treść strony

Wpływ staży i praktyk zagranicznych dla uczniów szkół zawodowych na systemy edukacji w Europie Środkowo-Wschodniej

Wyniki kolejnych konkursów wniosków Erasmus+ pokazują, że placówki kształcenia zawodowego chętnie korzystają z możliwości organizacji praktyk zagranicznych dla uczniów. Szczególnie dotyczy to państw Europy Środkowo-Wschodniej, które od lat 90. aktywnie modernizują systemy szkolnictwa zawodowego z pomocą środków dostępnych w ramach funduszy unijnych. Warto zatem bliżej określić, jaką rolę w poprawie jakości edukacji zawodowej odgrywają mobilności zagraniczne uczniów.

  • fot. Shutterstock

Badanie ma charakter międzynarodowy i jest prowadzone równocześnie na Łotwie, w Czechach, Rumunii, na Węgrzech, w Słowenii oraz w Polsce. Jego głównym celem jest określenie, czy i w jaki sposób doświadczenie mobilności osób uczących się w ramach programu Erasmus+ VET wpływa na zmiany instytucjonalne i systemowe w edukacji w Europie Środkowo-Wschodniej.

Pytania badawcze dotyczą oddziaływania programu Erasmus+ na jakość nauczania, poziom umiejętności uczniów szkół zawodowych, ale także na podnoszenie kompetencji kadry oraz lepsze wzmacnianie potencjału instytucjonalnego szkół. Badanie dotyczy potencjalnego wpływu mobilności uczniów na krajowe systemy kształcenia zawodowego.

W ramach aktywności badawczych przewidziano analizę danych zastanych (desk research), ankietę online dla szkół oraz wywiady pogłębione z osobami zarządzającymi placówkami edukacyjnymi.

Na obecnym etapie zrealizowane zostało badanie desk research, które pokazało, że chociaż systemy edukacji zawodowej w krajach objętych badaniem mają podobne założenia, to należy również uwzględnić różnice w podejściu do uznawania nabytych kwalifikacji zawodowych, organizacji pracy szkół oraz roli kształcenia praktycznego.

Kolejnym etapem badania jest kwestionariusz online dla szkół, który dotyczy roli mobilności w kształceniu oraz jej potencjalnego wpływu na umiejętności uczniów, kompetencje nauczycieli, jakość nauczania oraz poprawę funkcjonowania edukacji zawodowej na poziomie systemowym. Badanie ankietowe zostanie zakończone w styczniu 2024 r.

W 2024 r. planowane jest przeprowadzenie wywiadów pogłębionych w szkołach. Zebrane wyniki ze wszystkich etapów badania w poszczególnych krajach partnerskich posłużą do opracowania raportu międzynarodowego. Istotnym elementem raportu będą rekomendacje, w jaki sposób można lepiej planować staże i praktyki uczniów, tak aby w pełni korzystać z efektów realizowanych projektów.