treść strony

Zmiany na lepsze – nowości w Erasmusie+

Nowa siedmiolatka programu Erasmus+ przynosi modyfikacje w poszczególnych sektorach, związane głównie z realizowaniem wskazanych przez Unię Europejską priorytetów i uproszczeniem procedur. Podajemy szczegóły!

  • fot. Komisja Europejska

Nowy Erasmus+ daje możliwość rozwoju wszystkim grupom społecznym w ramach wielu działań. Każdy z sektorów programu ma jednak własną specyfikę i kładzie nacisk na inne elementy.

Zmiany w dużej mierze dotyczą sposobu wnioskowania oraz ułatwienia realizacji działań mniejszym instytucjom i organizacjom lub tym dopiero rozpoczynającym przygodę z Erasmusem+. Nowy program wychodzi też naprzeciw podmiotom chcącym realizować mobilności osób z mniejszymi szansami. Niżej podajemy informacje najbardziej istotne z punktu widzenia pięciu sektorów: Edukacja szkolna, Kształcenie i szkolenia zawodowe, Szkolnictwo wyższe, Edukacja dorosłych oraz Młodzież.

Nadzór nad procesem realizacji projektów w ramach ww. sektorów sprawuje Narodowa Agencja. Z kolei Jean Monnet i Sport to akcje centralne zarządzane przez Agencję Wykonawczą w Brukseli.

Przewodnik po programie Erasmus+ na rok 2021 w polskiej i angielskiej wersji językowej dostępny na www.erasmusplus.org.pl/o-programie.

EDUKACJA SZKOLNA

Otwarcie na nowe placówki
Nowością w sektorze będzie włączenie do grona uprawnionych wnioskodawców instytucji prowadzonych przez osoby fizyczne oraz spółki cywilne. To zmiana dla całego programu Erasmus+, na sektor Edukacji szkolnej (SE) wpłynie jednak szczególnie mocno. Z możliwości oferowanych przez sektor będzie mogło teraz skorzystać ponad 4000 nowych placówek: prywatnych przedszkoli oraz szkół podstawowych i ponadpodstawowych.

Wyjazdy zagraniczne i współpraca szkół
W nowym programie mobilności uczniów przeniesiono do Akcji 1. – szkoły chcące zorganizować zagraniczne wyjazdy powinny co do zasady albo postarać się o akredytację, albo wnioskować o projekt krótkoterminowy w Akcji 1. Wciąż możliwa jest międzynarodowa współpraca szkół – w ramach projektów Akcji 2. (Partnerstwa w zakresie współpracy – KA220 lub Partnerstwa na małą skalę – KA210). Szkoły w tych projektach mogą występować w roli wnioskodawców i partnerów. Ponadto, do pracy w ww. inicjatywach szkoły mogą zapraszać inne instytucje działające w obszarze edukacji szkolnej (dotąd mogły kooperować wyłącznie szkoły). W nowym programie w Akcji 2. sektora SE to koordynator projektu składa wniosek do swojej Narodowej Agencji w imieniu partnerstwa na podstawie udzielonych przez partnerów pełnomocnictw (mandates). Wyłącznie koordynator podpisuje także z NA umowę finansową, nawet jeśli instytucjami partnerskimi są jedynie szkoły (szkoły partnerskie nie będą miały odrębnych umów finansowych ze swoimi NA – zmianie ulega zatem mechanizm finansowy w stosunku do projektów Współpracy Szkół KA229). *Oprac. Beata Karwowska

SZKOLNICTWO WYŻSZE

Krótkoterminowo i wirtualnie
Nowością będą wyjazdy krótkoterminowe studentów (od 5 do 30 dni) łączone z komponentem wirtualnym oraz Mieszane kursy intensywne (Blended Intensive Programmes), obejmujące zajęcia stacjonarne i online opracowane przez konsorcjum uczelni z różnych krajów.
W pierwszym roku nowej fazy programu nie ogłoszono konkursu na projekty mobilności z krajami partnerskimi z innych rejonów świata. Jednak uczelnie, które otrzymają dofinansowanie na projekty mobilności z krajami programu, będą mogły przeznaczyć do 20% budżetu na wyjazdy studentów i pracowników do krajów partnerskich na świecie.

