treść strony

Badanie cyfryzacji w organizacjach realizujących projekty partnerstw strategicznych Erasmus+ na rzecz kształcenia zawodowego

Badanie dotyczy projektów partnerstw strategicznych w obszarze edukacji zawodowej zakończonych w latach 2014-2020, których celem była transformacja cyfrowa na poziomie organizacji. Jest koordynowane przez Narodową Agencję Erasmus+ we Włoszech, a w skład grupy partnerskiej wchodzą również Narodowe Agencje z Hiszpanii oraz Polski. Metodologia badania jest oparta na dwóch komponentach: ilościowym (kwestionariusz online dla przedstawicieli organizacji) oraz jakościowym (wywiady pogłębione).

  • fot. Shutterstock

W 2023 r. zrealizowana została ankieta, w której wzięło udział 66 beneficjentów realizujących projekty. Dotyczyła ona czterech głównych obszarów związanych z potencjalną digitalizacją oraz wykorzystywaniem rezultatów cyfrowych w organizacjach:

  • transformacja cyfrowa w zakresie zmian organizacyjnych w instytucjach wnioskodawców i organizacjach partnerskich;
  • transformacja cyfrowa w zakresie innowacyjnych praktyk wykorzystywanych w procesach uczenia się, szkolenia i nauczania w instytucjach wnioskodawców, organizacjach partnerskich oraz szerszych sieciach współpracy;
  • rozwój umiejętności cyfrowych pracowników w instytucjach zaangażowanych w realizację projektów;
  • synergia z innymi programami i inicjatywami grantowymi na poziomie unijnym, regionalnym lub krajowym.

W 2024 r. planowane jest przeprowadzenie wywiadów pogłębionych w organizacjach objętych badaniem, co pomoże zebrać dane jakościowe w powyższych obszarach. Zgromadzone informacje posłużą do wypracowania raportu krajowego, który podsumuje dwa etapy badania. Istotnym elementem raportu będą rekomendacje dotyczące jakości oraz trwałości rezultatów cyfrowych w obszarze kształcenia zawodowego w polskich organizacjach.