • SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny.

Lista projektów rekomendowanych do finansowania w ramach akcji Jean Monnet – projekty z udziałem polskich instytucji

Aby poznać możliwości realizacji projektów centralnych w dziedzinie szkolnictwa wyższego Erasmus+, zapraszamy do kontaktu z pracownikami Narodowej Agencji Programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności z sektora Szkolnictwo wyższe lub do najbliższego Erasmus+ InnHUB.

Obecnie w Polsce funkcjonuje 7 Centrów Innowacji Erasmus+ InnHUB. Biura zlokalizowane są: we Wrocławiu na Politechnice Wrocławskiej, w Łodzi na Politechnice Łódzkiej, w Krakowie na Uniwersytecie Ekonomicznym, w Opolu na Politechnice Opolskiej (we współpracy z Uniwersytetem Opolskim), w Gdańsku na Uniwersytecie Gdańskim, w Katowicach w siedzibie Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej oraz w Poznaniu na Politechnice Poznańskiej.

Szczegółowe informacje: https://erasmusplus.org.pl/erasmus-innhub.