Partnerstwa współpracy
Nadal można będzie realizować projekty typu partnerstwa, nazywane teraz Partnerstwami współpracy (Cooperation Partnerships). Ich celem jest wspieranie jakości kształcenia i wdrażanie innowacyjnych rozwiązań na uczelniach. Nowością jest np. możliwość prowadzenia działań szkoleniowych w formie odpowiadającej konsorcjum realizującemu projekt oraz upowszechnianie rezultatów projektów m.in. online.
Wprowadzono też wsparcie dla organizacji na obsługę mobilności osób z mniejszymi szansami. Określono nowe ramy czasowe i budżetowe partnerstw: projekt będzie mógł trwać od 12 do 36 miesięcy, a budżet projektu – wynosić od 100 tys. do 400 tys. euro. Ponadto w partnerstwach będą mogły brać udział podmioty nieposiadające osobowości prawnej, tj. jednoosobowe działalności gospodarcze i spółki cywilne.

Akcje zarządzane centralnie przez KE
W akcji Erasmus Mundus pojawi się Działanie w zakresie opracowywania studiów Erasmus Mundus (Erasmus Mundus Design Measures – EMDM), przeznaczone dla uczelni, które chciałyby przygotować wspólny program studiów Erasmus Mundus.
Wnioskowanie o projekty typu Budowanie potencjału w sektorze szkolnictwa wyższego (Capacity Buildng in the Field of Higher Education) i Uniwersytety Europejskie (European Universities) przesunięto na 2022 r. *Oprac. Małgorzata Członkowska-Naumiuk

KSZTAŁCENIE I SZKOLENIA ZAWODOWE

Akredytacja głównym sposobem uczestnictwa w Akcji 1.
Biuro zarządzające sektorem VET programu w polskiej Narodowej Agencji zachęca wszystkie instytucje do zdobycia akredytacji – na siedem lat otwiera ona dostęp do środków na realizację projektów. Dokument gwarantuje, że w następnych latach jej posiadacz będzie mógł wnioskować tylko o środki na kolejne działania.
W konkursie przeprowadzonym w 2020 r. uproszczony dostęp do programu zdobyły już 433 organizacje z sektora, w większości szkoły techniczne i branżowe. Następny konkurs – jesienią 2021 r.
…ale nie jedynym
Organizacje działające krócej niż dwa lata oraz te, które nie wnioskowały lub nie otrzymały akredytacji, mogą ubiegać się o dofinansowanie Krótkoterminowych projektów mobilności osób uczących się i kadry. To odpowiedniki dotychczasowych projektów mobilności – ale krótsze i o mniejszej skali.
Dla osób fizycznych
O dofinansowanie projektów VET w nowym Erasmusie+ mogą się ubiegać osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą oraz spółki cywilne.
Na cały świat
Akredytowani beneficjenci mogą organizować staże zagraniczne lub wyjazdy na konkursy umiejętności zawodowych do krajów spoza programu, np. do państw Azji.

Atrakcyjność kształcenia zawodowego
Nowy Erasmus+ wspiera uczestników i organizatorów konkursów umiejętności zawodowych, np. WorldSkills. W Akcji 1. możliwe jest dofinansowanie wyjazdu na zawody ucznia wraz z kadrą, mentorami i ekspertami. W Akcji 2. Erasmus+ wspiera też projekty partnerstw na rzecz tworzenia lub rozwijania międzynarodowych, krajowych, regionalnych i sektorowych konkursów umiejętności.

Dla mniej doświadczonych
Korzystając z dostępnych w Akcji 2. Projektów na małą skalę (z prostszymi wnioskami i uproszczoną formą dofinansowania – ryczałt 30 tys. lub 60 tys. euro), mniej doświadczone organizacje będą mogły stawiać pierwsze kroki w budowaniu międzynarodowych partnerstw. Najbliższy termin składania wniosków to 3 listopada 2021 r.

Jean Monnet także dla VET
Działania Jean Monnet wspierają od teraz kadrę kształcenia zawodowego w przekazywaniu informacji na temat UE i jej instytucji. Projekty mają charakter centralny, co oznacza, że organizuje je Europejska Agencja Wykonawcza ds. Edukacji i Kultury (EACEA).

Platformy centrów doskonałości zawodowej
Instytucje kształcenia i szkoleń zawodowych oraz przedsiębiorcy zyskają sprzymierzeńca w staraniach o zapewnienie umiejętności zawodowych wysokiej jakości. Platformy centrów doskonałości zawodowej będą wspierać kształtowanie umiejętności, które są dostosowane do potrzeb rynku przechodzącego cyfrową i zieloną transformację. *Oprac. Anna Kaczmarek

EDUKACJA DOROSŁYCH

Dwie ścieżki wnioskowania
W Akcji 1. organizacje mają dwie ścieżki starania się o dofinansowanie. Mogą starać się o wsparcie projektów krótkoterminowych (6-18 miesięcy, do 30 zrealizowanych mobilności) lub ubiegać się o akredytację: indywidualną dla swojej organizacji lub o akredytację dla koordynatora konsorcjum. Najbliższy termin składania wniosków o akredytację mija 19 października 2021 r.

