treść strony

Wystartował Program Wsparcia Edukacji

Tworzenie interaktywnych pomocy dydaktycznych i materiałów edukacyjnych, organizowanie zajęć pozalekcyjnych, imprez sportowo-rekreacyjnych, konkursów, wystaw i konferencji to tylko wybrane projekty, które mogą otrzymać finansowanie w ramach „Programu Wsparcia Edukacji”. To nowa inicjatywa Ministra Edukacji i Nauki skierowana do organizacji pozarządowych, w tym organizacji harcerskich, które prowadzą swoją działalność w obszarze oświaty i wychowania. Na realizację programu Ministerstwo Edukacji i Nauki przeznaczy do końca roku 10 mln zł.

 • fot. Shutterstock

„Program Wsparcia Edukacji” to autorska inicjatywa Ministra Edukacji i Nauki. Jego celem jest wsparcie organizacji pozarządowych, w tym organizacji harcerskich, a także innych podmiotów prowadzących działalność statutową w obszarze oświaty i wychowania. Będą mogły one otrzymać dofinansowanie na realizację przedsięwzięć związanych z innowacjami w edukacji, działaniami o charakterze patriotycznym oraz popularyzacją sportu i aktywności fizycznej. Założeniom tym odpowiadają 3 moduły programu: „Innowacyjna edukacja”, „Edukacja patriotyczna”, „Edukacja poprzez sport”.

Wsparcie finansowe w ramach programu 

Program obejmuje dofinansowanie projektów (90 proc. dotacja, 10 proc. wkład finansowy własny) w zakresie następujących działań:

 • tworzenie interaktywnych pomocy dydaktycznych oraz innowacyjnych materiałów o charakterze edukacyjnym;
 • organizowanie zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych, w tym rozwijających aktywność społeczną i zachęcających do aktywnego spędzania czasu wolnego;
 • organizowanie współzawodnictwa sportowego szkół;
 • organizowanie wydarzeń, w tym: konkursów, wystaw, prezentacji, warsztatów, odczytów, imprez sportowo-rekreacyjnych, seminariów, konferencji, rajdów;
 • realizowanie innych przedsięwzięć wspierających przedszkola, szkoły, placówki oświatowo-wychowawcze, placówki kształcenia ustawicznego, placówki artystyczne, poradnie psychologiczno-pedagogiczne.

W ramach poszczególnych modułów można uzyskać wsparcie finansowe w wysokości:

 • „Innowacyjna edukacja” – od 50 tys. zł do 250 tys. zł;
 • „Edukacja patriotyczna” – od 20 tys. zł do 250 tys. zł;
 • „Edukacja poprzez sport” – od 20 tys. zł do 250 tys. zł.

Łącznie na realizację programu MEiN przeznaczy 10 mln zł. Działania można realizować do końca br. 

Założenia programu 

Wśród najważniejszych założeń programu są: 

 • wspieranie wychowania patriotycznego;
 • włączenie uczniów w aktywne uczestnictwo w życiu społeczności rodzinnej, szkolnej, lokalnej i państwowej;
 • formowanie u uczniów poczucia godności własnej osoby i szacunku dla godności innych osób;
 • wspieranie systemu oświaty poprzez wykorzystanie nowych technologii i innowacyjnych rozwiązań edukacyjnych;
 • wzmacnianie poczucia tożsamości indywidualnej, kulturowej, narodowej, regionalnej i etnicznej;
 • rozbudzanie ciekawości poznawczej; 
 • promocja zdrowego trybu życia i aktywności fizycznej;
 • kształtowanie dyscypliny pracy, determinacji, wytrwałości, konsekwencji;  
 • rozwijanie kreatywności, innowacyjności i przedsiębiorczości.

Moduły programu 

Działania realizowane w ramach programu muszą odpowiadać jednemu z trzech modułów.

Moduł nr 1 – „Innowacyjna edukacja”

 • kształtowanie u uczniów umiejętności sprawnego posługiwania się technologiami informacyjno-komunikacyjnymi;
 • rozwijanie u uczniów i nauczycieli otwartości na nowe technologie przez wykorzystanie innowacyjnych materiałów edukacyjnych oraz interaktywnych pomocy dydaktycznych;
 • kształtowanie u uczniów postaw przedsiębiorczości i kreatywności, które będą sprzyjały aktywnemu uczestnictwu w życiu społecznym i gospodarczym;
 • upowszechnianie wśród dzieci i młodzieży wiedzy o bezpieczeństwie oraz kształtowanie właściwych postaw wobec zagrożeń, w tym związanych z korzystaniem z technologii informacyjno-komunikacyjnych;
 • tworzenie warunków do rozwoju zainteresowań i uzdolnień uczniów, w szczególności w obszarze nowych technologii.

Moduł nr 2 – „Edukacja patriotyczna” 

 • odkrywanie, dokumentowanie i upowszechnianie wiedzy z zakresu historii Polski zgodnie z treściami programowymi przedmiotu historia; 
 • podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowych, pielęgnowanie polskości, rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, w tym ukazywanie i wdrażanie uniwersalnych wartości związanych z postawami patriotycznymi;
 • wsparcie wychowawczej roli rodziny zgodnie z treściami programowymi dotyczącymi wiedzy o życiu seksualnym człowieka, o zasadach świadomego i odpowiedzialnego rodzicielstwa, o wartości rodziny, życia w fazie prenatalnej oraz metodach i środkach świadomej prokreacji zawartymi w podstawie programowej kształcenia ogólnego, realizowanymi w ramach zajęć edukacyjnych „Wychowanie do życia w rodzinie”.

Moduł nr 3 – „Edukacja poprzez sport” 

 • popularyzacja i upowszechnianie idei edukacji przez sport;
 • popularyzacja i upowszechnianie wśród uczniów aktywnego trybu życia oraz aktywnego spędzania wolnego czasu, w tym popularyzacja różnych dyscyplin sportowych;
 • kształtowanie pozytywnych wzorców przez wykorzystanie dydaktycznej funkcji sportu;
 • upowszechnianie wśród dzieci i młodzieży wiedzy o zasadach racjonalnego odżywiania oraz przeciwdziałanie marnowaniu żywności.

Więcej informacji