O Fundacji


Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE) funkcjonuje od 1993 roku. Inicjatywy, którymi zarządza instytucja dają możliwość zdobycia zarówno wiedzy podstawowej, jak i specjalistycznej, w sposób formalny i akademicki oraz pozaformalny i praktyczny. Umożliwiają one również rozwijanie pasji w odległych krajach i lokalnych społecznościach.

FRSE jest jedyną w Polsce instytucją z tak ogromnym doświadczeniem w zarządzaniu kilkunastoma edukacyjnymi programami europejskimi. W latach 2007-2013 koordynowała w Polsce programy „Uczenie się przez całe życie” (Erasmus, Leonardo da Vinci, Comenius i Grundtvig) oraz „Młodzież w działaniu”. Wiarygodność Fundacji przełożyła się na zaufanie, jakim ją obdarzono, powierzając jej funkcję Narodowej Agencji Programu Erasmus+ na lata 2014-2020.

Równolegle Fundacja realizuje europejskie inicjatywy informacyjno-edukacyjne: eTwinning, Eurodesk Polska, Europass, Eurydice i EPALE. Wspiera również współpracę z krajami Wschodu poprzez Polsko-Litewski Fundusz Wymiany Młodzieży oraz Centrum Współpracy SALTO z Krajami Europy Wschodniej i Kaukazu. FRSE od kilku lat jest też operatorem Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego działającego w ramach EOG. Od 2014 r. Fundacja realizuje Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER), który jest następcą zakończonego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Do 2016 r. pełniła także funkcję Punktu Kontaktowego Funduszu Stypendialnego SCIEX w Polsce.

Nie tylko programy

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji jest organizatorem wielu wydarzeń o charakterze edukacyjnym. Narodowa Agencja od lat realizuje konkursy, których celem jest promowanie rezultatów projektów. Flagowymi inicjatywami są EDUinspiracje (w tym EDUinspirator oraz EDUinspiracje – Media), a także European Language Label oraz SElfie+. Ponadto organizacja posiada duże doświadczenie jako koordynator obchodów Europejskiego Tygodnia Młodzieży oraz współorganizator wydarzeń odbywających się w ramach Europejskiego Dnia Języków. Warto również zwrócić uwagę na działalność wydawniczą Fundacji. Obecnie organizacja wydaje dwa bezpłatne czasopisma o tematyce edukacyjnej: „Języki Obce w Szkole” oraz „Europa dla Aktywnych”.

Potwierdzona jakość

W 2011 roku FRSE zdobyła certyfikat zgodności systemu zarządzania jakością z normą ISO 9001:2008 w zakresie zarządzania międzynarodowymi i krajowymi programami edukacyjnymi. Uzyskanie certyfikatu było poprzedzone wielomiesięcznymi przygotowaniami w zakresie wprowadzania polityki jakości Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji oraz dostosowania wewnętrznych procedur fundacyjnych do nowoczesnych narzędzi zarządzania. Certyfikat został odnowiony w roku 2014. W maju 2018 roku przyznany został certyfikat zgodności systemu zarządzania jakością z normą ISO 9001:2015.

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji jest fundacją Skarbu Państwa zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla miasta stołecznego Warszawy, Wydział XVI (Sygn. Akt XVI NS Rej. F 1647/93). Akt rejestracji dokonany był 11.10.1993 r. Fundacja działa na podstawie statutu oraz ustawy o fundacjach z dnia 6.04.1984 r.

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji jest również uczestnikiem programu Rzetelna Firma, prowadzonego pod patronatem Krajowego Rejestru Długów. Certyfikat rzetelności można sprawdzić na wizytówce FRSE w systemie.

WIĘCEJ O FRSE

PROGRAMY W SKRÓCIE

Program Erasmus+ oferuje wsparcie finansowe dla instytucji i organizacji, których działalność jest związana z edukacją, szkoleniami, młodzieżą lub sportem. Jego celem jest rozwijanie umiejętności Europejczyków, budowanie partnerstw między instytucjami oraz wspieranie reform w systemach edukacji i szkoleń.

European Language Label (ELL) to europejski certyfikat jakości w dziedzinie nauczania i uczenia się języków obcych, przyznawany we wszystkich krajach uczestniczących w programie Erasmus+.

eTwinning promuje współpracę europejskich szkół za pośrednictwem mediów elektronicznych. Jego celem jest rozwój kompetencji technicznych, językowych oraz interkulturowych uczniów i nauczycieli.

Eurodesk to sieć informacyjna dla młodzieży i osób pracujących z młodzieżą – m.in. prowadzi internetową bazę programów grantowych i projektów młodzieżowych, pomaga znaleźć partnerów do projektów, informuje o szkoleniach, pracy, studiach i wolontariacie w Europie.

Eurydice jest europejską siecią informacji o edukacji. Celem jej działania jest wymiana wiedzy o systemach edukacyjnych państw UE: ich strukturach, sposobach zarządzania, zasadach funkcjonowania, a także dynamice przemian i kierunkach reform.

Europass to inicjatywa Komisji Europejskiej umożliwiająca obywatelom Europy prezentację kwalifikacji i umiejętności zawodowych w sposób jasny i zrozumiały, co zwiększa ich atrakcyjność na krajowym i europejskim rynku pracy.

Electronic Platform for Adult Learning in Europe (EPALE) jest wielojęzyczną platformą promującą wysoką jakość uczenia się dorosłych w Europie przeznaczoną dla profesjonalistów zajmujących się tą tematyką.

Centrum Współpracy SALTO z Krajami Europy Wschodniej i Kaukazu zajmuje się promocją edukacji pozaformalnej i programu Erasmus+ Młodzież w krajach Europy Wschodniej i Kaukazu (EECA).

Polsko-Litewski Fundusz Wymiany Młodzieży ma na celu wspieranie wspólnych działań młodzieży z obu państw, służących budowaniu przyjaznej współpracy między narodami Polski i Litwy.

Fundusz Stypendialny i Szkoleniowy to inicjatywa wspierająca współpracę edukacyjną pomiędzy Polską a krajami-darczyńcami (Norwegią, Islandią i Liechtensteinem), której celem jest zwiększenie spójności społecznej i ekonomicznej w ramach Europejskiego Obszaru Gospodarczego w zakresie edukacji.

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) jest programem ogólnopolskim dofinansowanym z Europejskiego Funduszu Społecznego. Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji jest jednym z beneficjentów PO WER, w ramach którego realizuje trzy projekty. Inicjatywy te wspierają m.in. mobilność kadry edukacji szkolnej, zagraniczne staże dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz szkolenia kadry kształcenia zawodowego, mobilność studentów z niepełnosprawnością i znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej.