O Fundacji


Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE) już od ponad 25 lat zarządza programami, projektami i inicjatywami, które umożliwiają poszerzanie wiedzy podstawowej lub specjalistycznej, zdobywanie nowych umiejętności i kompetencji na ścieżce edukacji formalnej, pozaformalnej i nieformalnych form uczenia się, pozwalają na rozwijanie zainteresowań i pasji poprzez działania podejmowane w innych krajach oraz w społecznościach lokalnych.

FRSE jest jedyną w Polsce instytucją z tak ogromnym doświadczeniem w zarządzaniu programami edukacyjnymi, szczególnie programami europejskimi. We wcześniejszych latach koordynowała w Polsce programy „Uczenie się przez całe życie” (Erasmus, Leonardo da Vinci, Comenius i Grundtvig) oraz „Młodzież w działaniu”. Wiarygodność Fundacji przełożyła się na zaufanie, jakim ją obdarzono, powierzając jej funkcję Narodowej Agencji Programu Erasmus+ na lata 2014-2020.

Do spektrum programów i inicjatyw, którymi zajmuje się obecnie Fundacja wchodzą także: European Language Label, eTwinning, Eurodesk Polska, Europass, Eurydice, WorldSkills i EPALE. FRSE Wspiera również współpracę z krajami Wschodu poprzez Polsko‑Litewski Fundusz Wymiany Młodzieży oraz Centrum Współpracy z Krajami Europy Wschodniej i Kaukazu (SALTO), a od 2016 r. także w ramach Polsko-Ukraińskiej Rady Wymiany Młodzieży. FRSE była operatorem Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego działającego w ramach Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG). Do 2016 r. pełniła funkcję Punktu Kontaktowego Funduszu Stypendialnego SCIEX w Polsce. Od 2014 r. Fundacja realizuje Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER), który jest następcą Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. W 2018 r. powierzono Fundacji rolę Narodowej Agencji Europejskiego Korpusu Solidarności, programu poświęconemu wolontariatowi, oraz funkcję operatora programu Edukacja finansowanego z funduszy EOG.

Nie tylko programy

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji jest organizatorem wielu wydarzeń o charakterze edukacyjnym. Narodowa Agencja od lat realizuje konkursy, których celem jest promowanie rezultatów projektów. Flagowymi inicjatywami są EDUinspiracje (w tym EDUinspirator oraz EDUinspiracje – Media), a także European Language Label oraz SElfie+. Ponadto organizacja posiada duże doświadczenie jako koordynator obchodów Europejskiego Tygodnia Młodzieży oraz współorganizator wydarzeń odbywających się w ramach Europejskiego Dnia Języków. Warto również zwrócić uwagę na działalność wydawniczą Fundacji. Obecnie organizacja wydaje dwa bezpłatne czasopisma o tematyce edukacyjnej: „Języki Obce w Szkole” oraz „Europa dla Aktywnych”.

Potwierdzona jakość

W 2011 roku FRSE zdobyła certyfikat zgodności systemu zarządzania jakością z normą ISO 9001:2008 w zakresie zarządzania międzynarodowymi i krajowymi programami edukacyjnymi. Uzyskanie certyfikatu było poprzedzone wielomiesięcznymi przygotowaniami w zakresie wprowadzania polityki jakości Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji oraz dostosowania wewnętrznych procedur fundacyjnych do nowoczesnych narzędzi zarządzania. Certyfikat został odnowiony w roku 2014. W maju 2018 roku przyznany został certyfikat zgodności systemu zarządzania jakością z normą ISO 9001:2015.

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji jest fundacją Skarbu Państwa zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla miasta stołecznego Warszawy, Wydział XVI (Sygn. Akt XVI NS Rej. F 1647/93). Akt rejestracji dokonany był 11.10.1993 r. Fundacja działa na podstawie statutu oraz ustawy o fundacjach z dnia 6.04.1984 r.

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji jest również uczestnikiem programu Rzetelna Firma, prowadzonego pod patronatem Krajowego Rejestru Długów. Certyfikat rzetelności można sprawdzić na wizytówce FRSE w systemie.

WIĘCEJ O FRSE

PROGRAMY W SKRÓCIE

Program Erasmus+ oferuje wsparcie finansowe dla instytucji i organizacji, których działalność jest związana z edukacją, szkoleniami, młodzieżą lub sportem. Jego celem jest rozwijanie umiejętności Europejczyków, budowanie partnerstw między instytucjami oraz wspieranie reform w systemach edukacji i szkoleń.

European Language Label (ELL) to europejski certyfikat jakości w dziedzinie nauczania i uczenia się języków obcych, przyznawany we wszystkich krajach uczestniczących w programie Erasmus+.

eTwinning promuje współpracę europejskich szkół za pośrednictwem mediów elektronicznych. Jego celem jest rozwój kompetencji technicznych, językowych oraz interkulturowych uczniów i nauczycieli.

Eurodesk to sieć informacyjna dla młodzieży i osób pracujących z młodzieżą – m.in. prowadzi internetową bazę programów grantowych i projektów młodzieżowych, pomaga znaleźć partnerów do projektów, informuje o szkoleniach, pracy, studiach i wolontariacie w Europie.

Eurydice jest europejską siecią informacji o edukacji. Celem jej działania jest wymiana wiedzy o systemach edukacyjnych państw UE: ich strukturach, sposobach zarządzania, zasadach funkcjonowania, a także dynamice przemian i kierunkach reform.

Europass to inicjatywa Komisji Europejskiej umożliwiająca obywatelom Europy prezentację kwalifikacji i umiejętności zawodowych w sposób jasny i zrozumiały, co zwiększa ich atrakcyjność na krajowym i europejskim rynku pracy.

Electronic Platform for Adult Learning in Europe (EPALE) jest wielojęzyczną platformą promującą wysoką jakość uczenia się dorosłych w Europie przeznaczoną dla profesjonalistów zajmujących się tą tematyką.

Centrum Współpracy SALTO z Krajami Europy Wschodniej i Kaukazu zajmuje się promocją edukacji pozaformalnej i programu Erasmus+ Młodzież w krajach Europy Wschodniej i Kaukazu (EECA).

Polsko-Litewski Fundusz Wymiany Młodzieży ma na celu wspieranie wspólnych działań młodzieży z obu państw, służących budowaniu przyjaznej współpracy między narodami Polski i Litwy.

Fundusz Stypendialny i Szkoleniowy to inicjatywa wspierająca współpracę edukacyjną pomiędzy Polską a krajami-darczyńcami (Norwegią, Islandią i Liechtensteinem), której celem jest zwiększenie spójności społecznej i ekonomicznej w ramach Europejskiego Obszaru Gospodarczego w zakresie edukacji.

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) jest programem ogólnopolskim dofinansowanym z Europejskiego Funduszu Społecznego. Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji jest jednym z beneficjentów PO WER, w ramach którego realizuje trzy projekty. Inicjatywy te wspierają m.in. mobilność kadry edukacji szkolnej, zagraniczne staże dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz szkolenia kadry kształcenia zawodowego, mobilność studentów z niepełnosprawnością i znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej.