treść strony

Wykorzystać synergię

VI Kongres Edukacji będzie najważniejszym wydarzeniem towarzyszącym zawodom EuroSkills Gdańsk 2023. I podobnie jak one – będzie miał międzynarodowy wymiar.

  • fot. Krzysztof Karpinski/FRSE

Odbywający się 7 września br. w Gdańsku VI Międzynarodowy Kongres Edukacji i Szkolnictwa Zawodowego zyskał nie tylko nową nazwę, ale i znacznie większy zasięg niż w ubiegłych latach. Dużym wyzwaniem było takie opracowanie programu, by połączyć w nim kluczowe założenia unijnych inicjatyw z tematem największej niesportowej europejskiej imprezy 2023 r. Ze względu na obecność gości spoza Polski – m.in. przedstawicieli Komisji Europejskiej i narodowych agencji Erasmus+ z różnych krajów – dyskusje nie mogły mieć wyłącznie kontekstu regionalnego czy krajowego.

Fokus na umiejętności
Rok 2023 – decyzją Komisji Europejskiej – jest Europejskim Rokiem Umiejętności. Dlatego też każdy z zaplanowanych paneli Kongresu poświęcony jest tworzeniu fundamentów pod przyszłe skuteczne systemy kształcenia, które zagwarantują rozwój oraz wzmacnianie wiedzy i kompetencji w tak kluczowych obszarach, jak: cyfryzacja, ochrona klimatu, dostępność i umiędzynarodowienie instytucji szkolnictwa wyższego i zawodowego czy kreowanie dobrych postaw obywatelskich. Ma to swoje przełożenie na hasła przewodnie wydarzenia: Skills are the Future: For a Better Life, For Next Generation, For Innovative Economy, For New Education and Training.

Głównym wątkiem sesji inauguracyjnej Kongresu będą standardy kształcenia WorldSkills. Uczestnicy spotkania podyskutują o synergii między edukacyjnym walorem zawodów a narzędziami finansowymi Unii Europejskiej. Wykorzystanie tej synergii może zaowocować podniesieniem atrakcyjności kształcenia zawodowego oraz wsparciem reform całych systemów szkolnictwa branżowego.

Wokół cyfryzacji i umiędzynarodowienia
Druga sesja kongresowa będzie poświęcona kompetencjom cyfrowym – podstawie innowacyjnej gospodarki. To klucz do zdobywania wiedzy, rozwoju zawodowego, odkrywania i realizowania pasji, a także swoista baza współczesnej komunikacji. Jednocześnie jednak rozwój digitalizacji to nie tylko korzyści, ale także istotne zagrożenia. Dobry przykład? Sztuczna inteligencja, czyli jedno z największych wyzwań, przed którymi obecnie stoi ludzkość.

Trzecia sesja Kongresu skoncentruje się na dwóch międzynarodowych inicjatywach edukacyjnych. Pierwsza z nich to Uniwersytety Europejskie (EUI), stanowiące ważny element nowej europejskiej przestrzeni edukacyjnej, która powstać ma do 2025 r. Drugą zaś są Centra Doskonałości Zawodowej (CoVEs). Sesja ma służyć znalezieniu odpowiedzi na pytania o korzyści płynące z tych inicjatyw dla osób uczących się, doktorantów i młodych naukowców. Mowa będzie również o roli EUI i CoVEs we wspieraniu narzędzi doskonalących pracę badawczą, transfer wiedzy oraz innowacyjność.

Spojrzenie w przyszłość
Ochrona klimatu, przeciwdziałanie negatywnym skutkom globalnego ocieplenia, przejście na gospodarkę niskoemisyjną, a wszystko z uwzględnieniem koncepcji sprawiedliwej transformacji – te aspekty prośrodowiskowe są już jednym z filarów programu Erasmus+ w perspektywie na lata 2021–2027. Czwarta sesja kongresowa pn. Dla przyszłych pokoleń również będzie im poświęcona. Zaplanowane dyskusje będą dotyczyć m.in. próby zdefiniowania europejskich i globalnych trendów w obrębie transformacji edukacji klimatycznej – w szczególności nastawionej na rozwój tzw. zielonych kompetencji. Uczestnicy piątej sesji Dla lepszego życia pochylą się zaś nad takimi zagadnieniami, jak przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu oraz bezrobociu, kształtowanie empatii oraz rola tolerancji w edukacji. Istotne dla tych zagadnień są m.in. programy wsparcia dla młodzieży (w tym tej z Ukrainy), polityki dostępności czy systemy prawne bazujące na interdyscyplinarności i szacunku dla różnorodności. W sumie w Kongresie weźmie udział około 600 gości.

Szczegółowa relacja z Kongresu dostępna będzie na stronie: kongres.frse.org.pl

Zainteresował Cię ten tekst?
Przejrzyj pełne wydanie Europy dla Aktywnych 3/2023: