treść strony

Współpraca międzynarodowa a jakość i organizacja pracy szkół. Raport z badania kadry kierowniczej polskich placówek edukacyjnych

  • fot. Shutterstock

Raport przedstawia opinie przedstawicieli kadry zarządzającej szkołami na temat realizacji projektów międzynarodowych. Badanie zostało zrealizowane z wykorzystaniem metod jakościowych na grupie polskich szkół aktywnie korzystających z oferty programów FRSE. Każdy z 24 wywiadów pogłębionych trwał co najmniej 60 minut i dotyczył różnych aspektów funkcjonowania szkół, które są bezpośrednio związane z realizacją międzynarodowych projektów edukacyjnych finansowanych z funduszy europejskich. Uczestnikami wywiadów byli dyrektorzy, wicedyrektorzy oraz inne osoby odpowiedzialne za organizację i jakość procesu nauczania w szkołach.

W raporcie uwzględniono takie aspekty, jak: rola dyrekcji w projektach czy wpływ działań międzynarodowych na organizację pracy placówki, na społeczność szkolną, jakość nauczania oraz na otoczenie instytucjonalne. Przedstawione przykłady rozwiązań zastosowanych w badanych szkołach mogą być inspiracją dla osób zarządzających placówkami edukacyjnymi, podejmującymi współpracę z partnerami z innych krajów.

Zapraszamy do lektury raportu.