Publikacje naukowe i badawcze Wydawnictwa FRSE

treść strony

Wydawnictwo Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji specjalizuje się w tematyce edukacyjnej. Co roku powstaje kilkadziesiąt publikacji i przekładów opatrzonych logotypem FRSE.

Ich celem jest informowanie o możliwościach, jakie dają międzynarodowe programy oraz inicjatywy edukacyjne, takie jak Erasmus+, Europejski Korpus Solidarności czy Europejski Fundusz Społeczny. Wydawnictwo FRSE znajduje się w wykazie wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe.

Oznacza to, że autorzy monografii naukowych otrzymują 80 punktów zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

Oferta publikacji

Oferta Wydawnictwa FRSE jest bardzo zróżnicowana. Obejmuje m.in. publikacje tematyczne poświęcone dobrym praktykom edukacyjnym, a także poradniki, przewodniki i innego rodzaju materiały szkoleniowe, ułatwiające beneficjentom realizację projektów edukacyjnych.

Wydawane są również serie skierowane do środowiska akademickiego, decydentów oświatowych oraz osób zainteresowanych zmianami w europejskich systemach edukacji. Dodatkowym celem Wydawnictwa jest upowszechnianie wartościowych monografii poprzez ich bezpłatne udostępnianie w repozytoriach cyfrowych oraz włączanie ich do międzynarodowej wymianu naukowej.

Publikacje wchodzące w skład Serii Naukowej Wydawnictwa FRSE są przygotowane we współpracy z ekspertami z największych polskich uniwersytetów. Omawiają one kluczowe zagadnienia współczesnej edukacji. W poszczególnych tomach pedagodzy, socjologowie i badacze innych specjalizacji przedstawiają zagadnienia z zakresu edukacji włączającej, pedeutologii, andragogiki.

Recenzja naukowa

Współpraca ze środowiskiem akademickim obejmuje także ogłaszany każdego roku konkurs „Monografie”. W ramach niego są publikowane recenzowane prace naukowo-badawcze. Konkurs jest skierowany do badaczy i naukowców zajmujących się edukacją w ujęciu różnych dyscyplin nauk humanistycznych i społecznych. Publikacje wybrane przez kapitułę są wydawane w Serii Monografie FRSE w języku polskim i angielskim, w formie elektronicznej i tradycyjnej, oraz są udostępniane w kilku repozytoriach:

Propozycje monografii i publikacji naukowo-badawczych są rozpatrywane na podstawie procedury recenzowania, opartej na zasadach etyki wydawniczej. Wysoki poziom publikacji zapewnia także stosowanie wytycznych Committee on Publication Ethics (COPE).

Jak znaleźć nasze publikacje

Wszystkie publikacje są bezpłatne. Wersje elektroniczne można pobrać ze strony internetowej FRSE tutaj. Drukowane egzemplarze są dostępne na stoiskach Wydawnictwa, podczas wydarzeń organizowanych lub współorganizowanych przez Fundację.