Wyjazdy dla uczących się
Nowością Akcji 1. jest możliwość udziału w mobilnościach dorosłych osób uczących się (dotąd wyjeżdżać mogła tylko kadra). Do takich wyjazdów uprawnione są grupy osób dorosłych wymagających szczególnego wsparcia edukacyjnego, z mniejszymi szansami/możliwościami, w tym z niskimi umiejętnościami podstawowymi.

Zaproszenie ekspertów
W projektach Akcji 1. pojawiły się nowe formy mobilności, np. zaproszenie ekspertów z organizacji zagranicznej, zaproszenie zagranicznych nauczycieli i edukatorów w trakcie szkolenia, wizyty przygotowawcze.

Standardy jakości
Komisja Europejska określiła standardy jakości Erasmusa, których przestrzeganie jest warunkiem korzystania ze środków programu Akcji 1.

Ułatwienia dla organizacji lokalnych
W Akcji 2. można składać wnioski o dofinansowanie dwóch typów projektów (różnice między nimi stały się jednak wyraźniejsze). Są to: a) Projekty na większą skalę w ramach Partnerstw współpracy, z opracowywanymi rezultatami wypracowanymi przez organizacje partnerskie (min. trzy organizacje z krajów programu). Czas trwania: od 12 do 36 miesięcy; b) Partnerstwa na małą skalę. Tu jest kilka zmian: do realizacji projektu wystarczą dwie organizacje z dwóch krajów programu, czas trwania: od 6 do 24 miesięcy (dwie rundy selekcyjne w roku). Wniosek został uproszczony, łatwiejsze jest też finansowanie w postaci ryczałtu na cały projekt. Ta zmiana ma ułatwić dostęp do programu organizacjom działającym lokalnie. Najbliższy termin składania wniosków: 3 listopada 2021 r. W obu typach Partnerstw w tej Akcji mogą być organizowane działania edukacyjne dla dorosłych osób uczących się i dla kadry oraz może następować wymiana doświadczeń między partnerami w projekcie. *Oprac. Tomasz Wałkuski

MŁODZIEŻ

Z akredytacją i bez
W Akcji 1. o dofinansowanie będzie można ubiegać się na dwa sposoby: w ramach posiadanej akredytacji lub bez niej. Organizacje mogą starać się o akredytację w sposób ciągły.

Udział w życiu demokratycznym
Obok wymian młodzieży i projektów w zakresie mobilności osób pracujących z młodzieżą do Akcji 1. włączono tzw. działania wspierające uczestnictwo młodzieży (w poprzednim programie Erasmus+ były one dostępne w ramach Akcji 3.). Umożliwiają one realizowanie projektów krajowych lub ponadnarodowych służących zwiększaniu udziału młodzieży w życiu demokratycznym. Jednocześnie w nowej perspektywie powołano Akcję 3. Wsparcie Rozwoju Polityki i Współpracy – Europejska Młodzież Razem (zarządzaną na poziomie centralnym przez Agencję Wykonawczą). Zmianie uległy też szczegółowe zasady budżetowe dotyczące rodzajów projektów w ramach Akcji 1.

Dla stawiających pierwsze kroki
Akcja 2. zmieniła nazwę – Partnerstwa strategiczne zostały zastąpione przez Partnerstwa na rzecz współpracy. Wyodrębniono w nich dwie formy projektów: Partnerstwa współpracy i Partnerstwa na małą skalę. Partnerstwa współpracy przyjęły formułę podobną do Partnerstw strategicznych na rzecz innowacji z poprzedniego programu. Nowością są Partnerstwa na małą skalę, skierowane do mniej doświadczonych organizacji, podejmujących pierwsze kroki w kierunku współpracy międzynarodowej, lub do organizacji docierających do odbiorców z mniejszymi szansami, o utrudnionym dostępie do edukacji i możliwości, jakie daje Erasmus+. Ułatwieniem jest mechanizm finansowania tych projektów – organizacje mogą ubiegać się o ryczałt w wysokości 30 tys. lub 60 tys. euro. *Oprac. Magdalena Paszkowska